Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie ofertowe na diagnozę inwestycji Centrum Kreatywności Nowa Praga

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 1 Lutego, 2019 - 11:29, jkrzyzanowski

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EUR – art., 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot Zamówienia.

 

 1.       Kontekst Zamówienia:

Szczegółowy opis kontekstu zamówienia znajduje się w załączniku 3 do Zapytania.

Centrum Kreatywności Nowa Praga (CKNP) to pomysł wykorzystania zabytkowej zabudowy magazynowej na warszawskiej Pradze na miejsce rozwoju rzemiosła, twórczości artystycznej oraz przedsiębiorczości. Na koncepcję CKNP został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs architektoniczny https://szrm.pl/ogloszenie-o-konkursie-nr-2017s-242-5040. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków m.st. Warszawy.

Jedną z rozważanych form zarządzania CKNP jest przekazanie gotowego obiektu  operatorowi. Opisany poniżej przedmiot Zamówienia ma na celu zbadanie otoczenia rynkowego inwestycji oraz zdiagnozowanie oczekiwań (potrzeb) potencjalnych operatorów. W założeniu Zamawiającego Zamówienie stanowi kolejny etap procesu programowania inwestycji: po konsultacjach społecznych i badaniu potencjalnych użytkowników (załączniki 4 i 5 do Zapytania) a przed opracowaniem modelu biznesowego CKNP. Publikacja zapytania ofertowego na opracowanie modelu biznesowego została zaplanowana na marzec 2019 roku.

 

2.       Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest „Badanie otoczenia rynkowego Centrum Kreatywności Nowa Praga oraz badanie potrzeb potencjalnych operatorów” (dalej: badanie). Badanie powinno zostać zrealizowane z wykorzystaniem metodologii design thinking przy aktywnym udziale przedstawicieli badanej grupy lub z wykorzystaniem innej uzasadnionej metody pozwalającej włączać badanych w proces badawczy.

Badaniem powinni zostać objęci w szczególności potencjalni operatorzy CKNP - reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, operatorzy centrów przedsiębiorczości, właściciele i operatorzy coworkingów i inkubatorów, zarządcy nieruchomości usługowych, inwestorzy itp.

Celem  badania jest odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby obiekt (CKNP) był interesujący dla potencjalnego prywatnego operatora? Przykładowe pytania to:

Czy obiekt powinien być wkomponowany w otoczenie instytucjonalne dzielnicy, miasta?

Jaki procent powierzchni CKNP powinien być przeznaczony do najmu komercyjnego?

Jaki charakter powinno mieć otoczenie CKNP?

Jaki charakter powinno mieć wyposażenie wewnętrzne?

 1. Jaka oferta i wartości powinny stać za marką CKNP?
 2. Jaki jest potencjał rynkowy funkcji proponowanych w koncepcji CKNP?
 3. Kto może być odbiorcą oferty CKNP? Portret grupy docelowej.
 4. Jaka powinna być optymalna cena za poszczególne elementy oferty CKNP (na przykład: pracownie na wynajem, dostęp do pracowni wspólnej, wypożyczalnia sprzętu, sale szkoleniowe, przestrzeń wystawiennicza, warsztaty, szkolenia, przestrzeń do wynajęcia na restaurację, promocja na stronie CKNP, sprzątanie, ochrona)?
 5. Jakie są optymalne kanały dotarcia do odbiorców?
 6. Czy, jak i pod jakimi warunkami CKNP może wpłynąć na ożywienie gospodarcze swojej okolicy?

 

W ramach badania Zamawiający oczekuje następujących działań:

-        przeprowadzenia wywiadów i warsztatów wydobywczych z przedstawicielami potencjalnych operatorów;

-        zbadania otoczenia rynkowego: zmapowania podobnych podmiotów oraz inwestycji, które mogą przyciągać tę samą grupę docelową, w szczególności: instytucji kultury, fablabów, skupisk pracowni twórczych, warsztatów rzemieślniczych, galerii, festiwali sztuki, designu i rzemiosła, centrów designu itp. (dla całej Warszawy i osobno dla obszaru rewitalizacji);

-        określenia przestrzennych i instytucjonalnych, istniejących i potencjalnych powiązań pomiędzy tymi podmiotami i inwestycjami;

-        przygotowania benchmarków;

-        zbudowania siatki pojęciowej dla pojęć: przestrzeń do pracy, przestrzeń do pracy twórczej, przestrzeń do wymiany doświadczeń, działalność rzemieślnicza, rewitalizacja, ożywienie gospodarcze;

-        określania optymalnego tenant-mix (zestawu najemców CKNP).

