Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Zapytanie ofertowe- logopedia dla dzieci i młodzieży

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 22 Marca, 2019 - 10:24, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

 

Organizacja i przeprowadzenie Indywidualnych zajęć/terapii z logopedii dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat -  uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zajęcia powinny być zakończone wydaniem zaświadczenia potwierdzającego realizację wparcia dla uczestnika/uczestniczki.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć na odległość.

2) Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych w dni robocze (po godzinie 14.00) oraz w soboty w godz.  8.00 – 18.00 (godziny zajęć powinny być każdorazowo uzgadniane z uczestnikiem).

3) Zamawiający na realizację zamówienia dysponuje kwotą w wysokość: 8 000,00 zł brutto

4) Oferent jest zobowiązany do zabezpieczenia lokalu do przeprowadzenia zajęć na terenie m.st. Warszawy.

5) Oferent zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a. nieobecności uczestnika/uczestniczki, 

b. zmianach w harmonogramie zajęć, 

6) W ramach realizacji zadania Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę (logopedę) zdolną do przeprowadzenia zajęć.

7) Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie wg zrealizowanych zajęć, po zakończeniu każdego miesiąca, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek. 

8) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt materiałów, koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Oferent.

9) W ramach realizacji zadania, Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: 

a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, 

b. Prowadzenia harmonogramów zajęć 

c. Prowadzenia miesięcznych list uczestników z ewidencją odbytych spotkań, 

d. Raportu podsumowującego wykonanie zadania z informacjami o postępach dokonanych przez uczestników), 

 

Prowadzona dokumentacja powinna być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wymagania konieczne:  

Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,

Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji zamówienia – posiadanie wykształcenia w zakresie logopedii (m.in.: studia, studia podyplomowe, specjalizacja w ramach studiów) przez osobę prowadzącą zajęcia.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

Liczba godzin zajęć z logopedii – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent oferujący realizację największej liczby godzin zajęć za kwotę, którą dysponuje Zamawiający ( 8 000,00 zł brutto) ;

Staż pracy/doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem – 40% (10 pkt za każdy przepracowany rok powyżej 1 roku nie więcej jednak niż 40 pkt) – Tabela nr 1

- do 1 roku – 0 punktów;

- powyżej 1 roku do 2 lat – 10 punktów;

- powyżej 2 lat do 3 lat – 20 punktów;

- powyżej 3 lat do 4 lat – 30 punktów;

- powyżej 4 lat – 40 punktów.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 r. 

 

1) Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

4) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie bgolab@um.warszawa.pl do dnia 31 marca 2019 r. 

3) Plik stanowiący załącznik do e-maila ( oferta z załącznikami ) nie może przekraczać 10 MB.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury  w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową / zamówieniem.

3) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie                       z Wytycznymi do tych funduszy.

4) Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

6) Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

7) Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

9) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

10) Wykonawca, na etapie zawierania umowy, zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (warunek udziału w postepowaniu) oraz ewentualny staż pracy/doświadczenie zawodowe (kryterium oceny ofert), które będą stanowiły załączniki do umowy. 

11) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie. 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 1408.96 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.doc, rozmiar pliku: 1670.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna.pdf, rozmiar pliku: 284.68 KB)
  Pobierz