Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowanie dwóch ekspertyz

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 21 Listopada, 2019 - 13:01, kgruba
Sporządził: Joanna Olszewska

Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

 1. 1.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

-         Każda z ekspertyz powinna zawierać dane dla poszczególnych inwestycji oraz dane zbiorcze dla całego projektu.

-         Ekspertyzy będą przekazane do Instytucji Pośredniczącej - Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, jako element sprawozdania w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka za 2019 rok.

 • Ekspertyza nr 1:

Ekspertyza dotyczyć będzie zrealizowanego przez miasto stołeczne Warszawa projektu pn. „Odnawialne źródła energii i Kogeneracja w m.st. Warszawa”, w którego skład wchodziło 5 zadań inwestycyjnych tj.:

-         Budowa źródła energii odnawialnej oraz remont węzła i instalacji c.o. z dostarczeniem do pomp cieplnych w Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej 5 w Warszawie (obecnie Szkoła Podstawowa nr 32);

-         Budowa kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2
w Warszawie;

-         Budowa żłobka przy ul. Strumykowej 18  w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych);

-         Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 112 przy ul. Berensona 31 w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych);

-         Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym  im. Św. Rodziny w Warszawie.

Przedmiotowa ekspertyza powinna w szczególności zawierać analizę w zakresie osiągniętego w 2019 roku poziomu wskaźników tj:

-         ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu (GJ/rok),

-         całkowitej mocy wybudowanych obiektów wykorzystujących odnawiane źródła energii (kW).

Ekspertyza nr 2:

Ekspertyza dotyczyć będzie projektu zrealizowanego przez miasto stołeczne Warszawa pn.: „Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy” w wyniku którego przeprowadzono termomodernizację 4 budynków oświatowych tj.:

-         Szkoły Podstawowej Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18,

-         Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Walerego Sławka 9,

-         Zespołu Szkół Fototechnicznych, ul. Spokojna 13,

-         Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1, ul. Bełska 5.

Przedmiotowa ekspertyza w szczególności powinna zawierać analizę w zakresie osiągniętego w 2019 roku poziomu wskaźników tj:

-         ilości zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok),

-         zmiany emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów (tony/rok),

 1. 2.         TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 17 stycznia 2020 roku
 2. 3.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

a)       posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b)       nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

c)       w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotował minimum 5 ekspertyz dla przedsięwzięć i projektów z zakresu redukcji zanieczyszczeń, co jest potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi.

 1. 4.         KRYTERIA OCENY OFERT:

a)         W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium cena brutto oferty,

b)         Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego
z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia;

c)         Oferta musi zawierać cenę brutto za całość zamówienia;

d)         Oferta powinna zostać przedstawiona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

e)         Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 7 nie będą rozpatrywane;

f)           Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim;

g)         Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert;

h)         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 1. 5.         WAGI PUNKTOWE LUB PROCENTOWE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERT:

Kryterium cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę – 100%, max 100 pkt

 1. 6.         OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:

                              cena  brutto oferty z najniższą ceną

Liczba punktów =  ---------------------------------------------------- x 100 pkt

                                      cena brutto oferty badanej

W wyniku oceny ofert, w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. 7.         TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 29.11.2019 roku 
 2. 8.         WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa dotycząca realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 1. 9.         INNE POSTANOWIENIA:

1)         Analizy wskaźników powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu zakończenia realizacji projektu (2015 r.) ustawą o efektywności energetycznej i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego;

2)         W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, Warszawa);

3)         Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt i uzupełnień w ekspertyzie będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z sugestiami Zamawiającego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wskazanej przez Zamawiającego lub przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych;

4)         Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów);

5)         Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;

6)         Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666);

7)         Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia złożenia  prawidłowo wystawionej faktury VAT w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy;

8)         Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;

9)         Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

Ofertę prosimy przesłać odpowiednio:

a)       pocztą na adres: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem: „Ekspertyzy – ocena efektu energetycznego, pokój 1922” (liczy się data wpływu) lub

b)       faxem na numer 022 443 07 98 lub

c)       pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. pani Joanny Olszewskiej: j.olszewska@um.warszawa.pl (tel. 22 443 28 52). 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2: Oświadczenie; 

Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: 2019.11.21_zapytanie_ofertowe_zal.pdf, rozmiar pliku: 3044.93 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: 3_zapytanie_ofertowe_ekspertyzy_z_zakresu_zanieczyszczen_trwalosc.docx, rozmiar pliku: 116.03 KB)
  Pobierz