 

 

W ramach badania Zamawiający oczekuje następujących efektów (Raportu składającego się z co najmniej):

-        jasnej wizji CKNP, określonej na podstawie materiałów zastanych, wywiadów i warsztatów, wyrażonej w formie krótkiego tekstu (maksimum 300 wyrazów) i ewentualnie symboli graficznych;

-        mapy otoczenia rynkowego – katalog oraz mapa inicjatyw i inwestycji, mogących mieć wpływ na CKNP;

-        propozycji „sieci współpracy” pomiędzy CKNP a zmapowanymi instytucjami i inwestycjami;

-        portretu grupy docelowej, określonej na podstawie materiałów zastanych oraz warsztatów i wywiadów, (opis i ewentualnie symbole graficzne obrazujące członków grupy/ grup, do których będzie skierowana oferta CKNP);

-        siatki pojęciowej dla terminów: przestrzeń do pracy, przestrzeń do pracy twórczej, przestrzeń do wymiany doświadczeń, działalność rzemieślnicza, rewitalizacja, ożywienie gospodarcze;

-        katalogu potencjalnych operatorów.

 

Termin realizacji Zamówienia:  3 miesiące od daty podpisania umowy.

 

3.   Warunki przystąpienia do Zamówienia:

- oferta została złożona w wymaganym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;

- oferta została podpisana;

- oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym (zgodność z opisem przedmiotu zamówienia);

- oferta została złożona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 do zapytania;

- do oferty dołączono wymagane oświadczenie na wzorze stanowiącym zał. 2 do zapytania;

 

3.1.  Podmiot ubiegający się o realizację Zamówienia powinien wykazać się bezstronnością
 i niezależnością, a także niezbędnym doświadczeniem oraz dyspozycją osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie realizacji Zamówienia.

3.2.  Za spełniających warunki przystąpienia do Zamówienia Zamawiający uzna Oferentów, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego Zamówienia tj.:

 

3.2.1.         w zakresie wiedzy i doświadczenia:

Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował minimum 3 usługi, których celem była poprawa jakości przestrzeni i pobudzenie gospodarcze obszaru zurbanizowanego. Każda z tych usług zrealizowana była w modelu opartym o badania przestrzenne, analizy urbanistyczne, działania projektowe, warsztaty lub konsultacje społeczne.

Dowodami, że wykazane w ww. wykazie usługi zostały wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

 

3.2.2.         w zakresie potencjału ludzkiego:

Oferent wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu Zamówienia, w skład którego wchodzić będą:

a)       Architekt  – minimum jedna osoba, która spełnia poniższe kryteria: posiada wykształcenie kierunkowe (studia II stopnia ) z zakresu architektura.

b)       Urbanista – minimum jedna osoba, która spełnia poniższe kryteria: posiada wykształcenie kierunkowe (studia II stopnia) z zakresu architektura lub gospodarka przestrzenna i posiada doświadczenie w zakresie  programowania inwestycji i analiz urbanistycznych.

c)       Ekonomista - minimum jedna osoba, która spełnia poniższe kryteria: posiada wykształcenie kierunkowe (studia II stopnia) z zakresu ekonomia i posiada doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości.

d)       Badacz rynku - minimum jedna osoba, która spełnia poniższe kryteria: w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowała minimum 3 badania rynkowe, które polegały na identyfikacji potrzeb grupy docelowej.

e)       Ekspert w zakresie proponowanej w ofercie metody pozwalającej włączać badanych w proces badawczy - minimum jedna osoba, która spełnia poniższe kryteria: posiada wykształcenie kierunkowe (kurs, studia, studia podyplomowe) lub/i w ciągu ostatnich 3 lat prowadziła minimum 3 warsztaty wskazaną w ofercie metodą lub/i w ciągu ostatnich 3 lat koordynowała procesy partycypacyjnego projektowania przestrzeni inwestycji lub usługi.

f)         Specjalista w zakresie zarzadzania projektami - minimum jedna osoba, która spełnia poniższe kryteria: posiada wykształcenie kierunkowe (studia podyplomowe) z zakresu zarządzanie projektami.

