Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,5 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

10,4 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. szkolenia Diagnosta samochowy... 17/LSW/2018

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 11 Maja, 2018 - 07:39, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia: „Diagnosta samochodowy/stacji kontroli pojazdów” dla 1 uczestnika projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Diagnosta”

Programu szkolenia powinien być zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 listopada 2014 r. /Dz. U. z 18 grudnia 2014 r. poz. 1836

• Program szkolenia powinien obejmować minimum 116 godzin
• Szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego,  poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS. 
• Szkolenie powinno być zakończone egzaminem TDT.

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika/uczestniczki kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.
2) Warunkiem zakończenia udziału uczestnika/uczestniczki w szkoleniu jest umożliwienie uczestnikowi/uczestniczce przystąpienia do egzaminu mającego na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.
3) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.
4) Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 30 czerwca 2018 r.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.
6) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia na terenie m.st. Warszawy zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
7) Szkolenie będzie się odbywało w godzinach przed i/lub popołudniowych w dni powszednie i/lub w weekendy.
8) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.
9) Wykonawca odpowiednio oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia logotypem EFS i RPO WM 2014-2020, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
10) Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
11) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:
a. nieobecności uczestnika/uczestniczki,
b. zmianach w harmonogramie zajęć,
12) W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.
13) W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych z zakresu medycyny prac przez uczestnika kursu, Wykonawca wskaże ich zakres. Koszty badań pokrywa Zamawiający.
14) W przypadku konieczności wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych przez uczestnika szkolenia, koszty ww. badań ponosi Wykonawca.
15) W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, będzie on zobowiązany zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie w formularzu oferty.
16) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.
17) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.
18) Odpowiedzialność wobec uczestnika/uczestniczki szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.
19) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis i ołówek automatyczny z gumka, zakreślacz, odzież ochronną – jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia), które przechodzą na własność uczestnika/uczestniczki projektu.
20) Wykonawca dołoży wszelkich starań w znalezieniu miejsca pracy/ofert każdemu uczestnikowi/uczestniczce kończącemu szkolenie oraz niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
21) Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
22) W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020.
b. Prowadzenia dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin, program i tematy szkoleń oraz podpisy prowadzących daną tematykę zajęć, który musi być oznaczony logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020.
c. Prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020.
d. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego szkolenia.
23) Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, po zrealizowaniu którego, uczestnik/uczestniczka będzie zdolny do podjęcia zatrudnienia w zawodzie „Diagnosta”. Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
24) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń oraz certyfikatów.
25) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.
26) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika/uczestniczkę projektu przed rozpoczęciem szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone  za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część szkolenia.
27) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
28) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania konieczne:
• Wskazanie koniecznych badań profilaktycznych dla uczestnika/uczestniczki (załącznik nr 2),
• Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),
• Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),
• Program szkolenia (załącznik nr 2),
• wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),
• Zakończenie szkolenia do 30 czerwca 2018 r. (oświadczenie).

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:

• Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia do 30 czerwca 2018 r.

1) Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Oferta powinna zawierać:
- Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
- Program szkolenia stanowiący Załączniki nr 2 do zapytania ofertowego,
- kserokopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
- referencje i/lub protokoły odbioru w przypadku wskazania doświadczenia Wykonawcy w Tabeli nr 1
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie bgolab@um.warszawa.pl lub dobrystart@um.warszawa.pl do dnia  20 maja  2018 r.
3) Plik stanowiący załącznik do e-maila ( oferta z załącznikami ) nie może przekraczać 10 MB.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
3) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
5) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
7) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
8) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_17_lsw_2018.pdf, rozmiar pliku: 351.83 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_-_zalacznik_nr_1.doc, rozmiar pliku: 3452.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Program szkolenia
  (plik: program_szkolenia_-_zalacznik_nr_2.doc, rozmiar pliku: 3464 KB)
  Pobierz