Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. zapewnienia kompleksowej usługi teleopieki

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 10 Lipca, 2020 - 13:09, bgolab

Został doprecyzowany zapis zapytania ofertowego dotyczący pkt 2.2 ppkt e): Było: „e) posiadać mikrofon i głośnik pozwalający na rozmowę z odległości co najmniej 5 m,” Prawidłowa treść: „e) posiadać wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające swobodną dwustronną komunikację,”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej usługi teleopieki w okresie od 1 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. dla 40 niesamodzielnych mieszkańców Warszawy w wieku 60+ w ramach utrzymania trwałości projektu „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, obejmującej:

 

1. Świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla 40 niesamodzielnych mieszkańców Warszawy w wieku 60+ w trybie 24/7 przy wykorzystaniu urządzeń ubieralnych do teleopieki opisanych w pkt 2 przez okres od 1 września 2020 r. do 31 maja 2021 r.

 

1.1. W ramach usługi Oferent zobowiązuje się do:

a) włączenia 40 niesamodzielnych mieszkańców Warszawy w wieku 60+ (odbiorców teleopieki) do systemu teleopieki Oferenta, przeprowadzenia testowych połączeń SOS oraz usuwania awarii w ramach systemu teleopieki;

b) zapewnienia całodobowego dyżuru centrum teleopieki i jego gotowości do wykonania ustalonych z Zamawiającym procedur po otrzymaniu sygnału za pośrednictwem przycisku alarmowego urządzenia ubieralnego do teleopieki zapewnianego przez Oferenta zgodnie z pkt 2, wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu lub zanotowaniu zdarzenia odbiegającego od standardowego (np. upadek);

c) monitoringu elektronicznego poziomu naładowania baterii urządzeń ubieralnych do teleopieki oraz reakcji na przekroczenie wartości progowych pomiarów dokonywanych przez urządzenia ubieralne;

d) w przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu powiadomienia jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie, a w razie konieczności wezwania karetki Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej pod adres odbiorcy teleopieki;

e) telefonicznego nadzorowania przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/służb;

f) telefonicznego udzielenia wsparcia psychicznego odbiorcy teleopieki aż do przybycia ww. osób lub służb; 

g) zatrudnienia w odpowiedniej liczbie przeszkolonych pracowników do obsługi centrum teleopieki, gwarantującej ciągłość obsługi przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu na okres realizacji zamówienia;

h) zapewnienia koordynatora teleopieki, którego głównym zadaniem będzie wsparcie organizacyjno-techniczne wdrażanej usługi teleopieki na terenie m.st. Warszawy;

i) dostarczenia Zamawiającemu wzorów dokumentacji niezbędnej do świadczenia teleopieki opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na objęcie usługą teleopieki oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  np.:

- wzoru umowy z odbiorcą teleopieki, 

- regulaminu świadczenia teleopieki, 

- wzoru kart identyfikacyjnych odbiorców teleopieki, w których zawarte będą informacje dot. odbiorców teleopieki niezbędne do świadczenia usługi teleopieki,

- procedur reakcji po otrzymaniu sygnału za pośrednictwem przycisku alarmowego urządzenia ubieralnego do teleopieki;

j) wprowadzenia do bazy danych centrum teleopieki danych identyfikujących odbiorców teleopieki z kart identyfikacyjnych, w celu właściwej obsługi zgłoszeń pochodzących od odbiorców teleopieki;

k) w przypadku wystąpienia zmiany odbiorcy teleopieki, aktywacji usługi teleopieki u nowego odbiorcy teleopieki, w ciągu 1 miesiąca od dnia zgłoszenia takiego przypadku.

 

2. Zapewnienie na czas realizacji zamówienia urządzeń ubieralnych do teleopieki z przyciskiem alarmowym SOS 40 niesamodzielnym mieszkańcom Warszawy objętych teleopieką (po zakończeniu realizacji zamówienia urządzenia ubieralne zostaną zwrócone Oferentowi).

2.1. W ramach usługi Oferent przekaże na okres związania umową skonfigurowane pod odbiorców teleopieki, z aktywowanymi kartami SIM, internetem urządzenia ubieralne do teleopieki opaski na nadgarstek lub zawieszka w formie wisiorka) w liczbie 40 sztuk o funkcjonalnościach opisanych w pkt 2.2.

