Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. warsztatów Nowa ustawa Prawo zamówień...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 22 Października, 2020 - 15:05, agrabias
Sporządził: Edyta Pietr

Zapytanie ofertowe dot. warsztatów Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Przeprowadzenie zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

UWAGA: W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dn. 22 października 2020 roku dotyczącego przeprowadzenia zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 3 listopada 2020 r. Pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.       Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Uczestnicy warsztatów: maksymalnie 70 osób. Informacje na temat uczestników warsztatów zostaną przekazane Wykonawcy na etapie podpisania umowy.

Termin warsztatów: Zamawiający przewiduje 12 godzin zegarowych przeprowadzonych w ciągu trzech dni roboczych (4 godziny każdego dnia) na warsztaty szkoleniowe on-line, z uwzględnieniem przerw. Ostateczne daty warsztatów zostaną potwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.

Organizacja warsztatów: Szkolenia będą przeprowadzone on-line, za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS. Aplikacja Microsoft Teams umożliwi przekazanie uczestnikom materiałów video i audio, także w formie prezentacji Power Point. Uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w dyskusji (zadając pytania ustnie lub na czacie). Aplikacja umożliwi pracę warsztatową w grupach. Wykonawca prześle do bazy uczestników linki wygenerowane przez aplikację Microsoft Teams do poszczególnych dni szkoleniowych najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego dnia szkolenia. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę uczestników wraz z adresami e-mail.

Scenariusz warsztatów: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia wraz z ofertą scenariusza warsztatów szkoleniowych opartego na tematyce określonej w treści zapytania, który będzie podlegał ocenie w ramach kryterium wskazanym w pkt. 4 lit. b niniejszego zapytania. Scenariusz warsztatów szkoleniowych musi zawierać propozycję harmonogramu spotkań warsztatowych. W przypadku delegowania dwóch trenerów do prowadzenia szkolenia scenariusz warsztatów powinien zawierać zapisy wskazujące przyporządkowanie trenerów do omawiania poszczególnych elementów scenariusza.

Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia na własność dla wszystkich uczestników materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej. Materiały szkoleniowe muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinansowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy. Wykonawca przedstawi materiały szkoleniowe do akceptacji Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

Zaświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom drukowane zaświadczenia o ukończeniu warsztatów szkoleniowych i zdobytych kwalifikacjach. Zaświadczenia muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinasowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy.

Tematyka warsztatów

Zagadnienia właściwe dla warsztatów, które powinny znaleźć się w scenariuszu warsztatów (minimalny zakres tematyczny). Od dnia 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywała Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych. W związku z faktem, iż nowa ustawa nie jest kolejną nowelizacją, a zbiorem całkowicie nowych przepisów zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w scenariuszu następujących elementów:

 • Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp. porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany, w tym: 
 • Analiza przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie porównawczej, w odniesieniu do obecnego stanu prawnego.
 • Wyodrębnienie kluczowych i najbardziej istotnych zmian w przepisach oraz wskazanie, jakie znaczenie w praktyce będą miały te zmiany.
  • Przepisy wprowadzające nową ustawę Pzp
  • Tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych, zasady udzielania zamówień
  • Usługi społeczne i procedury szczególne
  • Zamówienia bagatelne
  • Zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy w kontekście jst
  • Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
  • Omówienie poszczególnych dokumentów zamówienia, w tym wzorcowa specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz opis potrzeb i wymagań (OPiW)
  • Odrzucenie oferty np. z powodu rażąco niskiej ceny
  • Realizacja zamówień publicznych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 30 000 euro
  • Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie
  • Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp

WAŻNE: Podczas szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać praktyczne wnioski w zakresie przygotowania się do stosowania nowych przepisów.

Metody przeprowadzenia warsztatów:

 • Wykład z prezentacją multimedialną,
 • Elementy dyskusji moderowanej mającej na celu wymianę doświadczeń oraz propozycję rozwiązań problemów związanych z tematyką warsztatów poruszaną przez Uczestników warsztatów,
 • Zastosowanie metod interaktywnych, ćwiczeń, z uwzględnieniem możliwości jakie oferuje aplikacja Microsoft TEAMS,
 • Nacisk na możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem case study bazujących na konkretnych projektach.

