Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie ofertowe na aktualizację przewodnika "Warszawa Miasto...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 21 Września, 2018 - 11:47, jkrzyzanowski

Zapytanie ofertowe na aktualizację przewodnika "Warszawa Miasto Startupów"

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja - opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i usługa DTP następujących materiałów informacyjno-promocyjnych:

1)       przewodnika po warszawskim ekosystemie startupowym w dwóch wersjach językowych – polskiej
i angielskiej

2)       ulotki o najważniejszych wydarzeniach warszawskiego ekosystemu startupowego w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej

 

1.2. Charakterystyka ogólna

Dostrzegając potencjał firm o profilach technologicznych budujących swój potencjał w Warszawie, miasto podjęło dwa lata temu decyzję o przygotowaniu przewodnika dla startupów. W związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami i rosnącą ofertą dla  rynku startupowego pojawiła się konieczność aktualizacji tego wydawnictwa w zakresie  nowych możliwości finansowania, szkoleń, akceleracji czy infrastruktury. 

W samym tylko 2017 roku powstało w Warszawie 15 300 podmiotów gospodarczych, a jedynie w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w rejestrze Działalności Gospodarczej złożonych zostało prawie 1500 wniosków. Jednocześnie szacuje się, że co 4 polski startup zakładany jest w Warszawie. W ciągu ostatnich lat powstał szereg nowych miejsc wspierających początkujących przedsiębiorców w tym międzynarodowe oddziały WeWork, HubHUB, The Brain Embassy, Mindspace, The Heart.

 

1.3. Cele zamówienia

Głównym celem zadania jest integracja i stworzenie kompleksowej  informacji o ekosystemie startupowym Warszawy oraz możliwościach rozwoju dla początkującej przedsiębiorczości technologicznej i innowacyjnej.

Ponadto:

- promocja warszawskiego ekosystemu strupowego i jego potencjału w Polsce i za granicą

- spójny komunikat o działaniach jakie sa w Warszawie kierowane do środowiska startupowego

 

1.4. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia

1.4.1. Przygotowanie i weryfikacja merytoryczna, zaprojektowanie graficzne i usługa DTP przewodnika po warszawskim ekosystemie startupowym w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej

 

1)       Wykonawca będzie odpowiadał za:

 • opracowanie koncepcji i uaktualnienie przewodnika po warszawskim ekosystemie startupowym,
 • weryfikację dotychczasowych  i przygotowanie nowych tekstów merytorycznych do polskiej i angielskiej wersji przewodnika (wymagane tłumaczenie przysięgłe tekstu angielskiego),
 • zaprojektowanie elementów graficznych,
 • korektę i redakcję tekstu w dwóch wersjach językowych,
 • przygotowanie przewodnika do druku (skład i łamanie) w dwóch wersjach językowych,
 • korektę tekstu w dwóch wersjach językowych po składzie.
 • Przygotowanie koncepcji promocji przewodnika wśród grup docelowych

 

2)       Publikacja powinna uwzględniać m.in.:

 • Tytuł „Warszawa - Miasto Startupów”
 • okładkę z treściami zawartymi na 1 i 4 stronie,
 • stronę tytułową i redakcyjną, elementy graficzne wzbogacające treść jak zdjęcia, infografiki, mapy,
 • zwięzłą informację o potencjale gospodarczym i innowacyjnym Warszawy,
 • rady doświadczonych firm dla startupów, informację o miejskich centrach.
 • podanie źródeł pochodzenia informacji zawartych w publikacji,

 

Przewodnik ma być startupową instrukcją Miasta. Powinny znaleźć się w nim rozdziały dotyczące:

 1. oferty finansowania działań startupowych(instytucje finansowe, programy, fundusze, aniołowie biznesu, itp.)
 2. Infrastruktury dla startupów (coworki, inkubatory, ośrodki wsparcia, centra przedsiębiorczości itp, - zmapowanie ich w Warszawie)
 3. Wsparcia merytorycznego (doradztwo, szkolenia, programy akceleracyjne, itp.)
 4. Wydarzeń (targi, konferencje, hackatony, eventy itp.)
 5. Społeczności (inicjatywy, grupy interesariuszy)
 6. Succces stories  (warszawskie startupy i duże firmy, np. CD Project, Adamed, Audioteka - minimum 10 przykładów)
 7. Oferty uczelni (współpraca, laboratoria,)

 

3)       Ostateczny zakres merytoryczny publikacji zostanie skonsultowany przez Wykonawcę ze środowiskiem warszawskich startupów oraz Zamawiającym.  