 

Powyższe doświadczenie może być łączone, tj. Zamawiający nie wymaga zespołu złożonego z 6 osób.

Oferent wykaże spełnianie powyższych warunków w tabeli będącej częścią załącznika nr 1 do Zapytania.

 

4.          Kryteria oceny ofert:

a)       Cena brutto oferty;

b)       Koncepcja realizacji przedmiotu Zamówienia;

c)       Skład proponowanego zespołu oraz doświadczenie wskazanych w ofercie osób.

 

5.          Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

a)       Cena brutto oferty - 20%.

                Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                               cena najniższej oferty

                Liczba punktów =  -------------------------------------- * 20% * 100

                                                 cena badanej oferty

 

 

 

b)       Koncepcja realizacji przedmiotu Zamówienia - 50%.

          Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                  punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  -------------------------------------------------- * 50% * 100

                        najwyższa wartość spośród złożonych ofert

                                      za kryterium „koncepcja”

 

 

c)       Skład zespołu i doświadczenie wskazanych w ofercie osób - 30%.

                Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                                punkty przyznane oferentowi

                Liczba punktów =  -------------------------------------------------- * 30% * 100

                                   najwyższa wartość spośród złożonych ofert

                                              za kryterium „doświadczenie”

 

Opis sposobu punktacji za spełnianie poszczególnych kryteriów:

Koncepcja (b)

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie opisu koncepcji w ofercie. Przy ocenie brane będą pod uwagę:

-         Harmonogram badania (0-5 pkt);

-         Dobór narzędzi badawczych (0-10 pkt);

-         Wskazanie i uzasadnienie metod pracy zapewniających włączanie w proces badawczy przedstawicieli badanej grupy (0-10 pkt);

-         Plan warsztatu wydobywczego (0-5 pkt);

-         Schemat ilustrujący wykorzystanie efektów warsztatu wydobywczego w procesie (0-10 pkt);

-         Uwzględnienie w koncepcji badania kontekstu lokalnego CKNP (0-5 pkt);

-         Budżet badania (0-5 pkt).

Maksymalna liczba punktów = 50 punktów.

Skład zespołu i doświadczenie (c)

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji wykazanych w tabeli będącej częścią załącznika nr 1 do Zapytania

Maksymalna liczba punktów = 30 punktów.

 

 

 6.          Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium koncepcja + liczba punktów w kryterium doświadczenie. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

W celu weryfikacji złożonych ofert Zamawiający może zorganizować spotkanie z Oferentami, podczas którego zostaną zaprezentowane przygotowane przez Oferentów materiały. Każdy Oferent zostanie indywidualnie poinformowany o propozycji spotkania.

 

 7.          Pozostałe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

-        gdy zawiera rażąco niską cenę – gdy Oferent nie odpowie na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub gdy Zamawiający uzna wyjaśnienia za niewystarczające. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości Zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta);

-        gdy oferta uzyska w kryteriach jakościowych łącznie mniej niż 50% łącznej maksymalnej liczby punktów, które oferta może w tych kryteriach otrzymać;

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

 

8.          Tryb i termin składania ofert:

8.1.  Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: kwronska@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 lutego 2019 r. do godz. 12:00

8.2.  Oferta musi zawierać wypełnione i podpisane przez uprawnione do tego osoby załączniki

 1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie oferenta

 

9.          Inne istotne warunki Zamówienia:

9.1.  Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia, nie więcej niż 113 000,00 zł brutto (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych zero groszy).

9.2.  W przypadku konsorcjum osób fizycznych, oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum. W przypadku konsorcjum osób prawnych bądź osób prawnych i osób fizycznych, oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum. Osoba wskazana do reprezentowania konsorcjum powinna dysponować pełnomocnictwem od członków konsorcjum.

9.3.  Dopuszcza się uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia nie później niż jeden dzień przed terminem składania ofert. O tym fakcie poinformowane będą wszystkie podmioty, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe.

9.4.  Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

9.5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

9.6.  Wykonawca zapewni we własnym zakresie niezbędny do realizacji Zamówienia sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne itp.

9.7.  Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco uwagi i wnioski oraz  ewentualne rekomendacje na potrzeby najlepszej możliwej realizacji Przedmiotu Zamówienia.