2.2. Urządzenia ubieralne do teleopieki powinny:

a) posiadać komunikację alertową w postaci wyodrębnionego przycisku alarmującego SOS, który powinien być wyczuwalny w dotyku i sygnalizatora upadku,

b) posiadać geolokalizator,

c) być wodoszczelne min. IP56,

d) umożliwiać dwukierunkową komunikację głosową z centrum teleopieki również poza procedurą zgłoszeń alarmowych, 

e) posiadać mikrofon i głośnik pozwalający na rozmowę z odległości co najmniej 5 m,

f) umożliwiać ich regulację bez ich fizycznego skrócenia,

g) obsługiwać karty SIM w odpowiednim rozmiarze kompatybilnym z kartami SIM zapewnianymi w ramach zamówienia przez Oferenta zgodnie z pkt 2.1,

h) w przypadku konieczności ładowania urządzenia ubieralnego do teleopieki, jego bateria powinna wytrzymać bez ładowania co najmniej 72 godziny,

i) posiadać instrukcję obsługi w języku polskim dostosowaną do potrzeb osób starszych (z odpowiednią czcionką, instrukcją ze zdjęciami jak działać krok po kroku, uwzględniającą funkcjonalności urządzenia ubieralnego do teleopieki i sposób jego pielęgnacji, zawierającą dedykowany numer serwisowy w przypadku awarii i problemów technicznych oraz pytań dotyczących obsługi urządzeń ubieralnych do teleopieki).

2.3. Wszystkie zapewniane przez Oferenta w okresie realizacji zamówienia urządzenia ubieralne do teleopieki powinny być proste w obsłudze, opatrzone znakiem CE i być fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu producenta oznakowanym naklejonymi logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM. W przypadku zmiany odbiorcy teleopieki w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza przekazanie nowemu odbiorcy teleopieki urządzenia ubieralnego do teleopieki używanego przez poprzedniego użytkownika nie dłużej niż 3 miesiące, pod warunkiem odświeżenia i dezynfekcji, którego standard jest identyczny jak takiego samego nowego urządzenia ubieralnego do teleopieki.

2.4. Oferent w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej zapewni Zamawiającemu kompleksową usługę teleopieki dla 40 niesamodzielnych mieszkańców Warszawy wraz z niezbędnymi usługami telekomunikacyjnymi niewymagającymi dodatkowego zakupu jakichkolwiek zewnętrznych usług telekomunikacyjnych, w tym m.in.:

- bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych z numerami komórkowymi i stacjonarnymi na terenie kraju (zablokowane numery specjalne);

- bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi;

- bezpłatną wymianę wadliwej karty SIM (w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia);

- bezpłatną wymianę kart SIM w przypadku ich kradzieży, utraty, uszkodzenia lub zablokowania z winy odbiorcy teleopieki w okresie realizacji zamówienia.

2.5. W ramach zamówienia Oferent jest zobowiązany do:

a) konfiguracji, dostosowania do używalności (czyszczenia, konserwacji, dezynfekcji), przeglądu i serwisu technicznego urządzeń ubieralnych do teleopieki,

b) w przypadku awarii naprawy/wymiany/zapewnienia zastępczego urządzenia ubieralnego do teleopieki (takiego samego modelu) w ciągu 7 dni z dostawą i odbiorem do odbiorcy teleopieki,

c) prowadzenia rejestru udostępnionych urządzeń ubieralnych do teleopieki, w tym niezbędnej dokumentacji w szczególności protokołów przekazania sprzętu.

2.6. Okres gwarancyjny urządzeń ubieralnych do teleopieki musi pokrywać pełen okres realizacji przedmiotu zamówienia.

2.7. Wszystkie urządzenia ubieralne do teleopieki Oferent powinien ubezpieczyć od wszelkich ryzyk na czas realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność za zniszczenie, zagubienie lub kradzież urządzeń ubieralnych do teleopieki.

2.8. Urządzenia ubieralne do teleopieki Oferent zobowiązuje się dostarczyć na wskazane przez Zamawiającego adresy warszawskich ośrodków pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej będą przekazywać urządzenia ubieralne do teleopieki bezpośrednio odbiorcom teleopieki.

 

3. Przeszkolenie z obsługi urządzeń ubieralnych odbiorców teleopieki, pracowników socjalnych oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego.

 

3.1. W ramach przeszkolenia z obsługi urządzeń ubieralnych do teleopieki pracowników socjalnych oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego Oferent przeprowadzi szkolenie online w terminie ustalonym z Zamawiającym oraz przygotuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej zawierające następujące informacje tj. np.:

- na czym polega usługa teleopieki,

- jakie są procedury reakcji po otrzymaniu sygnału za pośrednictwem przycisku alarmowego urządzenia ubieralnego do teleopieki,

- instrukcja obsługi urządzeń ubieralnych do teleopieki ze zdjęciami jak działać krok po kroku, uwzględniająca funkcjonalności i sposób pielęgnacji sprzętu, zawierająca dedykowany numer serwisowy w przypadku awarii i problemów technicznych.

