Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. warsztatów weryfikacja audytów energetycznych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 8 Lutego, 2021 - 10:54, kgruba

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie 2 edycji zamkniętych warsztatów w formie online dla dwóch grup, liczących maksymalnie 30 uczestników (dla każdej grupy 2 dni szkolenia po 4h dziennie przeprowadzone w odstępie 2-3 dni) na temat:
„Weryfikacja audytów energetycznych niezbędnych w realizacji środowiskowych projektów funduszowych” (2 warsztaty)
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

Uczestnicy warsztatów: Maksymalnie 60 osób (max. po 30 osób w jednej grupie). Wykonawca przekaże Zamawiającemu 60 dostępów do udziału w warsztatach online. Rekrutacja uczestników oraz przekazanie uczestnikom dostępu do szkolenia leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dodatkowe 4 dostępy do udziału w każdym z warsztatów w celu weryfikacji liczby uczestników jak i jakości przeprowadzanego szkolenia. Uczestnikami warsztatów będą koordynatorzy projektów współfinansowanych ze środków europejskich, którzy w ramach swoich obowiązków muszą dokonać oceny rzetelności zamówionego audytu energetycznego np. na etapie składania wniosku
o dofinansowanie.

Lokalizacja warsztatów: Zamknięte warsztaty online przeprowadzone na wybranej przez Wykonawcę platformie, umożliwiającej bezpośredni streaming swojej prezentacji, filmów, zadawanie pytań przez uczestników szkolenia np. Microsoft Teams, ZOOM, Cisco Webex, Discord itp. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma link umożliwiające dostęp do szkolenia.

Program warsztatów: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania - zgodnie z tematyką określoną
w treści zapytania - i złożenia wraz z ofertą propozycji programu warsztatów szkoleniowych. Program ten będzie podlegał ocenie w ramach kryterium wskazanym w pkt. 7 lit. b niniejszego zapytania. Program warsztatów szkoleniowych musi zawierać propozycję harmonogramu spotkań warsztatowych.

Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej Zamawiającemu, który rozpowszechni je drogą mailową wśród uczestników warsztatów. Materiały muszą być oznakowane zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://symbole.um.warszawa.pl/ i wskazanymi przez Zamawiającego logotypami oraz zawierać informację o współfinansowaniu warsztatów ze środków Unii Europejskiej.

Wykonawca przygotuje w języku polskim i przekaże program oraz materiały warsztatowe do akceptacji Zamawiającego drogą e-mailową na adres europedirect-warszawa@um.warszawa.pl najpóźniej do dnia 11 marca 2021 roku.

Przebieg warsztatów: Wykonawca odpowiada za przebieg warsztatów w tym m.in. za wyciszanie mikrofonów, udzielanie głosu w celu zadania pytania, przeprowadzenie przerwy, itp.

Nagranie: Wykonawca zobowiązany jest do nagrania szkolenia i następnie przekazania nagranego szkolenia Wykonawcy do 5 dni roboczych po zakończeniu warsztatów, tj. do dnia 31 marca 2021 roku. Uczestnicy szkolenia będą mieli dostęp do nagrania video z przebiegu szkolenia po zakończeniu warsztatów.

Zaświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi zaświadczenie/certyfikat
o ukończeniu warsztatów, oznakowane zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami dotyczącymi materiałów szkoleniowych i zaakceptowane uprzednio przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże zaświadczenia w wersji elektronicznej (plik pdf) oraz wydrukowane i podpisane w formacie A4 do dnia 31 marca 2021 roku. Zaświadczenia zostaną przesłane uczestnikom przez Zamawiającego po ukończeniu warsztatów.

Ankieta ewaluacyjna: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania – w porozumieniu
z Zamawiającym – ankiety mającej na celu przeprowadzenie oceny ewaluacji warsztatów wśród uczestników. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podsumowanie/raport z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia warsztatów tj. do dnia 31 marca 2021 roku.