9.8.  Termin płatności za realizację przedmiotu Zamówienia: 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w Biurze Rozwoju Gospodarczego, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową z Wykonawcą.

9.9.  Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego i będzie obowiązywała od dnia podpisania.

9.10.      Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności jej przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

9.11.      W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość  podpisania Umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

9.12.      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami zgodnie
z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy (Zarządzenia nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z 6 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Katalogu i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami informacji i promocji opisanymi w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręczniku Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020.

9.13.      Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie z Wykonawcą. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie Zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

9.13.1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach:

                      a.         zaistnienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w pkt 9.13.3., która będzie miała wpływ na termin realizacji i Przedmiot Zamówienia, co zostanie odpowiednio udokumentowane przez stronę wnioskującą o zmianę i potwierdzone przez drugą stronę,

                     b.          zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia, zaistniała po dacie zawarcia umowy,

                      c.          stwierdzenie, że którekolwiek z postanowień umowy jest niezgodne z prawem lub zostałoby za takie prawomocnie uznane przez uprawniony do tego organ,

                     d.          zmiany organizacyjne dotyczące Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed datą zawarcia umowy, mające wpływ na Przedmiot Zamówienia lub na warunki jego realizacji,

                     e.          wykorzystania maksymalnego limitu procedur weryfikacji przez Zamawiającego każdego z etapów Przedmiotu Zamówienia, przekazanego przez Wykonawcę do odbioru. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminów realizacji Przedmiotu Zamówienia, określonych w umowie.

9.13.2.      Zmiany warunków umowy w następstwie przyczyn wymienionych w pkt. 9.13.1. mogą dotyczyć w szczególności:

 1. terminów realizacji Przedmiotu Zamówienia,
 2. procedur o charakterze formalnym.

9.13.3.      Za okoliczność siły wyższej Wykonawca i Zamawiający uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna ze stron umowy przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy, takie jak działania władz publicznych, działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajk – z wyłączeniem strajku u Wykonawcy, klęski żywiołowe jak powódź, huragan, pożar, epidemia itp. zdarzenia, a także przypadki losowe związane z osobami kluczowymi dla realizacji Przedmiotu Zamówienia - pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności i udokumentowaniu jej właściwymi dowodami. Jeżeli okres siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, Wykonawca i Zamawiający mają prawo odstąpić od dalszej realizacji umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, po uprzednim wzajemnym pisemnym powiadomieniu.

9.13.4.       Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy okoliczności wskazane 9.13.1. nie są spowodowane działaniem Wykonawcy bądź zaniechaniem działania przez Wykonawcę.

9.13.5.      W przypadku konieczności zmiany postanowień umowy, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany dostosować powiązane ze zmianą dokumenty.

9.13.6.      Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą sporządzane jako aneksy do umowy zawierające datę i numer oraz podpisy wykonawcy i Zamawiającego.

9.13.7.      W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie Wynagrodzenia należnego z tytułu części umowy.

9.13.8.      Wykonawca i Zamawiający ustalają, że istotną zmianą okoliczności powodującą, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym może być w szczególności sytuacja, w której zamówienie może być zrealizowane siłami własnymi Zamawiającego.

9.14.          Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
  i realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy,
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl,
 4. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy – będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy,
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w podpunkcie, a odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia
  31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków,
  w którym ujęto ostateczne wydatki dot. zakończonego projektu, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w podpunkcie a, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_skan.pdf, rozmiar pliku: 4331.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  (plik: zal._nr_1_-_formularz_ofertowy.docx, rozmiar pliku: 16.33 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta
  (plik: zal._nr_2_-_oswiadczenie_oferenta.docx, rozmiar pliku: 12.86 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zał. nr 3 - kontekst zamówienia
  (plik: zalacznik_nr_3_-_kontekst_zamowienia.docx, rozmiar pliku: 16.64 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Zał. nr 4 - raport ostateczny z oceny ex-ante
  (plik: zalacznik_nr_4_cknp_-_raport_ostateczny_fh.1.pdf, rozmiar pliku: 11763.35 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Zał. nr 5 - raport: konsultacje
  (plik: zalacznik_nr_5_-_raport_konsultacje_ck_nowa_praga.pdf, rozmiar pliku: 1672.21 KB)
  Pobierz