Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów edukacyjnych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 13 Maja, 2019 - 16:14, mkryger

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji warsztatów edukacyjnych, dotyczących promocji warszawskiego systemu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z uwzględnieniem aspektów powtórnego wykorzystania mebli, realizowanej w ramach projektu pn. „URBANREC – nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania”, finansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020

Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów edukacyjnych

UWAGA: Zamawiający w dniu 23 maja 2019 r. podjął decyzję o unieważnieniu postępowania z dnia 14 maja 2019 r. dotyczącego organizacji w dniu 15 czerwca 2019 r. warsztatów edukacyjnych, dotyczących promocji warszawskiego systemu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), z uwzględnieniem aspektów powtórnego wykorzystania mebli, realizowanej w ramach projektu pn. „URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania”, finansowanego ze środków europejskich w ramach programu Horyzont 2020 (nr umowy 690103).

INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy
Nazwa zadania: organizacja w dniu 15 czerwca 2019 r. warsztatów edukacyjnych, dotyczących promocji warszawskiego systemu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z uwzględnieniem aspektów powtórnego wykorzystania mebli, realizowanej w ramach projektu „URBANREC – nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania”, finansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020

1. TŁO ZADANIA

PROJEKT URBANREC

Miasto stołeczne Warszawa jest partnerem w projekcie pn. „URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania", który otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy dotacji nr 690103.
Celem projektu URBANREC jest wdrożenie ekoinnowacyjnego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych w różnych regionach Europy reprezentowanych przez 3 kraje UE (Hiszpanię, Belgię, Polskę) oraz Turcję.
Projekt URBANREC powstał z myślą o tym, aby zredukować ogólną ilość odpadów wielkogabarytowych, składowanych na wysypiskach oraz dać im drugie życie. Cele szczegółowe projektu obejmują m.in.: optymalizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych (przez stworzenie nowych kanałów informacji i kontaktów
z mieszkańcami) oraz ich ponownego użycia (poprzez sieć organizacji społecznych i stowarzyszeń non-profit), usprawnienie demontażu odpadów wielkogabarytowych, wdrożenie technologii wykorzystania uzyskanych materiałów, a także zdefiniowania programów edukacyjnych.
W realizację projektu zaangażowało się 21 europejskich organizacji, w tym: instytuty technologiczne, podmioty prywatne i instytucje publiczne, które wspólnie dążą do wypracowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki odpadami wytwarzanymi przez gospodarstwa domowe. Na podstawie uzyskanych w projekcie wyników, zaproponowane zostaną rekomendacje dla nowych przepisów UE dotyczących odpadów wielkogabarytowych.
Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi (tj. meble, materace, wyroby tapicerskie, meble ogrodowe i inne) stanowi ogromne wyzwanie środowiskowe, z którym muszą mierzyć się samorządy lokalne. Główny problem wynika z ich znacznych rozmiarów i masy, a także z ograniczonej świadomości społeczeństwa dotyczącej ich właściwego usuwania. Sytuacja ta jest źródłem poważnych zagrożeń środowiskowych, jak np. powstawanie niekontrolowanych składowisk odpadów, pozostawianie odpadów w lasach, czy przy drogach publicznych oraz przepełnienie miejsc gromadzenia odpadów.
Pomimo rozwoju gospodarowania odpadami komunalnymi w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, odzysk odpadów wielkogabarytowych ciągle jest dużym wyzwaniem. Ponad 60% z 19 milionów ton mebli, materacy i wyrobów ogrodowych z tworzyw sztucznych, które są wyrzucane każdego roku w krajach europejskich, kończy na wysypiskach.
Szczegółowym celem projektu jest osiągnięcie odzysku odpadów wielkogabarytowych na poziomie 82% w całej Europie, co da zysk netto w wysokości 225,6 euro za tonę tych odpadów, czyli 2,127 mld euro rocznie.
Konsorcjum projektu ma opracować skuteczne rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami wielkogabarytowymi promujące przede wszystkim ograniczenie ich wytwarzania i ponowne wykorzystywanie, ale także stosowanie innowacji w zakresie logistyki i recyklingu. Pianki poliuretanowe lub lateksowe, różne mieszanki tworzyw sztucznych, tkaniny, a także drewno - to najczęstsze materiały, z których składają się miejskie odpady wielkogabarytowe. Opracowane w projekcie nowe, innowacyjne rozwiązania dotyczące recyklingu mechanicznego i chemicznego mają umożliwić przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych dla uzyskania produktów o wysokiej wartości dodanej, takich jak: kleje, rozpuszczalniki pianki, kompozyty wzmacniane włóknem i filcem, czy wzmacniane tworzywa sztuczne oraz kompozyty drewna i plastiku.
Na podstawie uzyskanych w projekcie wyników, zaproponowane zostaną rekomendacje dla nowych przepisów UE dotyczących odpadów wielkogabarytowych. Ponadto partnerzy projektu podejmują działania w celu uzyskania oznakowań ekologicznych dla produktów powstałych z surowców uzyskanych w wyniku przetwarzania i fragmentacji odpadów wielkogabarytowych. Opracowana zostanie także strategia promowania odzysku surowców za pomocą lokalnych działań i akcji służących zwiększaniu świadomości społecznej.
Naszą wizję opieramy na podejściu R3 REDUCE – REUSE – RECYCLE, czyli: ogranicz (emisję odpadów) – użyj ponownie – przetwórz (odpady stają się zasobem), zgodnym z europejską i polską hierarchią postępowania
z odpadami.