4)       Parametry przewodnika:

 • Format: 20 cm x 20 cm,
 • Objętość: 60-80 stron (w tym 4 strony okładki),
 • Elementy graficzne (zdjęcia, infografiki, mapy) przewodnika będą stanowić 50-60 % jego objętości.

5)       Przewodnik zostanie dostarczony do zaakceptowania Zamawiającego w plikach: otwarty plik graficzny, plik graficzny przygotowany do druku, PDF, mobi i epub.

6)       Wykonawca będzie zobowiązany do archiwizacji wszystkich wersji przewodnika w formatach wskazanych przez Zamawiającego na płycie CD/DVD i przekazania ich Zamawiającemu.

 

1.4.2. Przygotowanie merytoryczne, zaprojektowanie graficzne i usługa DTP ulotki o warszawskim ekosystemie startupowym w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej

1)       Wykonawca będzie odpowiadał za:

 • opracowanie koncepcji ulotki informującej o najważniejszych wydarzeniach warszawskiego ekosystemu startupowego (kalendarium) oraz pokazującej jego potencjał
 • przygotowanie tekstów zawartych w ulotce w językach polskim i angielskim (wymagane tłumaczenie przysięgłe tekstu angielskiego),
 • zaprojektowanie elementów graficznych (szata graficzna spójna z Przewodnikiem),
 • korektę i redakcję tekstu w dwóch wersjach językowych,
 • przygotowanie ulotki do druku (skład i łamanie) w dwóch wersjach językowych,
 • korektę tekstu w dwóch wersjach językowych po składzie.

 

2)       Ostateczny zakres merytoryczny ulotki zostanie skonsultowany ze środowiskiem warszawskich startupów oraz Zamawiającym.  

3)       Parametry ulotki

 • Format: A4 składane na 3, druk dwustronny, 4+4
 • Elementy graficzne (zdjęcia, infografiki, mapy) ulotki będą stanowić min 60% % jej objętości.

4)       Ulotka zostanie dostarczona do zaakceptowania Zamawiającego w plikach: otwarty plik graficzny, plik graficzny przygotowany do druku oraz PDF.

5)       Wykonawca będzie zobowiązany do archiwizacji wszystkich wersji przewodnika w formatach wskazanych przez Zamawiającego na płycie CD/DVD i przekazania ich Zamawiającemu.

 

1.5. Grupa docelowa zadania (odbiorcy publikacji)

Główna:

1)       Obecne i potencjalne startupy z Warszawy, Polski i zagranicy, szukające informacji niezbędnych do prowadzenia działalności w Warszawie

2)       Osoby planujące założyć działalność gospodarczą w dziedzinie technologii i innowacji oraz studenci i uczniowie z Warszawy, Polski i zagranicy.

W następnej kolejności:

3)       Inwestorzy VC, Aniołowie Biznesu, brokerzy technologii z Warszawy, Polski i zagranicy.

4)       Instytucje Otoczenia Biznesu z Warszawy, Polski i zagranicy (w tym uczelnie wyższe, centra R&B, instytucje publiczne administracji centralnej i samorządowej, centra przedsiębiorczości i instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, inkubatory, coworki).

5)       Media

 

1.6. Zastosowanie identyfikacji wizualnej

Zaprojektowane w ramach zadania materiały informacyjno-promocyjne powinny zostać przygotowane zgodnie z Key Visualem CPS oraz z katalogiem Systemu Identyfikacji  Wizualnej m.st. Warszawy ustalonym zarządzeniem nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 września 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie  wprowadzenia „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych.

 

Treści zawarte w przewodniku i ulotce powinny być jednolite pod względem:

 • haseł przewodnich,
 • grafiki - w tym wykorzystywanych logotypów,
 • przekazywanych informacji tak, aby przekaz jednoznacznie był kojarzony z m.st. Warszawą,
 • wykorzystane w materiałach komunikaty powinny być: ciekawe, jasne, zwięzłe.

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia: 5 grudnia 2018 r., przy czym gotowe materiały określone w przedmiocie zamówienia zostaną dostarczone Zamawiającemu do dnia
26 listopada 2016 r. Zmawiający ma prawo zgłosić uwagi do realizacji przedmiotu zamówienia, które Wykonawca będzie musiał uwzględnić w ciągu 5 dni od dnia ich otrzymania.  

