Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

Facebook

Zapytanie ofertowe na konkurs dla startupów na Startup Woche Dusseldorf

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 11 Września, 2018 - 08:36, jkrzyzanowski

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1)      Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla warszawskich startupów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, w wyniku którego zostanie wyłonionych 8 firm, oraz 2 IOB które wezmą udział w wizycie studyjnej w Niemczech podczas Düsseldorf Startup Woche w kwietniu 2019r.,

2)      Zorganizowanie 3-dniowej wizyty studyjnej dla wyłonionych startupów do Niemiec w związku z organizacją Düsseldorf Startup Woche 2019 w terminie pomiędzy 5 a 12 kwietnia 2019 r.

3)      Opracowanie koncepcji 1-dniowego wydarzenia Warsaw Startup Night w terminie pomiędzy 5 a 12 kwietnia 2019r.

 

1.1.  Düsseldorf Startup Woche 2019

 

Düsseldorf Startup Woche  to cykliczne wydarzenie organizowane przez miasto Dusseldorf. W 2019 r. realizowana będzie jego czwarta edycja. W ciągu 7 następujących dni, pomiędzy 5 a 12 kwietnia 2019 r. w całym mieście odbędą się wykłady, warsztaty, pitche oraz spotkania dedykowane przedsiębiorcom i inwestorom.

 

Z uwagi na duże zainteresowanie polską sceną startupową w Niemczech, Instytut Polski w Düsseldorfie we współpracy
z m.st. Warszawą, organizuje Warsaw Startup Night – wydarzenie poświęcone tematyce warszawskiego ekosystemu startupowego (wieczór pomiędzy 5 a 12 kwietnia 2019 r.). Warszawskie startupy będą mogły zaprezentować swoje firmy oraz podzielić się doświadczeniami, a także wziąć udział w szeregu warsztatów i pitchów. Ponadto, podczas wizyty studyjnej warszawskich startupów do Dusseldorfu, zostaną zorganizowane spotkania z przedstawicielami lokalnego ekosystemu startupowego w siedzibach firm ulokowanych w Düsseldorfie.

 

Strona wydarzenia: https://www.startupwoche-dus.de.

 

1.2.  Cel przedsięwzięcia

 

Celem 3-dniowej wizyty studyjnej, jak również organizacji 1-dniowego wydarzenia pn. „Warsaw Startup Night” podczas Startup Woche Düsseldorf jest promocja osiągnięć i potencjału warszawskich startupów na rynkach zagranicznych, nawiązanie współpracy między warszawską sceną startupową a partnerami z Niemiec, upowszechnianie informacji o warszawskim ekosystemie startupowym poprzez realizację wizyty studyjnej warszawskich startupów i IOB reprezentujących warszawski  ekosystem startupowy.

 

1.3.  Grupa docelowa

 

1)      8 startupów mających swoją siedzibę, bądź wykonujące działalność na terenie m.st. Warszawy.

2)      2 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) tworzące ekosystem startupowy w Warszawie.

 

1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.4.1. Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie konkursu dla startupów, w wyniku którego wyłonione zostaną warszawskie firmy biorące udział w zagranicznej wizycie studyjnej

 • Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji merytorycznej konkursu (założenia i zadanie konkursowe, regulamin, kryteria wyboru, ogłoszenie o konkursie, promocja konkursu, przeprowadzenie konkursu zgodnie z regulaminem).
 • Grupą docelową konkursu są warszawskie startupy (w tym rezydenci / inkubowicze Centrum Przedsiębiorczości Smolna i Centrum Kreatywności Targowa), które planują ekspansję na rynki zagraniczne. Dodatkowo, w grupie docelowej konkursu znajdują się IOB tworzące stołeczny ekosystem startupowy.
 • Konkurs ma na celu wyłonienie 8 startupów i 2 IOB, które wezmą udział w zagranicznej wizycie studyjnej. 
 • Wydarzenia organizowane w ramach Startup Woche Düsseldorf w 90% organizowane są w języku niemieckim. W związku z powyższym wskazane jest, aby przedstawiciele wyłonionych startupów posługiwali się językiem niemieckim na komunikatywnym poziomie. Komunikatywny język angielski będzie również mile widziany.
 • Kandydaci w ramach konkursu mają przedstawić krótki film omawiający profil swojej działalności, kilka zdjęć oraz opis przedsięwzięcia na piśmie (max. 200 znaków w wersji polskiej i angielskiej).
 • W komisji oceniającej aplikacje konkursowe uwzględnieni zostaną reprezentanci: Wykonawcy, Instytutu Polskiego w Dusseldorfie, m.st. Warszawy oraz minimum jednej warszawskiej IOB tworzącej stołeczny ekosystem startupowy. Za powołanie komisji oceniającej i przeprowadzenie posiedzenia odpowiada Wykonawca. Posiedzenie komisji odbędzie się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna lub w Centrum Kreatywności Targowa.
 • Startupy i IOB biorące udział w wizycie studyjnej będą zobligowane do wypełnienia ankiety oceniającej realizację konkursu i wizyty studyjnej oraz przygotowania sprawozdania z wizyty. Ankieta i sprawozdanie zostaną wypracowane wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania ankiet i sprawozdań oraz przekazania ich do Zamawiającego.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2019 r.