3.2. W ramach przeszkolenia z obsługi urządzeń ubieralnych odbiorców teleopieki Oferent przeszkoli telefonicznie z obsługi urządzeń ubieralnych do teleopieki 40 niesamodzielnych mieszkańców Warszawy w wieku 60+, a w przypadku wystąpienia zmiany odbiorcy teleopieki, przeszkoli telefonicznie nowego odbiorcę teleopieki.

3.3. Telefoniczne szkolenie odbiorcy teleopieki nastąpi w obecności pracownika socjalnego podczas przekazania danemu odbiorcy teleopieki skonfigurowanego urządzenia ubieralnego do teleopieki o którym mowa w pkt 2 oraz dodatkowo Oferent wykona wtedy wspólnie z danym odbiorcą teleopieki 3 próbne, testowe połączenia alarmowe za pomocą przycisku SOS. 

3.4. Terminy przekazania urządzeń ubieralnych do teleopieki odbiorcom teleopieki będą każdorazowo ustalane wspólnie z odbiorcą usług, pracownikiem socjalnym oraz z Oferentem.

3.5. Oferent zapewni całodobowy numeru telefonu pod który pracownicy socjalni oraz odbiorcy usług będą mogli zadzwonić w przypadku pytań dotyczących obsługi urządzeń ubieralnych do teleopieki, zgłosić awarię, problemy techniczne lub zawiesić tymczasowo usługę teleopieki np. z powodu pobytu 

w szpitalu.

 

4. Dostarczanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów dotyczących realizacji zamówienia w danym miesiącu w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego oraz raportu końcowego za cały okres realizacji zamówienia w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zamówienia. Wszystkie raporty powinny być oznakowane logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM oraz obejmować w szczególności informacje dotyczące liczby odbiorców objętych teleopieką oraz liczby wywołanych sygnałów za pośrednictwem przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania sygnału SOS.

 

Kod CPV: 85000000-9

Nazwa kodu CPV: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wydłużenia bądź skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

2) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę, która posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym. 

3) Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków związanych ze świadczeniem przedmiotu zamówienia odpowiada Oferent.

4) Odpowiedzialność wobec odbiorców teleopieki z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem przedmiotu zamówienia ponosi wyłącznie Oferent. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem przedmiotu zamówienia.

5) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia na czas wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi Oferent.

6) Oferent zobowiązuje się do nieobciążania odbiorców teleopieki żadnymi dodatkowymi kosztami.

7) Oferent zobowiązany będzie  do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki dopuszczające:

1) Posiadanie doświadczenia

Opis weryfikacji spełnienia warunku: 

Oferent wykaże w tabeli nr 1 w Załączniku nr 1, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, co najmniej trzy podobne usługi odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż 20 000 zł oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).

W celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik nr 1).

 

2) Zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: 

wypełnienie i przesłanie podpisanego Załącznika nr 1 zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia,

przesłanie opisu oferowanych urządzeń ubieralnych do teleopieki wraz z ich pełną specyfikacją techniczną zgodnymi z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

 

3) Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

W celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

 

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków według formuły: „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Oferent, który nie spełni powyższych wymagań, nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej. Oświadczenia będą oceniane pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu (np. zgodność danych z opisu przedmiotu zamówienia z załącznikami). Oferenci nie spełniający warunków określonych w zapytaniu ofertowym, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

cena: 100 %

inne: 0 %

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od 1 września 2020 r. do 31 maja 2021 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1) Oferta powinna zawierać:

a) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

b) Dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w tabeli nr 1 w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego zostały wykonane należycie,

c) Opis oferowanych urządzeń wraz z ich pełną specyfikacją techniczną,

d) Oświadczenie pisemne o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.nawrot@um.warszawa.pl do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Oferenta powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi Załącznik nr 3 do  niniejszego  zapytania ofertowego.  

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

 

8. UWAGI: 

 

Załączniki:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

3)  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

ZATWIERDZAM
Tomasz Pactwa
Dyrektor 
Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 3008.19 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe- dostępne
  (plik: zapytanie_ofertowe_2.07.2020.doc, rozmiar pliku: 237 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_2.07.2020.doc, rozmiar pliku: 368 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  ZAŁĄCZNIK nr 2- oświadczenie
  (plik: zalacznik_nr_2._oswiadczenie.docx, rozmiar pliku: 165.35 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  RODO_Klauzula_informacyjna_oferty
  (plik: zalacznik_nr_3._klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf, rozmiar pliku: 576.67 KB)
  Pobierz