POWTÓRNE UŻYCIE PRODUKTÓW

Komisja Europejska wskazuje, że państwa członkowskie, a także organy lokalne i regionalne mają do odegrania ważną rolę w zachęcaniu konsumentów do ponownego wykorzystywania przedmiotów wielokrotnego użytku oraz ich naprawy.
Czas użytkowania dóbr trwałych, np. artykułów gospodarstwa domowego, z założenia jest zdecydowanie dłuższy niż produktów jednorazowych. Tymczasem konsumenci mają poczucie, że zamiast produktu wielokrotnego użytku kupili rzecz, której - kiedy się zepsuła - nie można naprawić albo naprawa jest zbyt kosztowna.
Jednocześnie duża grupa Polaków przekonana jest, że warto kupować rzeczy używane, a tylko część osób rezygnuje z takich produktów z obawy przed oceną społeczną (badania Eurobarometru 2011, z których wynika, że 70% ankietowanych Polaków gotowa była kupować z drugiej ręki meble, sprzęt elektroniczny i tekstylia).
Obecnie mocno zauważalne jest społeczne zaangażowanie w procesy związane z nadawaniem używanym przedmiotom „drugiego życia”. Ten trend jest widoczny podczas wielu imprez i wydarzeń publicznych (targi, pikniki) oraz w mediach – coraz popularniejsze stają się programy telewizyjne, które promują zasady ponownego użycia, naprawy sprzętów i doradzają, jak samemu odnowić daną rzecz.
W polskim prawodawstwie (Ustawa o odpadach), ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu, stanowi istotny element zasady zapobiegania powstawaniu odpadów. W tym kontekście produkt jest użytkowany ponownie do tego samego celu, dla którego został zaprojektowany. Ta sama ustawa operuje także pojęciem „przygotowania do ponownego użycia”, co rozumiane jest przez odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania. Podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami muszą zatem być świadome, że można te odpady wydzielić ze strumienia, gdyż ich sortowanie, czyszczenie i naprawa pozwolą na powtórne ich wykorzystanie.
Poniżej zarysowana zostaje sytuacja dotycząca m.st. Warszawy w aspekcie możliwości rozwoju koncepcji ponownego użycia w odniesieniu do funkcjonującego obecnie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

OTOCZENIE REGULACYJNE – NOWY SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WARSZAWIE

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (Uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.), wprowadzonym na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od stycznia 2019 roku mieszkańców m.st. Warszawy obowiązuje nowy podział odpadów na frakcje, tj.:

1. papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – niebieski), napis „papier”, zbierane są: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy;
2. metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – żółty), napis „metale i tworzywa sztuczne”, zbierane są: puste opakowania, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach
i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności;
3. szkło (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – zielony), napis „szkło”, zbierane są: puste opakowania szklane, butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach;
4. odpady bio:
• z gospodarstw domowych (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – brązowy), napis „bio”, zbierane są: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych.
• z gastronomii i bioodpadów z targowisk (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – brązowy), napis „bio – gastronomia/ targowisko”,
5. odpady zmieszane (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, zbierane są: resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szkło i lustra, tekstylia). Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy tylko to, czego nie udało sią rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
6. dla odpadów zielonych (kolor worków lub naklejek informacyjnych – szary), napis „odpady zielone”,
7. do zbierania odpadów wielkogabarytowych (w tym: meble i materace) – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „odpady wielkogabarytowe”.