Inne istotne warunki realizacji zamówienia: 

a)       Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia powinna zostać przesłana w formie Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć wypełnione oświadczenie określone w załączniku 2 oraz oświadczenia trenerów, których wzór stanowi załącznik nr 3.

b)       Szkolenia są finansowane ze środków publicznych.

c)       Wszystkie koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych pokrywa Wykonawca.

d)       Zamawiający na etapie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość wnoszenia uwag do przedstawionych przez wybranego w toku postępowania Wykonawcę scenariusza warsztatów podlegających ocenie w ramach kryterium oceny ofert.

e)       W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych przez innych trenerów niż wskazanych przez Wykonawcę w ofercie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania, że trenerzy ostatecznie dedykowani do przeprowadzenia szkoleń posiadają równe bądź wyższe kwalifikacje niż trenerzy przedstawieni w ofercie.

f)         uczestnicy szkolenia będą mieli dostęp do nagrania video z przebiegu szkolenia, bez ograniczenia czasowego.

g)       W związku ze stanem epidemicznym obowiązującym w RP Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od podpisania umowy bez podawania przyczyny.

2.       Termin realizacji zamówienia: do  10 grudnia 2020 r.

3.       Warunki udziału w postępowaniu:

a. Udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń z prawa zamówień publicznych. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie minimum 5 szkoleń z zakresu prawo zamówień publicznych, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, że warsztaty szkoleniowe zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru zamówienia).

b. Trenerzy dedykowani do przeprowadzenia warsztatów posiadają doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu prawa zamówień publicznych. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia należy przedłożyć opis kwalifikacji trenerów wraz dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie przez każdego z trenerów minimum 3 szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

4. Kryteria oceny ofert:

                a. Cena brutto oferty,

b. Scenariusz warsztatów.

5. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

a)       Cena brutto oferty - 60%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                           Oferta o najniższej  cenie

Liczba punktów =  ---------------------------------------------- 100 x 60%

                                                Cena oferty badanej

b)       Scenariusz warsztatów - 40%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

      Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „scenariusz warsztatów”

Liczba punktów =  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 100 x 40%

                   Maksymalna liczba pkt. przyznana ofercie za to kryterium

 

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z wzorami wskazanymi w pkt 5 lit a, b. Zgodnie z przyznanymi punktami Komisja oceniająca stworzy ranking oferentów.

6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

a) W ramach kryterium „scenariusz warsztatów” ocenie poddana zostanie propozycja scenariusza warsztatów – wykazane w pkt. 5 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

Scenariusz zostanie oceniony według skali opisanej poniżej:

Część merytoryczna – związana z poziomem merytorycznym scenariusza, jego zakresem tematycznym, poziomem szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Punktacja od 0 do 20 punktów:

 • 20 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, ponadto zawiera spójne z tematyką elementy dodatkowe, duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert;
 • 10 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 5 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, niski poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w zadowalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 0 pkt: - zakres tematyczny scenariusza nie uwzględnia założeń tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

Część praktyczna - związana z wymiarem praktycznym scenariusza, technikami użytymi podczas warsztatów on-line, przy założeniu, że preferowane będą metody interaktywne i partycypacyjne. Punktacja od 0 do 20 punktów:

 • 20 pkt: scenariusz przewiduje minimum 5 interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Scenariusz szczegółowo opisuje przebieg poszczególnych ćwiczeń oraz pokazuje w jaki sposób ćwiczenia przekładają się na praktyczne wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Wykonawca opisuje szczegółowo sposób przeprowadzenia ćwiczeń z uwzględnieniem możliwości aplikacji Microsoft Teams. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert;
 • 10 pkt: scenariusz przewiduje minimum 5 interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Wykonawca ogólnie opisuje sposób przeprowadzenia ćwiczeń z uwzględnieniem możliwości aplikacji Microsoft Teams. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 5 pkt: scenariusz przewiduje minimum 3 interaktywne ćwiczenia, angażujące Uczestników warsztatów. Scenariusz nie opisuje przebiegu poszczególnych ćwiczeń. Oferta spełnia w zadawalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 0 pkt: scenariusz przewiduje maksymalnie 2 interaktywne ćwiczenie albo w ogóle nie przewiduje interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

7. Termin składania ofert: do 3 listopada 2020 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu.

8. Warunki zmiany umowy: nie dotyczy

9. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów: nie dotyczy

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: p. Edyty Pietr oferty@um.warszawa.pl. W związku z obowiązującym stanem epidemicznym preferujemy przesyłanie ofert pocztą elektroniczną.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_22.10.2020.pdf, rozmiar pliku: 390.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: wzor_oferty_szkolenie_2020.doc, rozmiar pliku: 122.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2.doc, rozmiar pliku: 27 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zalacznik_nr_3.doc, rozmiar pliku: 35 KB)
  Pobierz
 5. 5.

  (plik: kaluzula_informacyjna_przepis_prawa.docx, rozmiar pliku: 65.05 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Pobierz