Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe na cykl warsztatów "TworzyMY"

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 31 Stycznia, 2019 - 13:33, jkrzyzanowski

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest organizacja cyklu minimum 12 bezpłatnych szkoleń „TworzyMY”
dla przedsiębiorców z sektora kreatywnego a w szczególności dla przedsiębiorców z branży muzycznej, designu oraz mody.

Tematy szkoleń powinny dotyczyć m.in. zagadnień:

 1. Własność intelektualna, podstawy prawa autorskiego;
 2. Komunikacja i autoprezentacja – jak rozmawiać z klientem;
 3. Współpraca z mediami –jak zainteresować media swoim produktem ;
 4. Tworzenie zespołu/ HR;
 5. Sponsoring i product placement;
 6. Ekspansja zagraniczna – jak rozszerzyć działalność poza granice Polski?;
 7. Wykorzystanie platform internetowych w biznesie;
 8. Podstawy zarządzania projektami w realiach biznesu muzycznego, designu czy mody;
 9. Prawo podatkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 10. Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, możliwości pozyskania funduszy na rozwój biznesu ze środków publicznych i prywatnych;

Celem szkoleń jest dostarczenie ich uczestnikom nowych, praktycznych umiejętności i kompetencji, a także wiedzy o nowych trendach i produktach możliwych do wdrożenia w ramach rozwoju ich firm.

Grupą docelową uczestników szkoleń stanowią przedstawiciele firm sektora kreatywnego a w szczególności przedsiębiorcy branży muzycznej, design i mody w tym przedsiębiorcy działający w Centrum Kreatywności Targowa oraz Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będą następujące działania:

a)      Przedstawienie koncepcji organizacji szkoleń z uwzględnieniem :

- określenia tytułów i zakresu tematycznego szkoleń dedykowanych przedsiębiorcom sektora kreatywnego a w szczególności przedsiębiorcom branż : muzycznej, designu i mody z uzasadnieniem wyboru;

- opracowania harmonogramu szkoleń oraz agendy poszczególnych szkoleń;

- opisania profilu wykładowcy/ów lub instytucji/firmy z krótkim opisem profilu i uzasadnieniem wyboru;

- uwzględnienia w przebiegu szkoleń elementów pracy praktycznej i warsztatowej oraz wykorzystania nowoczesnych metod szkoleniowych, które odpowiadają współczesnym trendom rynkowym;

- udział w szkoleniach będzie bezpłatny dla uczestników;

- w każdym szkoleniu powinno wziąć udział min. 20 osób;

- czas trwania każdego ze szkoleń to min. 5 godzin;

- wykonawca zobowiązany jest do dopasowania każdego szkolenia do poziomu wiedzy uczestników

i branży, którą reprezentują;

- zamawiający dopuszcza powtarzalność szkoleń, przy czym w okresie realizacji przedmiotu zamówienia dane szkolenie nie powinno odbyć się więcej jak dwa razy;

- szkolenia odbędą się w udostępnionych przez Zamawiającego salach konferencyjnych w Centrum Kreatywności Targowa (komputer, rzutnik, ekran, krzesła, itp.), po uzgodnieniu terminów przez Zamawiającego i Wykonawcę. Aranżacja i ustawienie sali na potrzeby szkoleń będzie należała do Wykonawcy;

- przedstawienia projektu budżetu, ze wskazaniem kosztów poszczególnych działań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów promocji.

b)      Zapewnienie wykładowcy/-ów na każde szkolenie, posiadających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wiedzę ekspercką z zakresu proponowanych tematów.

c)       Rekrutacja uczestników - określenie terminów działań rekrutacyjnych i ich form, przy czym szkolenia będą dostępne dla przedsiębiorców sektora kreatywnego a w szczególności dla przedstawicieli branż : muzycznej, designu i mody, po uprzedniej rejestracji;

d)      Przedstawienie koncepcji promocji szkoleń i jej realizacja, obejmująca działania promujące etap rekrutacji (każdego szkolenia), poszczególne szkolenia oraz miejsce, w których się odbędą. Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych do umieszczenia na FB i stronie www.firma.um.warszawa.pl z uwzględnieniem systemu identyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego;

e)      Zapewnienie drobnego poczęstunku podczas szkoleń (np. napoje, woda, owoce);

f)        Udokumentowanie przebiegu spotkania na dowolnym nośniku (fotorelacja);

g)      Zapewnienie niezbędnych materiałów szkoleniowych (w formie elektronicznej lub papierowej);

h)      Zapewnienie tłumacza języka migowego w przypadku zgłoszenia się uczestników wymagających tej formy tłumaczenia;

i)         Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia (w formie korespondencji elektronicznej);

j)         Ewaluacja i podsumowanie realizacji przedmiotu zamówienia w formie sprawozdania wraz z rekomendacjami w zakresie organizacji i tematyki szkoleń sugerowanych do realizacji
w przyszłości.  

