Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. warsztatów Nowa ustawa Prawo zamówień...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 22 Października, 2020 - 15:05, agrabias
Sporządził: Edyta Pietr

Zapytanie ofertowe dot. warsztatów Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Przeprowadzenie zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

UWAGA: W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dn. 22 października 2020 roku dotyczącego przeprowadzenia zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 3 listopada 2020 r. Pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.       Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Uczestnicy warsztatów: maksymalnie 70 osób. Informacje na temat uczestników warsztatów zostaną przekazane Wykonawcy na etapie podpisania umowy.

Termin warsztatów: Zamawiający przewiduje 12 godzin zegarowych przeprowadzonych w ciągu trzech dni roboczych (4 godziny każdego dnia) na warsztaty szkoleniowe on-line, z uwzględnieniem przerw. Ostateczne daty warsztatów zostaną potwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.

Organizacja warsztatów: Szkolenia będą przeprowadzone on-line, za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS. Aplikacja Microsoft Teams umożliwi przekazanie uczestnikom materiałów video i audio, także w formie prezentacji Power Point. Uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w dyskusji (zadając pytania ustnie lub na czacie). Aplikacja umożliwi pracę warsztatową w grupach. Wykonawca prześle do bazy uczestników linki wygenerowane przez aplikację Microsoft Teams do poszczególnych dni szkoleniowych najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego dnia szkolenia. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę uczestników wraz z adresami e-mail.

Scenariusz warsztatów: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia wraz z ofertą scenariusza warsztatów szkoleniowych opartego na tematyce określonej w treści zapytania, który będzie podlegał ocenie w ramach kryterium wskazanym w pkt. 4 lit. b niniejszego zapytania. Scenariusz warsztatów szkoleniowych musi zawierać propozycję harmonogramu spotkań warsztatowych. W przypadku delegowania dwóch trenerów do prowadzenia szkolenia scenariusz warsztatów powinien zawierać zapisy wskazujące przyporządkowanie trenerów do omawiania poszczególnych elementów scenariusza.

Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia na własność dla wszystkich uczestników materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej. Materiały szkoleniowe muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinansowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy. Wykonawca przedstawi materiały szkoleniowe do akceptacji Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

Zaświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom drukowane zaświadczenia o ukończeniu warsztatów szkoleniowych i zdobytych kwalifikacjach. Zaświadczenia muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinasowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy.

Tematyka warsztatów

Zagadnienia właściwe dla warsztatów, które powinny znaleźć się w scenariuszu warsztatów (minimalny zakres tematyczny). Od dnia 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywała Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych. W związku z faktem, iż nowa ustawa nie jest kolejną nowelizacją, a zbiorem całkowicie nowych przepisów zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w scenariuszu następujących elementów:

 • Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp. porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany, w tym: 
 • Analiza przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie porównawczej, w odniesieniu do obecnego stanu prawnego.
 • Wyodrębnienie kluczowych i najbardziej istotnych zmian w przepisach oraz wskazanie, jakie znaczenie w praktyce będą miały te zmiany.
  • Przepisy wprowadzające nową ustawę Pzp
  • Tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych, zasady udzielania zamówień
  • Usługi społeczne i procedury szczególne
  • Zamówienia bagatelne
  • Zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy w kontekście jst
  • Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
  • Omówienie poszczególnych dokumentów zamówienia, w tym wzorcowa specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz opis potrzeb i wymagań (OPiW)
  • Odrzucenie oferty np. z powodu rażąco niskiej ceny
  • Realizacja zamówień publicznych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 30 000 euro
  • Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie
  • Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp

WAŻNE: Podczas szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać praktyczne wnioski w zakresie przygotowania się do stosowania nowych przepisów.

Metody przeprowadzenia warsztatów:

 • Wykład z prezentacją multimedialną,
 • Elementy dyskusji moderowanej mającej na celu wymianę doświadczeń oraz propozycję rozwiązań problemów związanych z tematyką warsztatów poruszaną przez Uczestników warsztatów,
 • Zastosowanie metod interaktywnych, ćwiczeń, z uwzględnieniem możliwości jakie oferuje aplikacja Microsoft TEAMS,
 • Nacisk na możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem case study bazujących na konkretnych projektach.