Tematyka warsztatów szkoleniowych: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności oraz przybliżenie obowiązujących przepisów i metodologii niezbędnych do rzetelnej weryfikacji zamówionych audytów energetycznych. Każdy warsztat powinien składać się w 50% z części merytorycznej (wprowadzenie do tematu, wyjaśnienie problematyki, wykład) i w 50% z części praktycznej (ćwiczenia, zadania indywidualne lub grupowe dla uczestników).
Program warsztatów „Weryfikacja audytów energetycznych niezbędnych w realizacji środowiskowych projektów funduszowych” powinien obejmować poniższe zagadnienia:
o Ogólne informacje na temat konieczności wykonywania i weryfikacji audytów energetycznych;
o Przedstawienie prawodawstwa unijnego oraz krajowego dotyczącego termomodernizacji;
o Omówienie terminologii: audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej, audyty efektywności energetycznej;
o Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej - praktyczny przykład obliczeniowy;
o Audyt energetyczny ex-post jako cel weryfikacji przeprowadzonych oszczędności energii
w wyniku realizacji projektów dofinansowanych w ramach funduszy europejskich – zasygnalizowanie tematu;
o Informacje zawarte w audycie w kontekście kryteriów oceny projektów termomodernizacyjnych oraz wskaźników energetycznych projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, interpretacja wyników – w ramach RPO, EOG, NFOŚiGW i inne;
o Kryteria oceny audytu - lista kontrolna, tj. na co zwrócić szczególną uwagę.

Z uwagi na ograniczenia czasowe, część z wyżej wymienionych zagadnień może zostać omówiona
w sposób bardzo ogólny, zaś uszczegółowienie powinno znaleźć się w materiałach dla uczestników.
2. Inne istotne warunki realizacji zamówienia:
a. Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia musi zostać przesłana na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z CV trenerów/wykładowców, którzy będą prowadzić warsztaty oraz programem warsztatów.
b. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć wypełnione oświadczenia określone
w załączniku nr 2 oraz oświadczenia trenerów/wykładowców, których wzór stanowi załącznik nr 4.
c. Niezałączenie do oferty któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 2a lub 2b, będzie traktowane jako niespełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
d. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
e. Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.
f. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem warsztatów w formie online, ew. opłaceniem dostępu uczestników do platformy pokrywa Wykonawca. Udział w warsztatach jest dla uczestników całkowicie nieodpłatny.
g. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne zaplecze kadrowe, merytoryczne oraz techniczne niezbędne do realizacji zamówienia.
h. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia uwag do podlegającego ocenie w ramach kryterium oceny ofert, przedstawionego przez Wykonawcę programu warsztatów szkoleniowych.
i. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie warsztatów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy.

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2021 r.
Warsztaty na temat: „Weryfikacja audytów energetycznych niezbędnych w realizacji środowiskowych projektów funduszowych”:
• 16 marca 2021 roku, w godz. 10:00 – 14:00 - część 1 (grupa I)
• 17 marca 2021 roku, w godz. 10:00 – 14:00 - część 1 (grupa II)
• 23 marca 2021 roku, w godz. 10:00 – 14:00 - część 2 (grupa I)
• 24 marca 2021 roku, w godz. 10:00 – 14:00 - część 2 (grupa II)

4. Warunki udziału w postępowaniu:
a. Udokumentowane doświadczenie każdego Wykładowcy w przeprowadzeniu - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - min. 5 warsztatów, seminariów lub szkoleń z tematyki dotyczącej warsztatu (tj. 5 warsztatów/szkoleń/seminariów z obszaru tematycznego dotyczącego przygotowywania, wykonania, czy weryfikacji audytów energetycznych). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, że warsztaty/szkolenia/seminaria wykonane zostały należycie (np. referencje, protokoły odbioru zamówienia).
b. Szkolenia/warsztaty/seminaria, o których mowa w pkt. 4a muszą być zrealizowane zgodnie
z ogólnie obowiązującą definicją, tj. szkolenie to zorganizowane działanie i forma doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach, prowadzone w określonym miejscu i czasie, wg określonej metodyki i zgodnie z przyjętym programem, którego celem jest dostarczenie wiedzy /lub/i doskonalenie, ćwiczenie umiejętności lub/i kształtowanie / zmiana postaw, czyli zwiększenie poziomu/zakresu kompetencji uczestników. Według tej definicji szkolenie trwające zgodnie z programem dłużej niż jeden dzień, traktowane jest jako jedno szkolenie. Akceptowane będą również szkolenia będące częścią większego bloku (np.
w ramach przedmiotu prowadzonego na uczelni wyższej).
c. Trenerzy/wykładowcy dedykowani do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Kryteria oceny ofert:
a. Cena brutto oferty,
b. Program warsztatów

6. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Cena brutto oferty (60%) - maksymalnie 60 pkt
Program warsztatów (40%)- maksymalnie 40 pkt

Ocena końcowa oferty = Cena brutto oferty + Program warsztatów

7. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

A. Cena brutto oferty - 60%.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

cena najniższej oferty brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------ x100 x 60%
cena badanej oferty brutto

B. Program warsztatów - 40%.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

punkty przyznane oferentowi
Liczba punktów = --------------------------------------------- x 100 x 40%
maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów

Program warsztatów zostanie oceniony według skali opisanej poniżej:

a) Część merytoryczna – związana z poziomem merytorycznym programu, zakresem tematycznym, poziomem szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu warsztatu. Punktacja od 0 do 20 punktów.

