Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania studium wykonalności projektu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 13 Maja, 2020 - 09:21, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia

Przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020 do Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizą popytu potwierdzoną wykonaniem konkretnych badań określających zapotrzebowanie na dany projekt:
1) w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz
2) w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD w formacie PDF i DOC (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.

Założenia ogólne dla projektu:
Projekt będzie obejmować działania w kontekście form ochrony zabytków nieruchomych wymienionych w art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres projektu będzie zgodny z ogłoszoną dokumentacją konkursową dla Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”.
Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu, zgodnie z regulaminem konkursu, nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 PLN.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30.09.2022 r.

2. Termin realizacji zamówienia: 10.08.2020 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu
Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Wykonawca powinien przesłać ofertę oraz wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony zabytków i/lub rewitalizacji, o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi. Posiadanie ww. doświadczenia przez Wykonawcę będzie badane w I etapie oceny ofert. Oferta, która zostanie pozytywnie oceniona na I etapie przechodzi do kolejnego etapu oceny.
II etap: ocena według kryteriów określonych poniżej.

Kryteria oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

A. Cena brutto oferty – 60 %
B. Doświadczenie w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów z zakresu ochrony zabytków lub/i rewitalizacji – 40%

4. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert
A. Kryterium cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę – waga 60% - maksymalnie 60 pkt.

B. Kryterium doświadczenie w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów z zakresu ochrony zabytków lub/i rewitalizacji– waga 40% - maksymalnie 40 pkt.

5. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
A. Metodyka wyliczenia punktów za kryterium cena brutto oferty
cena brutto (oferta z najniższą ceną)
Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

Uwaga: Oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia.

B. Metodyka wyliczenia punków za kryterium dotyczące doświadczenia:

a.i. 40 punktów – Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania 6 (sześciu) i więcej studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu ochrony zabytków lub/i rewitalizacji.
a.ii. 20 punktów - Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania co najmniej 5 (pięciu) studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu ochrony zabytków lub/i rewitalizacji.
a.iii. 10 punktów - Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania co najmniej 4 (czterech) studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu ochrony zabytków lub/i rewitalizacji.
a.iv. 0 punktów - Oferent wykazał, że wykonał usługę opracowania 3 (trzech) studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu ochrony zabytków lub/i rewitalizacji.

Doświadczenie Wykonawcy w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów z zakresu ochrony zabytków lub/i rewitalizacji musi być poparte referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi.

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium doświadczenie. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
W wyniku oceny ofert, w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

6. Termin składania ofert: 26.05.2020 r. (do końca dnia)

7. Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami

8. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów:

A. Studium wykonalności powinno zostać przygotowane zgodnie co najmniej z następującymi dokumentami:
Wskazaniami do Studium Wykonalności stanowiących załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/5-3-dziedzictwo-kultu...
oraz poniższymi dokumentami:
Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 stycznia 2019 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/7(3));
Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.
B. Analiza popytu wykazująca zapotrzebowanie na realizację danego projektu, powinna zawierać:
opis stanu bieżącego i prognozę przyszłego popytu;
charakterystykę rynku, na którym realizowany jest projekt;
charakterystykę grup docelowych.
Analiza powinna bazować na wykonaniu konkretnych analiz/badań określających zapotrzebowanie na dany projekt (np. ankiet), a także odnosić się do możliwości korzystania z usług z uwzględnieniem potencjału nabywczego odbiorców oraz stopnia wzrostu popytu na oferowane usługi.
C. Studium wykonalności oraz analiza popytu będą stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
D. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych, w jego siedzibie (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, Warszawa), maksymalnie dwukrotnie podczas realizacji umowy.
E. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt i uzupełnień w studium wykonalności oraz analizie popytu i aktualizacji powyższych dokumentów, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z sugestiami Zamawiającego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny projektu, dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
F. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów);
G. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666);
H. Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
I. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ofertę prosimy przesłać odpowiednio:
pocztą na adres: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, z dopiskiem: Studium Wykonalności, lub
faxem na numer 022 443 07 98 lub
pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. aziolkowska@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_12.05.2020.pdf, rozmiar pliku: 1511.18 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Oświadczenie
  (plik: zalacznik_nr_1.doc, rozmiar pliku: 43 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych
  (plik: klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc, rozmiar pliku: 89 KB)
  Pobierz