 

1.4.2. Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej dla wyłonionych w konkursie startupów

Termin: 3-dniowa wizyta studyjna odbędzie się w terminie pomiędzy: 5 a 12 kwietnia 2019 r.


Wykonawca zobowiązany jest do:

 • przygotowania w porozumieniu z Instytutem Polskim w Düsseldorfie oraz m.st. Warszawą programu 3-dniowej wizyty studyjnej.
 • wykupienia biletów lotniczych na trasie Warszawa – Düsseldorf i z powrotem dla 8 startupów (po 1 reprezentancie) oraz 2 IOB (przylot ww. przedstawicieli powinien nastąpić przed wydarzeniem Warsaw Startup Night, a wylot w dniach bezpośrednio następujących po wydarzeniu).
 • wykupienia usługi noclegu w hotelu w odległości max. 2-4 km od centrum miasta.  Każdy z przedstawicieli startupów oraz IOB powinien mieć zapewniony indywidualny pokój.
 • zebrania materiałów informacyjnych od firm i IOB uczestniczących w wizycie studyjnej na potrzeby przekazania ich w celach promocyjnych do organizatora Düsseldorf Startup Woche.
 • zapewnienia transportu materiałów promocyjnych przekazanych przez wyłonione podmioty oraz
  m.st. Warszawę (np. rollup, ścianki promocyjne, publikacje) do Instytutu Polskiego w Düsseldorfie.
 • stałego kontaktu z uczestnikami wizyty studyjnej od momentu rozpoczęcia realizacji konkursu do momentu zakończenia realizacji zadnia.

 

1.4.3. Opracowanie koncepcji wydarzenia Warsaw Startup Night w ramach wizyty studyjnej w Düsseldorfie.

 

 • Wykonawca zobowiązany jest do dopracowania koncepcji merytorycznej wydarzenia Warsaw Startup Night, z uwzględnieniem faktu, iż będzie to przedsięwzięcie, w którym uczestniczyć będą Warszawskie startupy. Wydarzenie będzie łączyć elementy związane z prezentowaniem działań swoich firm przez Warszawskich przedsiębiorców, jak również z sieciowaniem z lokalnymi przedstawicielami ekosystemu startupowego w Düsseldorfie. 
 • Wykonawca zobowiązany jest do wynajmu sali konferencyjnej w Düsseldorfie na ok. 100 os. na wydarzenie Warsaw Startup Night. 
 • Wydarzenie Warsaw Startup Night będzie się pokrywało z terminem organizacji 3-dniowej wizyty studyjnej startupów do Düsseldorfu w dniach 5-12 kwietnia. 
 • Wydarzenie będzie zorganizowane przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym oraz Instytutem Polskim w Düsseldorfie. 
 • Wykonawca zobowiązany jest do wywiązywania się z bieżących zadań, wynikających z terminów związanych z bieżącym nadsyłaniem aktualizacji dotyczących wydarzenia Warsaw Startup Night do organizatora Startup Woche Düsseldorf – zgodnie z obowiązującym harmonogramem: https://www.startupwoche-dus.de/ausrichtercheckliste2019/en  
 • Miejsce wydarzenia zostanie ustalone w toku współpracy między Wykonawcą a Instytutem Polskim. 

 

1.4.4. Promocja konkursu i wizyty studyjnej

 • Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia planu promocji działań z podziałem na etapy, w tym etap przeprowadzenia konkursu i etap promocji konkursu. Plan promocji powinien uwzględniać narzędzia i kanały promocji oraz harmonogram promocji.
 • W planie promocji należy uwzględnić podział zadań między Wykonawcę, Zamawiającego i Instytut Polski
  w Düsseldorfie.

 

1.4.5. Zarządzanie zadaniem i sprawozdawczość z realizacji zadania

 

Od Wykonawcy oczekuje się samodzielności w realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że jest on zobligowany do przedkładania Zamawiającemu wszelkich materiałów dotyczących realizacji zadania do akceptacji z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem przed ich upublicznieniem. Wykonawca powinien wyznaczyć zespół do koordynacji zadania.

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 maja 2019 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:  Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w wymaganym terminie oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na kompletnie wypełnionym  formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1, jak również złożenie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferty złożone na innych formularzach będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

 

 

 

 

 

 1. Kryteria oceny ofert:

 

a)       Cena brutto oferty

b)       Koncepcja konkursu, wizyty studyjnej, Warsaw Startup Night oraz doświadczenie Wykonawcy.

 

Kryterium oceny ofert:

 

a)       Cena brutto oferty - 30%.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

 

cena najniższej oferty

Liczba punktów =  ------------------------------- * 30

cena badanej oferty

 

b)      Program konkursu i wizyty studyjnej oraz  doświadczenie  Wykonawcy - 70%.