 

Poszczególne etapy realizacji zamówienia zostaną określone w ramowym harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, a następnie umowy.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- oferta została złożona w wymaganym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;

- oferta została podpisana;

- oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym (zgodność z opisem przedmiotu zamówienia);

- oferta została złożona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 do zapytania;

- do oferty dołączono wymagane oświadczenie na wzorze stanowiącym zał. 2 do zapytania;

- do oferty dołączono załączniki poświadczające wymagane przez Zamawiającego doświadczenie.

 

Wymagane załączniki i dokumenty do oferty:

1)       Koncepcja przewodnika po warszawskim ekosystemie startupowym przedstawiona w formie prezentacji PowerPoint, uwzględniająca:

 • projekt układu treści zawartych w przewodniku,
 • proponowaną koncepcję przedstawienia warszawskiego ekosystemu startupowego wraz z jej uzasadnieniem  wstępny projekt graficzny okładki i 2 przykładowych kart przewodnika.

2)       Koncepcja ulotki o warszawskim ekosystemie startupowym przedstawiona w formie prezentacji PowerPoint, uwzględniająca:

 • projekt układu treści zawartych w ulotce,
 • wstępny projekt graficzny  ulotki.

3)       Biogramy i portfolia autora lub autorów przygotowujących teksty merytoryczne do przewodnika i ulotki zawierające:

 • informację o dotychczasowym doświadczeniu we współpracy ze środowiskiem warszawskich startupów,
 • wykaz opublikowanych artykułów / publikacji.

4)       Wykaz materiałów informacyjno-promocyjnych opracowanych i przygotowanych w formie całościowej koncepcji przez Wykonawcę (np. ulotki, plakaty, broszury, strony www, publikacje książkowe,).

5)       Ramowy harmonogram realizacji zadania.

 

4. KRYTERIUM OCENY OFERT I WAGI PROCENTOWE

 a) Cena brutto oferty - 30%.

 

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

 

                                cena najniższej oferty

Liczba punktów =  ------------------------------- * 30

                                 cena badanej oferty 

 

 b) Koncepcja przewodnika – 40%

 

                                   punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  -------------------------------------------------- * 40

                          najwyższa wartość spośród złożonych ofert

                        za kryterium koncepcja przewodnika

 

 c) doświadczenie Wykonawcy – 30%

 

                                   punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  -------------------------------------------------- * 30

                          najwyższa wartość spośród złożonych ofert

                        za kryterium koncepcja przewodnika

 

 

 

 

Koncepcja przewodnika i ulotki o warszawskim ekosystemie startupowym

Ocena na podstawie przedłożonych prezentacji PowerPoint. Kryteria oceny:

 

1)       Pomysłowość i oryginalność projektu

2)       Spójność koncepcji, w tym spójność zastosowanej grafiki z tematyką materiałów

3)       Logika układu treści

4)       Trafność doboru informacji

5)       Estetyka projektu 

 

Maksymalna liczba punktów = 40

Doświadczenie Wykonawcy:

 

Ocena na podstawie przedłożonych biogramów i portfolio

 

1)       Doświadczenie we współpracy ze środowiskiem startupowym

2)       Doświadczenie w przygotowywaniu tekstów informacyjnych lub promocyjnych

3)       Doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu lub produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych

 

 

Maksymalna liczba punktów = 30

 

RAZEM MAX

 

70 pkt

 

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium
autorska koncepcja materiałów i doświadczenie. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie
100 punktów.

 

Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Umowa dot. realizacji przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała od dnia podpisania. Płatność za wykonanie umowy nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania rachunku lub faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty o dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań obligatoryjnych przez oferenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany docelowego zakresu umowy w zależności od przebiegu negocjacji z przyszłym Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

•      zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta).

•      gdy oferta uzyska w kryteriach jakościowych łącznie mniej niż 50% łącznej maksymalnej liczby punktów, które oferta może w tych kryteriach otrzymać.

•      gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg powyższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

 

5. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać:

1)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: eszymanska@um.warszawa.pl lub

2)       pocztą na adres: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (decyduje data wpływu).

Termin składania ofert: do 5 października 2018 r.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_na_przewodnik.pdf, rozmiar pliku: 2079.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  (plik: formularz_oferty.docx, rozmiar pliku: 13.51 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
  (plik: oswiadczenia.docx, rozmiar pliku: 12.04 KB)
  Pobierz