 

2. Termin realizacji zamówienia: 1 marca – 30 listopada 2019 r.  

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:

- oferta została złożona w wymaganym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;

- oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu;

- oferta jest czytelna i zgodna z zapytaniem ofertowym (zgodność z opisem przedmiotu zamówienia);

- oferta została złożona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 do zapytania;

- do oferty dołączono wymagane oświadczenie na wzorze stanowiącym zał. 2 do zapytania.

 

 

4. Kryteria oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty;
 2. Koncepcja organizacji szkoleń;
 3. Doświadczenie oferenta i doświadczenie wykładowcy/-ów;
 4. Koncepcja promocji szkoleń;

 

5. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 

 a.          Cena brutto oferty - 40%.

                Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                               cena najniższej oferty

                Liczba punktów =  -------------------------------------- * 40

                                                  cena badanej oferty

 

b.         Koncepcja organizacji szkoleń - 20%.

       Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  -------------------------------------------------- * 20

                         najwyższa wartość spośród złożonych ofert

                          za kryterium koncepcja organizacji szkoleń

 

c.          Doświadczenie oferenta i doświadczenie wykładowcy/-ów - 20%.

                Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                                punkty przyznane oferentowi

                Liczba punktów =  -------------------------------------------------- * 20

                                        najwyższa wartość spośród złożonych ofert

      za kryterium doświadczenie oferenta i doświadczenie wykładowcy/-ów

 

d.         Koncepcja promocji szkoleń - 20%.

       Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                 punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  -------------------------------------------------- * 20

                         najwyższa wartość spośród złożonych ofert

                           za kryterium koncepcja promocji szkoleń

 

6.Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium koncepcja organizacji szkoleń + liczba punktów w kryterium doświadczenie oferenta i doświadczenie wykładowcy/-ów + liczba punktów w kryterium koncepcja promocji szkoleń.

Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Oferty zostaną ocenione przez 3-osobowy zespół składający się z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy.

Opis sposobu punktacji za spełnianie poszczególnych kryteriów:

Koncepcja organizacji szkoleń

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie uwzględnionych w opisie koncepcji elementów:

 • harmonogram i opis działań przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
 • liczba szkoleń przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, ponad określone minimum
 • tematy szkoleń z uzasadnieniem ew. powtarzalności tematów
 • dostosowanie zaproponowanego programu szkoleń do potrzeb przedsiębiorców sektora kreatywnego a w szczególności przedsiębiorców branż: muzycznej, designu i mody.
 • opis sposobu rekrutacji uczestników szkoleń
 • spójność, atrakcyjność i oryginalność koncepcji
 • planowany budżet ze wskazaniem kosztów poszczególnych działań (uwzględnienie w ofercie, realność, i   adekwatność kosztów do działań)    
 • opis sposobu ewaluacji

Maksymalna liczba punktów = 20 punktów.

Doświadczenie oferenta i doświadczenie wykładowcy/-ów

Kryterium dotyczy doświadczenia oferenta w realizacji usług edukacyjnych, w szczególności szkoleń dla przedsiębiorc

ów z branż kreatywnych a w szczególności przedstawicieli branż: muzycznej, design i mody, i weryfikowane będzie na podstawie opisu uwzględniającego liczbę, tematykę oraz odbiorców szkoleń organizowanych przez oferenta, a także biogramów zawodowych osób prowadzących spotkania. 

Maksymalna liczba punktów = 20 punktów.

Koncepcja promocji szkoleń

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie uwzględnionych w opisie elementów:

 • zarys koncepcji i harmonogram kampanii promocyjnej
 • opis promocji etapu rekrutacji
 • kanały i narzędzia dotarcia do grup docelowych
 • formy promocji i planowane materiały promocyjne
 • opis partnerstw medialnych
 • opis promocji etapu zakończenia realizacji szkoleń
  • planowany budżet uwzględniający koszty promocji (uwzględnienie w ofercie, realność i adekwatność kosztów do działań)

Maksymalna liczba punktów = 20 punktów.

 

7. Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

Umowa dot. realizacji przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała od dnia podpisania. Płatność za wykonanie umowy nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania rachunku lub faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru. Płatność za realizację zadania zostanie rozłożona na transze po zakończeniu wykonywania poszczególnych części zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty o dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań obligatoryjnych przez oferenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany docelowego zakresu umowy w zależności od przebiegu negocjacji z przyszłym Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

•           zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta).

•           gdy oferta uzyska w kryteriach jakościowych łącznie mniej niż 50% łącznej maksymalnej liczby punktów, które oferta może w tych kryteriach otrzymać.

•           gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg powyższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

8. Termin składania ofert: 11 lutego 2019r. do godziny 16:00

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa ( decyduje data wpływu),

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, Małgorzata Dąbkowska, mdabkowska@um.warszawa.pl

9. Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

Umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

W przypadku gdy cena wybranej najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas odstąpić od podpisania umowy. 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skan_2019-01-31_12-04-14-878_0001.pdf, rozmiar pliku: 2609.22 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  (plik: zal._nr_1_-_formularz_ofertowy.docx, rozmiar pliku: 14.93 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
  (plik: zal._nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy.docx, rozmiar pliku: 14.02 KB)
  Pobierz