• 20 pkt: najwyższy poziom merytoryczny: zakres tematyczny zawiera oprócz wymaganego zakresu, spójne z tematyką warsztatów elementy dodatkowe oraz bardzo wysoki poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu. Program warsztatów
w najwyższym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszym z wszystkich programów.
• 15 pkt: wysoki poziom merytoryczny: zakres tematyczny programu uwzględnia założenia tematyki warsztatów oraz zawiera wysoki poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu. Program szkolenia w dużym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone
w ocenianym kryterium.
• 10 pkt: dostateczny poziom merytoryczny: zakres tematyczny programu uwzględnia założenia tematyki warsztatów oraz zawiera niski poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu. Program szkolenia w zadowalającym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.
• 5 pkt: niski poziom merytoryczny: zakres tematyczny programu uwzględnia częściowo założenia tematyki warsztatów oraz przedstawia bardzo ogólny opis zagadnień programu. Program szkolenia w bardzo niskim stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.
• 0 pkt: niedostateczny poziom merytoryczny: zakres tematyczny programu nie uwzględnia założeń tematyki warsztatów, nie zawiera opisu zagadnień programu lub opis zagadnień nie jest dostosowany do tematu. Program szkolenia w bardzo niskim stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

b) Część praktyczna - związana z wymiarem praktycznym programu, technikami użytymi podczas warsztatów. Punktacja od 0 do 20 punktów.

• 20 pkt: Program szczegółowo opisuje przebieg minimum 4 interaktywnych ćwiczeń, spełniając w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.
• 15 pkt: Program szczegółowo opisuje przebieg minimum 3 interaktywnych ćwiczeń, spełniając w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.
• 10 pkt: Program szczegółowo opisuje przebieg minimum 2 interaktywnych ćwiczeń, w dużym stopniu spełniając oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.
• 5 pkt: Program szczegółowo opisuje przebieg minimum 1 interaktywnego ćwiczenia,
w zadowalającym stopniu spełniając oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.
• 0 pkt: Program nie przewiduje w ogóle interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów, w bardzo niskim stopniu spełniając oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

Program warsztatu Część merytoryczna Część praktyczna Suma punktów
„Weryfikacja audytów energetycznych niezbędnych
w realizacji środowiskowych projektów funduszowych” 0, 5, 10, 15, 20 punktów 0, 5, 10, 15, 20 punktów max. 40 punktów

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z wzorami wskazanymi w pkt 7 lit A, B. Zgodnie z przyznanymi punktami Komisja oceniająca stworzy ranking oferentów.

8. Termin składania ofert: 15.02.2021 r. W sytuacji, gdy oferta będzie przesyłana pocztą, Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym Zamawiającego telefonicznie lub mailowo do dnia 15.02.2021 r.

9. Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności niezależna od zamawiającego lub wykonawcy, uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

10. Oferenci na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

11. W załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego została określona klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych, z którą wykonawca oraz trener/wykładowca ma obowiązek zapoznania się.

12. Trenerzy/wykładowcy, którzy będą prowadzić warsztaty, są zobowiązani na etapie składania Oferty przez wykonawcę do złożenia oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

13. Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:
Adres pocztowy: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla Europe Direct – Warszawa”. Sekretariat czynny jest w godzinach 8:00 – 16:00.
Mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl (w tym wypadku proszę zwrócić się o potwierdzenie otrzymania od nas oferty). W związku z obowiązującym stanem epidemicznym preferujemy przesyłanie ofert pocztą elektroniczną.
Osobą prowadzącą postępowanie jest Pani Katarzyna Gruba tel. (+48) 22 443 03 69

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dla Trenera / Wykładowcy.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_warsztaty.pdf, rozmiar pliku: 385.25 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty.docx, rozmiar pliku: 37.76 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2
  (plik: zalacznik_nr_2_oswiadczenie.docx, rozmiar pliku: 38.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik 3
  (plik: zalacznik_nr_3_kaluzula_informacyjna.docx, rozmiar pliku: 65.58 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik 4
  (plik: zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenia_dla_wykladowcy.docx, rozmiar pliku: 34.58 KB)
  Pobierz