 

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

 

    punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  -------------------------------------------------- * 70

najwyższa wartość spośród złożonych ofert

za kryterium program spotkań i doświadczenie

 

 

 

Opis koncepcji konkursu, wizyty studyjnej oraz Warsaw Startup Night

Program zostanie oceniony przez 3-osobowy zespół składający się z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy. Do zespołu oceniającego zostanie zaproszony przedstawiciel Instytutu Polskiego w Dusseldorfie.

 

Przy ocenie brane będą pod uwagę:

 1. Opis koncepcji konkursu i zaproponowane działania w ramach jego przeprowadzenia.
 2. Sposób rekrutacji uczestników.
 3. Oryginalność i kompleksowość zaproponowanej oferty.
 4. Opis promocji (konkursu oraz wizyty studyjnej).
 5. Opis koncepcji Warsaw Startup Night.

 

Maksymalna liczba punktów = 35 punktów.

Doświadczenie Wykonawcy –
w realizacji zagranicznych wizyt studyjnych i misji gospodarczych

Kryterium dotyczy doświadczenia Wykonawcy w realizacji zagranicznych wizyt studyjnych i misji gospodarczych dla przedsiębiorców. Brane pod uwagę będzie doświadczenie z ostatnich 5 lat. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie opisu uwzględniającego informacje w ofercie oraz dołączonych fakultatywnie referencji.

 

Sposób punktacji:

 1. Brak doświadczenia w organizacji wizyt studyjnych / misji gospodarczych – (oferta odrzucona).
 2. Za każdą zorganizowaną wizytę studyjną / misję gospodarczą Wykonawca otrzyma 2 punkty. Jeśli Wykonawca wykaże więcej niż 10 zrealizowanych wizyt studyjnych / misji gospodarczych, otrzyma maksymalną liczbę punktów.

 

Maksymalna liczba punktów = 20 punktów.

Doświadczenie Wykonawcy – liczba firm, które wzięły udział
w wizycie studyjnej i misji gospodarczej

Kryterium dotyczy doświadczenia Wykonawcy we współpracy z firmami, które wzięły udział w wizytach studyjnych / misjach gospodarczych organizowanych przez Wykonawcę. Brane pod uwagę będzie doświadczenie z ostatnich 5 lat. Weryfikacji oceniających podlegać będzie liczba firm, które wzięły udział w misji / wizycie misji. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie opisu uwzględniającego informacje
w ofercie oraz dołączonych fakultatywnie referencji.

 

Sposób punktacji:

1.             Brak doświadczenia we współpracy z firmami w ramach organizacji wizyt studyjnych / misji gospodarczych – (oferta odrzucona).

2.             Za każdą wskazaną w formularzu oferty firmę, Wykonawca może otrzymać
1 punkt. Jeśli Wykonawca wykaże więcej niż 15 firm, otrzyma maksymalną liczbę punktów.   

 

Maksymalna liczba punktów = 15 punktów.

 

RAZEM MAX

 

70 pkt

 

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium
koncepcja konkursu i wizyty studyjnej oraz doświadczenie Wykonawcy. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

 

W celu weryfikacji złożonych ofert Zamawiający może zorganizować spotkanie z Wykonawcami, podczas którego zostaną zaprezentowane przygotowane przez Wykonawców materiały. Każdy Wykonawca zostanie indywidualnie poinformowany o propozycji spotkania.

 

 1. Termin składania ofert: 24 września 2018 r. do godz. 24:00.

 

Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: jkrzyzanowski@um.warszawa.pl
  lub
 2. pocztą na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, Centrum Przedsiębiorczości Smolna,
  ul. Smolna 4,00-375 Warszawa (decyduje data wpływu).

 

            W razie pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z p. Janem Krzyżanowskim, jkrzyzanowski@um.warszawa.pl, tel. 224430247

 

 

 1. Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Umowa dot. realizacji przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała od dnia podpisania. Płatność za wykonanie umowy nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania rachunku lub faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru. Płatność za realizację zadania zostanie rozłożona na transze po zakończeniu wykonywania poszczególnych części zadania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty o dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań obligatoryjnych przez oferenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany docelowego zakresu umowy w zależności od przebiegu negocjacji z przyszłym Wykonawcą.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

 

 • gdy zawiera rażąco niską cenę, a gdy Oferent nie odpowie na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub gdy Zamawiający uzna wyjaśnienia za niewystarczające.
 • zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta).
 • gdy oferta uzyska w kryteriach jakościowych łącznie mniej niż 50% łącznej maksymalnej liczby punktów, które oferta może w tych kryteriach otrzymać.
 • gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 3.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg powyższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_swd_2019.pdf, rozmiar pliku: 2159.53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_1_formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 60.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie oferenta
  (plik: zal._2_-_oswiadczenie_oferenta.doc, rozmiar pliku: 48.5 KB)
  Pobierz