Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 1 Marca, 2019 - 11:53, jkrzyzanowski

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Mając na uwadze zainteresowanie podmiotów prywatnych możliwościami uczestniczenia w projektach służących rozwojowi miasta, prosimy o złożenie oferty na przygotowanie opracowania, które posłuży rozwinięciu oferty inwestycyjnej m.st. Warszawy.

Na podstawie opracowania zostaną przygotowane rekomendacje do sposobu realizacji zadania publicznego oraz możliwości udziału w przedsięwzięciu partnera prywatnego.

 

1.   Przedmiot zamówienia: 

 1. Przygotowanie wariantowej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, finansowej i technicznej, obejmującej zagospodarowanie strefy kąpieliskowo - basenowej na prawym nabrzeżu Wisły w Warszawie. Zadaniem Wykonawcy będzie przedstawienie wariantów realizacji ww. przedsięwzięcia z udziałem partnera prywatnego w trzech lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. Zadanie ma wiązać elementy zagospodarowania brzegu, takie jak baseny sezonowe i gastronomia oraz baseny pływające lub inny sposób kontaktu bezpośrednio z wodą Wisły.
 2. Koncepcja ma zostać opracowana z uwzględnieniem wyników testu rynku, które Wykonawca przeprowadzi wśród min. trzech firm działających min. 5 lat w branży: żegluga, sport, rekreacja, rozrywka, gastronomia w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców oraz wśród min. trzech firm działających min. 5 lat w branży sanitarnej lub/i stoczniowej/budowa pomostów i platform pływających – produkcja, budowa, dostarczanie, eksploatacja basenów w tym basenów modułowych i pływających. Wybór podmiotów do testu rynku podlegać będzie akceptacji Zamawiającego. Test zostanie przeprowadzony przy użyciu ankiety, przygotowanej przez Wykonawcę na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego, oraz w trakcie osobnego spotkania z każdym z podmiotów biorących udział w teście.
 3. Koncepcja ma zawierać założenia:

- finansowe, w tym: oszacowanie kosztów inwestycyjnych, kalkulację przychodów i kosztów eksploatacji, propozycję modelu finansowania przedsięwzięcia;

- organizacyjne, w tym:  spis niezbędnych zgód i pozwoleń dla każdego z wariantów, badanie aktualnego stanu zagospodarowania terenu, wskazując np. na konieczność usunięcia istniejących już obiektów lub możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury, proponowany zakres inwestycji zarówno związanej z wykonywaniem zadania publicznego, jak i dodatkowego zadania o charakterze komercyjnym, identyfikacja ryzyka (rejestr ryzyka, matryca ryzyka i określenie ryzyk kluczowych oraz ryzyk specyficznych związanych z kąpieliskami i miejscami przeznaczonymi do kąpania się zgodnie z ustawą Prawo wodne, identyfikacja czynników mitygacji każdego z ryzyk kluczowych, określenie prawdopodobieństwa ryzyk kluczowych),

- techniczne, w tym: proponowane zagospodarowanie terenu, proponowane rozwiązania technologiczne, ocenę stanu technicznego nieruchomości (dostępność mediów, dojazd, oddziaływanie na środowisko), przedmiot oraz powierzchnię i termin umów na dzierżawę/ użytkowanie gruntów, w tym gruntów pokrytych wodami.

Opracowanie należy sporządzić w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej.

2. Termin realizacji zamówienia30 lipca 2019 roku.

 

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

 • Warunek dysponowania lub wykazania, że Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, co najmniej w następującym zakresie:

- osobę lub osoby posiadające doświadczenie w opracowywaniu studiów wykonalności, kosztorysów inwestorskich oraz analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka oraz

- osoby lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która brała udział w przygotowaniu min. 2 koncepcji lub projektów budowlanych obiektów lub przestrzeni publicznych oraz

- osoby lub osoba będąca architektem krajobrazu, która brała udział w przygotowaniu min. 2 koncepcji lub projektów przestrzeni rekreacyjnych.

 

Kryterium oceniane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 zapytania.

 • Złożenie oferty w wymaganym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
 • Podpisanie oferty przez osobę uprawnioną;
 • Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (zgodność z opisem przedmiotu zamówienia);
 • Złożenie oferty na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 do zapytania wraz z oświadczeniem i dokumentami potwierdzającymi należytą reprezentację Oferenta  na wzorze stanowiącym zał. 2 do zapytania;
 • Oferta powinna zawierać: koszt całościowy zamówienia netto oraz brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia.

 

4.   Kryteria oceny ofert:

1)      cena 30%

sposób wyliczenia punktacji

Punkty przyznane za kryterium: „cena za realizację zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = Cmin /Cx × 100 punktów × 30%

 

gdzie:

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana przez Wykonawcę w postępowaniu dotyczącym wykonania opracowania,

Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

 

2)      Doświadczenie  - waga kryterium – 70 %

 

Kryterium doświadczenie Wykonawcy:

a)         w zakresie wykonanych koncepcji architektoniczno-funkcjonalnych lub projektów budowlanych dla przestrzeni publicznych o charakterze rekreacyjnym, zakończonych w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty. Projekty dotyczące zagospodarowania rekreacyjnego brzegów rzek, odkrytych basenów lub kąpielisk będą punktowane podwójnie.

sposób wyliczenia punktacji

D = D1/D2*100punktów*70%

gdzie:

D – punkty za doświadczenie

D1 – ilość wykonanych koncepcji architektoniczno-funkcjonalnych lub projektów budowlanych

D2 – maksymalna ilość wykonanych koncepcji architektoniczno-funkcjonalnych lub projektów budowlanych z otrzymanych ofert. Zamawiający nie będzie oceniał ilości wykonanych koncepcji lub projektów budowlanych powyżej 10. Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów.

Kryterium oceniane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 zapytania i potwierdzonych w portfolio projektów załączonym do oferty.

 

5. Pozostałe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

 • gdy zawiera rażąco niską cenę – gdy Oferent nie odpowie na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub gdy Zamawiający uzna wyjaśnienia za niewystarczające. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta).
 • gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg poniższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

Zamawiający może również unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe w przypadku, gdy okaże się, że jego wykonanie jest niecelowe.

 

6. Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

Umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (sekretariat).

Płatność za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

 

7. Termin składania ofert: 15 marca 2019 r. do godz. 15:00.

Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie (Agnieszka Lizis, tel.: 502753579): alizis@um.warszawa.pl lub pocztą na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (decyduje data wpływu).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe._1.03.2019.pdf, rozmiar pliku: 6731.41 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  (plik: zal._1_-_formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 54.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta
  (plik: zal._2-_oswiadczenia_oferenta.doc, rozmiar pliku: 49 KB)
  Pobierz