Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania, wykonania i montażu dwóch...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 26 Września, 2019 - 15:31, lzelazowska
Sporządził: Aneta Trzaskowska

Zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania, wykonania i montażu dwóch tablic

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)    Zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic informacyjnych, jednostronnych, zgodnie ze wzorem podanym w Obowiązkach informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, o wymiarach 80 cm x 120 cm. Każda z dwóch tablic wykonana z jednego kawałka materiału (stal ocynkowana, malowana proszkowo), odpornego na warunki atmosferyczne, informacje umieszczone na białym tle.

2)    Zabezpieczenie tablic podwójną warstwą zabezpieczającego lakieru bezbarwnego.

3)    Niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy informacyjnej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu.

4)    Sposób montażu:

a)    Zaprojektowanie i wykonanie montażu jednej tablicy na metalowym stelażu, przy czym dolna krawędź tablicy powinna być na wysokości 2,3 metra nad ziemią. Stelaż wyposażony w betonowe stopy, których waga i wielkość powinna być dopasowana do wielkości tablicy. Stelaż wraz z stopami ma zapewnić stabilność a także mobilność tablicy informacyjnej.

b)    Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji oraz mocowania jednej tablicy do metalowej bramy w części nieotwieranej.

5)    Dostawa i montaż tablic informacyjnych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy (Dzielnica Praga-Północ)

Każda tablica informacyjna powinna zawierać następujące informacje:

 1. nazwę beneficjenta,
 2. tytuł projektu,
 3. cel projektu,
 4. zestaw logo:
 • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
 • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu i informacja o jego dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
 • flaga Rzeczpospolitej Polskiej.

Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

1.       Termin realizacji zamówienia: do 24.10.2019 r. 

2.       Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy 

3.       Kryteria oceny ofert: Cena brutto oferty

            Uwaga: oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.       Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Cena brutto oferty - 100 %, maksymalnie – 100 punktów

 

                                 Cena najniższej oferty

Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100 %

                                     Cena badanej oferty

5.       Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych za pomocą ww. wzoru. 

Informacja o wyborze wykonawcy będzie dostępna również na stronie http://europa.um.warszawa.pl

6.      Termin składania ofert [1]: do 4.10.2019 r. W przypadku ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu.

7.       Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami

8.      Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów:

1)      Zamawiający przekaże Wykonawcy treść i logotypy, które powinny zostać umieszczone na przedmiocie zamówienia.

2)      Przygotowany przez Wykonawcę projekt graficzny umieszczenia logotypów będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. W przypadku uwag do projektu graficznego, Wykonawca niezwłocznie je uwzględni i przedstawi kolejny projekt w terminie max. 24 godzin od momentu zgłoszenia uwag.

3)      Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.

4)      Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.

5)      Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

6)      Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i dostawie przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury VAT w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

9.         Wykonawcy jako załącznik do oferty mają obowiązek złożyć oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, faxem na numer: 022 443 07 98 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. Pani Aneta Trzaskowska, atrzaskowska@um.warszawa.pl, (tel. 22 4432881)

[1] Termin wyznaczony na składanie ofert powinien być zgodny z właściwymi wytycznymi lub innymi wiążącymi dokumentami

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_tablice_informacyjne_rewitalizacja_.pdf, rozmiar pliku: 170.1 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_wzor_oswiadczenia.pdf, rozmiar pliku: 44.23 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_.pdf, rozmiar pliku: 164.33 KB)
  Pobierz