Zapisy §7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, określają zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych w Warszawie:

1. Odbiór odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie nieruchomości prowadzony jest z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem ust. 3, należy zbierać:
1) luzem, w miejscach gromadzenia odpadów, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, lub
2) w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, spełniających wymagania określone w regulaminie, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny.
3. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe zbiera się w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

Odrębne przepisy lokalne (Uchwała nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 8 lutego 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów), określają minimalną częstotliwość odbioru i rodzaj frakcji odbieranych odpadów komunalnych. W odniesieniu do odpadów wielkogabarytowych ustalono następujący odbiór - bez limitów ilościowych - z terenu nieruchomości:
1) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – co trzy miesiące,
2) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi – co cztery tygodnie,
3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co trzy miesiące.

Zmiana zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych komunikowana jest na terenie miasta poprzez akcję informacyjną oraz szerokozasięgową kampanię promocyjną.

FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W WARSZAWIE

W Warszawie działają obecnie dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać dostarczone we własnym zakresie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych, w tym m.in. niepotrzebne meble i inne przedmioty, klasyfikowane jako odpady wielkogabarytowe. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00 oraz w soboty od 9.00 do 20.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu mieszkańca, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
-opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z tekstyliów;
-odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych (puszki po napojach, art. spożywczych, butelki PET, opakowania po olejach spożywczych itp.);
-opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
-pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
-zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz z gospodarstw domowych;
-opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;
-odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp. stanowiące odpady komunalne z samodzielnie przeprowadzanych remontów;
-szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne, lustra;
-odzież, tekstylia;
-rozpuszczalniki, kwasy, alkalia (substancje żrące), odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin;
-oleje i tłuszcze jadalne;
-przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;
-farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;
-tusze, tonery do drukarek;
-kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;
-detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta);
-drewno, w tym elementy zawierające substancje niebezpieczne;
-odpady metali (ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.);
-odpady z tworzyw sztucznych (wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.);
-lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
-urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe);
-telewizory i monitory;
-duże i małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, zmywarki, odkurzacze, itp.);
-akumulatory, baterie;
-przeterminowane leki;
-odpady wielkogabarytowe;
-odpady ulegające biodegradacji;
-inne nie wymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.

Obecnie działające punkty PSZOK nie są własnością warszawskiego samorządu – miasto w drodze przetargu publicznego wybrało operatorów do świadczenia usługi prowadzenia PSZOK od mieszkańców, podpisując umowę terminową na okres 4 lat (obecne umowy do listopada 2022).
W ramach zawartych z Miastem umów, operatorzy PSZOK-ów zobowiązują się do prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej. Wydarzenia edukacyjne, połączone z przyjmowaniem do PSZOK selektywnie zebranych przez mieszkańców odpadów komunalnych, organizowane są nie częściej niż dwa razy w roku.

FUNKCJONOWANIE MPSZOK-ÓW

Ofertę PSZOK-ów uzupełnia system Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Obecnie realizowany jest przez 5 mobilnych punktów (samochodów), spełniających wymagania technicznie dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów do transportu odpadów niebezpiecznych oraz wymagania oznaczeń stosownie do zapisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742).
MPSZOK przyjmuje nieodpłatnie dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców m.st. Warszawy selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych.
Zgodnie z harmonogramem, MPSZOK przyjmuje odpady w środy w godzinach od 11.00 do 18.30 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 17.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w trakcie 1,5 godzinnego postoju w 40 lokalizacjach (miejsca publiczne). Szczegółowy harmonogram pracy MPSZOK dostępny jest na www.czysta.um.warszawa.pl.

MPSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
-opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone np. opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin;
-pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
-zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz gaśnice z gospodarstw domowych;
-rozpuszczalniki;
-kwasy;
-alkalia (substancje żrące);
-odczynniki fotograficzne;
-środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne np. herbicydy, insektycydy;
-świetlówki, lampy fluorescencyjne, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
-oleje spożywcze i tłuszcze jadalne;
-przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;
-farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;
-kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;
-lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
-tusze, tonery do drukarek;
-detergenty, w tym detergenty zawierające substancje niebezpieczne (w opakowaniu jednostkowym producenta);
-akumulatory, baterie;
-małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm;
-środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych.

MPSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:
-niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
-materiałów zawierających azbest,
-odpadów remontowo–budowlanych,
-odpadów wielkogabarytowych,
-dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
-odpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.

2. PRZEDMIOT OFERTY

Oczekujemy oferty dotyczącej opracowania koncepcji i scenariusza oraz przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych, których celem jest promocja warszawskiego systemu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z uwzględnieniem aspektów powtórnego wykorzystania mebli, spełniającej następujące warunki:

a) Czas trwania i forma przeprowadzenia warsztatów:
-termin realizacji warsztatów: 15 czerwca 2019 r. w godz. 12.00 – 18.00, w ramach wydarzenia EKOPIKNIK organizowanego przez m.st. Warszawa,
-miejsce: Park Świętokrzyski w Warszawie (obok Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie),
-łącznie 6 warsztatów (od 30 min. do 45 min.), dla grup liczących każdorazowo nie więcej niż 25 uczestników w wieku 7-12 lat.

b) Zakres warsztatów:
Interaktywne zajęcia, w formie np. krótkiej prezentacji lub prelekcji, połączone z grami i zadaniami praktycznymi, zapewniającymi edukację w zakresie funkcjonowania warszawskich PSZOK-ów (a także MPSZOK-ów), w tym przekazanie informacji o harmonogramie ich pracy, rodzajach odpadów, jakie można tam przekazywać, etc.; wskazanie potencjalnych funkcjonalności, takich jak: centra przygotowania do ponownego użycia, ścieżki edukacyjne, kąciki rzeczy używanych, etc.; zwrócenie uwagi na projekt URBANREC, m.in. poprzez kwestię odpowiedzialnego postępowania z przedmiotami wielkogabarytowymi, na zasadzie: „zanim wyrzucisz pomyśl, czy komuś się może się przydać”. Przedstawienie PSZOK-ów jako istotnego elementu budowania modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

c) Cele warsztatów:
Warsztaty mają wzmocnić u uczestników świadomość, że nie wszystkie rodzaje odpadów komunalnych można wyrzucać do domowych pojemników lub pozostawiać w altanach śmietnikowych, ponadto celem warsztatów jest wyrabianie umiejętności rozpoznawania odpadów, które bezwzględnie należy przekazać do PSZOK-u lub MPSZOK-u, jak również inspirowanie do odpowiedzialnego postępowania z przedmiotami wielkogabarytowymi, zgodnie z założeniami projektu URBANREC.

d) Metody prowadzenia warsztatów:
Angażujące, dające uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i wiadomości poprzez doświadczenie i zabawę. Animatorami będą osoby, które nie tylko mają doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym, ale dobrze poruszają się w ekologii i problematyce odpadowej.

e) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
-przedstawienia koncepcji i scenariusza warsztatów,
-dostarczenia kompletów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów,
-zapewnienia pełnej obsługi warsztatów – minimum 4 animatorów dla każdej grupy uczestników warsztatów,
-zapewnienia elementów aranżacji przestrzeni, gdzie będą prowadzone warsztaty włącznie z: pojemnikami na główne rodzaje odpadów zbierane przez warszawskie PSZOK-i (minimum 5); rekwizytami symbolizującymi poszczególne rodzaje odpadów; planszami edukacyjnymi i innymi elementami wykonawczymi, w tym np. prezentacją kolekcji używanych mebli, którym nadano „drugie życie”,
-o ile scenariusz warsztatów przewiduje działania w namiotach – zapewnienia namiotów wraz z obsługą,
-przygotowania dla uczestników dedykowanych dyplomów ukończenia warsztatów – zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez zamawiającego, wykonanych z materiałów recyklowanych lub odpadów – warunek konieczny.

Zobowiązania Wykonawcy:
1. przeprowadzenie warsztatów w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2. dostosowanie harmonogramu warsztatów do specyfiki uczestników (wiek, zaangażowanie)
i elastyczność w zakresie sposobu komunikowania treści,
3. stały kontakt z Zamawiającym (przed i w trakcie realizacji warsztatów).
4. informowanie Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych kwestiach istotnych dla realizacji warsztatów,
5. unikanie elementów przeznaczonych do rozdawania uczestników – pamiątką po udziale w warsztatach powinien być dyplom wykonany z materiałów recyklowanych lub odpadów,
6. na wezwanie Zamawiającego dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
7. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu oraz parkowania aut we własnym zakresie.