Inne istotne warunki realizacji zamówienia: 

a)       Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia powinna zostać przesłana w formie Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć wypełnione oświadczenie określone w załączniku 2 oraz oświadczenia trenerów, których wzór stanowi załącznik nr 3.

b)       Szkolenia są finansowane ze środków publicznych.

c)       Wszystkie koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych pokrywa Wykonawca.

d)       Zamawiający na etapie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość wnoszenia uwag do przedstawionych przez wybranego w toku postępowania Wykonawcę scenariusza warsztatów podlegających ocenie w ramach kryterium oceny ofert.

e)       W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych przez innych trenerów niż wskazanych przez Wykonawcę w ofercie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania, że trenerzy ostatecznie dedykowani do przeprowadzenia szkoleń posiadają równe bądź wyższe kwalifikacje niż trenerzy przedstawieni w ofercie.

f)         uczestnicy szkolenia będą mieli dostęp do nagrania video z przebiegu szkolenia, bez ograniczenia czasowego.

g)       W związku ze stanem epidemicznym obowiązującym w RP Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od podpisania umowy bez podawania przyczyny.

2.       Termin realizacji zamówienia: do  10 grudnia 2020 r.

3.       Warunki udziału w postępowaniu:

a. Udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń z prawa zamówień publicznych. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie minimum 5 szkoleń z zakresu prawo zamówień publicznych, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, że warsztaty szkoleniowe zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru zamówienia).

b. Trenerzy dedykowani do przeprowadzenia warsztatów posiadają doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu prawa zamówień publicznych. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia należy przedłożyć opis kwalifikacji trenerów wraz dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie przez każdego z trenerów minimum 3 szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

4. Kryteria oceny ofert:

                a. Cena brutto oferty,

b. Scenariusz warsztatów.

5. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

a)       Cena brutto oferty - 60%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                           Oferta o najniższej  cenie

Liczba punktów =  ---------------------------------------------- 100 x 60%

                                                Cena oferty badanej

b)       Scenariusz warsztatów - 40%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

      Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „scenariusz warsztatów”

Liczba punktów =  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 100 x 40%

                   Maksymalna liczba pkt. przyznana ofercie za to kryterium

 

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z wzorami wskazanymi w pkt 5 lit a, b. Zgodnie z przyznanymi punktami Komisja oceniająca stworzy ranking oferentów.

6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

a) W ramach kryterium „scenariusz warsztatów” ocenie poddana zostanie propozycja scenariusza warsztatów – wykazane w pkt. 5 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

Scenariusz zostanie oceniony według skali opisanej poniżej:

Część merytoryczna – związana z poziomem merytorycznym scenariusza, jego zakresem tematycznym, poziomem szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Punktacja od 0 do 20 punktów:

 • 20 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, ponadto zawiera spójne z tematyką elementy dodatkowe, duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert;
 • 10 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 5 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, niski poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w zadowalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 0 pkt: - zakres tematyczny scenariusza nie uwzględnia założeń tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

Część praktyczna - związana z wymiarem praktycznym scenariusza, technikami użytymi podczas warsztatów on-line, przy założeniu, że preferowane będą metody interaktywne i partycypacyjne. Punktacja od 0 do 20 punktów:

 • 20 pkt: scenariusz przewiduje minimum 5 interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Scenariusz szczegółowo opisuje przebieg poszczególnych ćwiczeń oraz pokazuje w jaki sposób ćwiczenia przekładają się na praktyczne wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Wykonawca opisuje szczegółowo sposób przeprowadzenia ćwiczeń z uwzględnieniem możliwości aplikacji Microsoft Teams. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert;
 • 10 pkt: scenariusz przewiduje minimum 5 interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Wykonawca ogólnie opisuje sposób przeprowadzenia ćwiczeń z uwzględnieniem możliwości aplikacji Microsoft Teams. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 5 pkt: scenariusz przewiduje minimum 3 interaktywne ćwiczenia, angażujące Uczestników warsztatów. Scenariusz nie opisuje przebiegu poszczególnych ćwiczeń. Oferta spełnia w zadawalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 0 pkt: scenariusz przewiduje maksymalnie 2 interaktywne ćwiczenie albo w ogóle nie przewiduje interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

7. Termin składania ofert: do 3 listopada 2020 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu.

8. Warunki zmiany umowy: nie dotyczy

9. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów: nie dotyczy

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: p. Edyty Pietr oferty@um.warszawa.pl. W związku z obowiązującym stanem epidemicznym preferujemy przesyłanie ofert pocztą elektroniczną.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_22.10.2020.pdf, rozmiar pliku: 390.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: wzor_oferty_szkolenie_2020.doc, rozmiar pliku: 122.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2.doc, rozmiar pliku: 27 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zalacznik_nr_3.doc, rozmiar pliku: 35 KB)
  Pobierz
 5. 5.

  (plik: kaluzula_informacyjna_przepis_prawa.docx, rozmiar pliku: 65.05 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Pobierz