Wytyczne dla kreacji:
W opinii ekspertów, prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie budowania odpowiedzialności ekologicznej powinno opierać się na doświadczeniu uczestników. Dlatego miarą efektywności prowadzenia działań – w tym także warsztatów edukacyjnych – jest odwoływanie się do konkretnych przykładów z najbliższego otoczenia, a prezentowanie szerszej perspektywy w odniesieniu do problemów ekologicznych ma służyć przede wszystkim określeniu skali danego zjawiska lub problemu. Dlatego wedle założeń Zamawiającego, tematyka warsztatów ma dotyczyć działalności PSZOK-ów w m.st. Warszawie i odnosić się do tutejszych realiów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Celem warsztatów jest przedstawienie warszawskich PSZOK-ów jako istotnego elementu systemu gospodarki odpadami komunalnymi, realizujących ważne z punktu widzenia mieszkańców zadania i mających możliwości rozwoju oferty o elementy związane z przygotowaniem do powtórnego użycia przedmiotów przeznaczanych na odpady. Ponadto warsztaty edukacyjne mają na celu zwrócenie uwagi na możliwości związane z powtórnym użyciem mebli, które nie będąc potrzebne mieszkańcom, mogą znaleźć miejsce i zastosowanie w innych okolicznościach – np. jako wyposażenie świetlic środowiskowych, mieszkań socjalnych, etc. lub też mogą zostać poddane artystycznym i designerskim przeróbkom, co pozwoli na danie tym przedmiotom „drugiego życia”.
W tym kontekście warsztaty mają przybliżać uczestnikom zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Zamawiającemu zależy na:
-opracowaniu nowoczesnego konceptu warsztatów, nie będących prostą kopią działań prowadzonych w ramach innych imprez o tematyce ekologicznej,
-znalezieniu podejścia dostosowanego do percepcji młodych uczestników, wyjście poza tradycyjny schemat i zaproponowanie scenariusza warsztatów, dzięki którym zrealizowane zostaną założone cele edukacyjne poprzez doświadczenie poznawcze oraz zabawę (edutainment),
-przybliżeniu omawianych zagadnień w sposób ciekawy dla uczestników,
-rozbudzeniu w dzieciach ciekawości, zainspirowaniu do twórczego myślenia i uważnego eksplorowania otoczenia; chcemy sprawić, aby zagadnienia związane ze świadomym i odpowiedzialnym gospodarowaniem zasobami były dla dzieci wzorcem postępowania, aby korzystały ze wskazówek i były dumne z ich przestrzegania oraz skłaniały rodziców i opiekunów do zainteresowania tą tematyką.

Tonalność przekazu:
-dostosowany do grupy odbiorców,
-zrozumiały, jednoznaczny, prosty,
-uczymy niebanalnie o banalnych (z pozoru) sprawach,
-mówimy zrozumiałym dla dzieci językiem, unikając (tam gdzie to możliwe) specjalistycznego słownictwa,
-przedstawiamy realnie istniejący świat, realne możliwości, ale także realne zagrożenia;
-edukujemy w kierunku odpowiedzialności.

Elementy obowiązkowe:
Wszystkie materiały wykorzystane do prowadzenia warsztatów muszą mieć zapewnioną spójną koncepcję graficzną, a także zostać oznaczone:
-logotypem projektu URBANREC (źródło: załącznik do niniejszego zapytania ofertowego)
-symbolem graficznym Unii Europejskiej (zgodnie z zasadami wykorzystywania emblematu UE w kontekście programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/use-emblem_pl.pdf oraz następującym opisem: Projekt URBANREC otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy dotacji nr 690103 (w kolorze białym, czarnym lub niebieskim (użytym w znaku flagi Unii Europejskiej);
-znakiem będącym połączeniem identyfikatora herbowego ze znakiem promocyjnym miasta stołecznego Warszawa (zgodnie z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, str. 1.33, źródło: http://symbole.um.warszawa.pl/projekty-dofinansowywane-z-unii-europejski...).

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zlecenia kwotę nieprzekraczającą 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) netto.
- Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Każdy z Oferentów przedłoży tylko jedną ofertę w postępowaniu.
- O udzielenie zamówienia może się ubiegać podmiot/osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Oferentów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji prac w zakresie objętym niniejszym zamówieniem – w szczególności w realizacji minimum dwóch projektów edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej lub doświadczenie w realizacji warsztatów edukacyjnych lub kampanii edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i referencji złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
- W postępowaniu nie może wziąć udziału Oferent powiązany osobowo lub kapitałowo z przedstawicielami Zamawiającego uczestniczącymi w Komisji Oceniającej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania.

4. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ODNOŚNIE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, przy czym:
a. oferta przygotowana zostanie w języku polskim, w formie opisowej, a także w formie dokumentacji graficznej (kolorowe zdjęcia, rysunki, ilustracje), pozwalającej Zamawiającemu na możliwie pełne zrozumienie koncepcji Oferenta;
b. załączniki do formularza ofertowego powinny zostać dostarczone w postaci spiętych
i uporządkowanych dokumentów, np. w teczce lub segregatorze ze spisem wszystkich elementów składowych i odpowiednio nadanymi oznaczeniami;
c. dodatkowo Oferent przedstawi ten sam dokument (lub dokumenty) w formie kopii elektronicznej (płyta CD/DVD, pendrive), w ogólnodostępnych formatach tj. umożliwiających odczyt przy użyciu powszechnie dostępnych środków, np. prezentacja w programie Microsoft Office PowerPoint, dokument PDF;
d. Oferent przygotuje skrótowy opis koncepcji kreatywnej w języku angielskim (max. 1.800 znaków);
e. Oferent określi cenę netto oraz cenę brutto, stanowiącą wynagrodzenie Oferenta;
f. Oferent wskaże osobę kontaktową.

2. Zamawiający zaleca, aby:
-każda strona oferty była parafowana przez osobę umocowaną podpisującą ofertę w postępowaniu,
-wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały,
-materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od niej,
-osoba podpisująca ofertę, opatrzyła swój podpis pieczątką imienną, albo złożyła go w taki sposób, by możliwa była identyfikacja osoby podpisującej,
-wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty powinny być parafowane przez osobę podpisującą.

3. Wymagane załączniki, powinny być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone, o ile umocowanie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

4. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które może zostać złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznakowane klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637) i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwałe, oddzielnie spięte.

6. Materiały należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście w zamkniętej kopercie na następujący adres:
URZĄD M.ST. WARSZAWY, UL. WIERZBOWA 9, 00-094 WARSZAWA, POKÓJ NR 266 – SEKRETARIAT BIURA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, Z DOPISKIEM „DZIAŁANIA EDUKACYJNE W RAMACH PROJEKTU URBANREC – OFERTA”
w terminie do dnia: 22 maja 2019 r. (decyduje data wpływu). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5. PROCES OCENY OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Oceny złożonych w terminie ofert dokona Komisja Oceniająca powołana przez Dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi m.st. Warszawy, w oparciu o wymagania przedstawione w zamówieniu i według następujących kryteriów oceny:

a) kryterium całkowita cena brutto (C) zaproponowana przez Oferenta za wykonanie prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym. Oferent uwzględni przy wycenie wszelkie koszty i składniki, jakie trzeba zapłacić za realizację prac, w tym również ewentualne koszty przeniesienia praw autorskich (maksymalna liczba punktów w kryterium 50), przy czym:
kryterium całkowita cena brutto (C) zostanie obliczone dla każdej z przedstawionych ofert następująco:
liczba punktów oferty n = Cmin/Cn x 50 pkt
gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, której przyznaje się maksymalną liczbę 50 punktów
Cn – cena zaproponowana przez wykonawcę n

b) kryterium jakość oferty (J), na którą składają się następujące elementy (ocena kryterium będzie sumą ocen poniższych elementów: J = A+R):
-(A) atrakcyjność koncepcji warsztatów (maksymalna liczba punktów 20)
-(R) różnorodność proponowanych form przeprowadzenia warsztatów (maksymalna liczba punktów 20)
maksymalna liczba punktów w kryterium (J) wynosi 40 punktów (najniższą oceną jest 0, a najwyższą 40 punktów), przy czym:
Złożona wraz z ofertą koncepcja warsztatów odnosząca się do scenariusza zostanie oceniona według indywidualnej oceny każdego członka Komisji Oceniającej. Punkty otrzymane przez daną ofertę podczas oceny indywidualnej zostaną do siebie dodane, a następnie podzielone przez liczbę oceniających członków Komisji Oceniającej. Wynik będzie liczbą punktów, jaką otrzymała dana oferta.

c) kryterium doświadczenie Oferenta (D) w realizacji projektów edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej lub doświadczenie w realizacji warsztatów edukacyjnych lub kampanii edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych. Maksymalna liczba punktów w kryterium (D) wynosi 10 punktów (najniższa oceną jest 0, a najwyższą 10 punktów), przy czym:
Liczba punktów obliczona zostanie na podstawie badania przedstawionych przez Oferenta oświadczeń i referencji. Wymagana maksymalna liczba potwierdzonych realizacji: 2 (oznacza otrzymanie maksymalnej liczby punktów w kryterium). W przypadku przedstawienia jednego potwierdzenia (oświadczenie Oferenta oraz referencje) oferta otrzyma 1 punkt, a w przypadku nieprzedstawienia przez Oferenta oświadczenia i referencji dot. realizacji działań edukacyjnych, liczba punktów w kryterium D wyniesie zero. Przedstawienie większej niż 2 liczby oświadczeń i referencji nie będzie brane pod uwagę przez Komisję Oceniającą.

Wybór oferty:
1. Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez ofertę wynosi 100.
2. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
O = C + J + D
3. Punktacja za kryterium C oraz punktacja za ocenę oferty będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumaryczną liczbę punktów wyłącznie w oparciu o zasady i kryteria określone powyżej.
W przypadku, gdy tę samą – najwyższą – liczbę punktów uzyska kilka ofert, Zamawiający wybierze korzystniejszą, gdy chodzi o uwzględnienie w scenariuszu warsztatów kwestii dot. projektu URBANREC (odpowiedzialne postępowanie z przedmiotami wielkogabarytowymi).
Decyzje Zamawiającego w kwestii oceny i wyboru ofert są ostateczne i nieodwołalne, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowego etapu procesu wyboru oferty, jeżeli propozycje Oferentów będą podobne do siebie lub zróżnicowane w stopniu uniemożliwiającym wybór jednej z nich.

6. INFORMACJE DODATKOWE

-Oferent może zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego na piśmie lub mailowo z pytaniami o wyjaśnienie warunków zamówienia, nie później jednak niż na pięć dni roboczych przed terminem złożenia ofert. Przyjmuje się, że każdy z Oferentów może przedstawić nie więcej niż pięć pytań.
-Zamawiający udzieli wyjaśnień Oferentom w terminie nie późniejszym niż trzy dni robocze przed terminem złożenia ofert. Treść zapytań pozbawiona cech pozwalających na identyfikację Oferenta wraz z odpowiedziami zamieszczona zostanie na internetowej stronie Zamawiającego: http://europa.um.warszawa.pl/zapytania-ofertowe
-Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zamówienia, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania, a także odstąpienia od przeprowadzenia rozpatrywania zebranych ofert bez podania przyczyny. Zmiana treści zamówienia ani przesunięcie terminu składania ofert lub odstąpienie od przeprowadzenia rozpatrywania ofert, nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Oferenta.
-Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią zamówienia oraz zamieszczona zostanie na internetowej stronie Zamawiającego: http://europa.um.warszawa.pl/zapytania-ofertowe
-Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
-Oferty zostaną otwarte w dniu 23 maja 2019 r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
-Ocena ofert przez Komisję Oceniającą oraz wybór Wykonawcy nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od daty otwarcia ofert.
-W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cenowych
z Oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, w przypadku przekroczenia przewidzianej zgodnie z budżetem kwoty na realizację przedmiotu zamówienia.
-Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wyborze Oferenta, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
-Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (zwanym dalej „Wykonawcą”), tzn. otrzyma największa sumę punktów wg ustalonych kryteriów. Treść umowy zostanie przekazana po wyborze oferty. Do umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania Oferenta wybranego w trakcie postępowania, wynikające z przedstawionej przez niego oferty, jak również zapisy odnoszące się do poniższych zasad:

1. AKCEPTACJA SCENARIUSZA WARSZTATÓW: przy zachowaniu poniższych zasad oraz terminów i sposobów odbioru zamówienia:
-Zamawiający będzie badał zgodność realizowanego przez Wykonawcę zamówienia z przedstawioną ofertą.
-Zamawiający musi mieć wpływ na końcową formę, zawartość i kształt scenariusza warsztatów przedstawionych przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia.
-Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag i poprawek, które muszą zostać uwzględnione i wprowadzone do scenariusza przez Wykonawcę bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego w następujących terminach:
• w przeciągu 4 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokument zawierający pełen opis scenariusza warsztatów edukacyjnych wraz z listą elementów wykonawczych;
• Zamawiający zaakceptuje scenariusz lub zgłosi swoje uwagi w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, od momentu otrzymania materiałów od Wykonawcy;
• Wykonawca naniesie ewentualne poprawki w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych;
̶ Ponowne uwagi Zamawiającego do scenariusza poprawionego uprzednio przez Wykonawcę zgłaszane będą w ciągu dwóch dni roboczych, a Wykonawca naniesie dalsze poprawki w okresie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych.
̶ W przypadku dwukrotnego niezastosowania się do uwag Zamawiającego, o ile nie wpływają one na istotną zmianę koncepcji warsztatów zaprezentowanej przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający ma prawo odmówić zaakceptowania przedstawionego scenariusza.
̶ Zaakceptowanie przez Zamawiającego scenariusza warsztatów jest podstawą do rozpoczęcia prac związanych z realizacją warsztatów przez Wykonawcę.
̶ Zaakceptowanie przez Zamawiającego przeprowadzenia warsztatów przez Wykonawcę jest podstawą do odbioru zamówienia.
̶ Odbiór scenariusza warsztatów oraz odbiór realizacji warsztatów przez Wykonawcę zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru.
̶ Zamawiający przewiduje zorganizowanie spotkania roboczego z Wykonawcą po rozstrzygnięciu Komisji Oceniającej w celu omówienia dalszych kroków i harmonogramu prac w związku z realizacją zamówienia i przedstawienia ewentualnych uwag lub wniosków do przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji i scenariusza warsztatów.

2. TERMIN REALIZACJI CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA rozumianej jako przeprowadzenie warsztatów według zaakceptowanego przez Zamawiającego scenariusza: 15 czerwca 2019 r.

3. KARA UMOWNA ZA BRAK REALIZACJI W TERMINIE – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowych terminów i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 50% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego za realizację Zamówienia.

4. SPOSÓB PŁATNOŚCI: zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy (ul. Wierzbowa 9, pok. 266, 00-094 Warszawa). Płatności będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

5. ZAKAZ CESJI: Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: Wykonanie Umowy nie będzie wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Zamawiający realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wykaże ze swojej strony do realizacji Umowy. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

-Na podstawie podpisanej z Wykonawcą umowy, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, na Zamawiającego przeniesione zostaną autorskie prawa majątkowe do zaproponowanej koncepcji oraz scenariusza warsztatów edukacyjnych w ramach projektu URBANREC w ramach złożonej przez Wykonawcę oferty wraz z prawami zależnymi.
-Na podstawie podpisanej z Wykonawcą umowy, Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do przekazanych utworów bez prawa do żądania wynagrodzenia.
-Na podstawie podpisanej z Wykonawcą umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
• wszystkie przedstawione w ramach oferty projekty graficzne w formie plików otwartych, umożliwiających edycję. Wraz z plikami graficznymi Oferent przekaże opis w zakresie kolorystyki (CMYK, Pantone) oraz kroju użytych w projektach czcionek,
• plansze edukacyjne i inne elementy ruchome, które zawierają oznaczenia wskazane jako elementy obowiązkowe.
-Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do przekazanych utworów w zakresie nienaruszalności treści i formy w zakresie nienaruszalności treści i formy utworów oraz zezwoli na wykonywanie tego prawa w jego imieniu przez Zamawiającego.
-Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia”.
-Oferenci będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia:
„Znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, które podlegają udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia”.

Informacje mogą Państwo uzyskać u Zamawiającego: Paweł Wojciechowski, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tel. 22 443 45 24, e-mail: p.wojciechowski@um.warszawa.pl

Załączniki:

̶ logotyp projektu URBANREC,
̶ formularz ofertowy,
̶ oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Pobierz
 2. 2.
  Logotyp projektu URBANREC - wersja 1
  (plik: urban_rec_1-eng.jpg, rozmiar pliku: 1428.15 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Logotyp projektu URBANREC - wersja 2
  (plik: urban_rec_3-eng.jpg, rozmiar pliku: 1300.06 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Logotyp projektu URBANREC - wersja 3
  (plik: urban_rec_4-eng.jpg, rozmiar pliku: 1022.35 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Pobierz
 6. 6.
  Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
  (plik: oswiadczenie_dot._przetwarzania_danych_osobowych.docx, rozmiar pliku: 12.01 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Unieważnienie postępowania
  (plik: uniewaznienie_postepowania_warsztaty_edukacyjne_pszok.pdf, rozmiar pliku: 283.53 KB)
  Pobierz