Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania studium wykonalności projektu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 28 Kwietnia, 2020 - 12:36, lzelazowska
Sporządził: Ewa Zaczek

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej:
1)       w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz
2)       w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD/DVD w formacie PDF i DOC (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.
Studium Wykonalności jest dokumentem wymaganym do dokumentacji aplikacyjnej i będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
Ogólne założenia dla projektu:
Projekt będzie polegał na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawa. Projekt będzie obejmował 2-3 budynki szpitalne w jednej/dwóch lokalizacjach. Zakres projektu będzie zgodny z ogłoszoną dokumentacją konkursową dla Działania 4.2. Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Maksymalna kwota wartości dofinansowania dla projektu, zgodnie z regulaminem konkursu, nie może przekroczyć kwoty 4 000 000,00 PLN.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30.09.2022 r.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 17.07.2020 r.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotował minimum 3 studiów wykonalności, dla przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii o wartości nie niższej niż 1 000.000,00 zł, co jest potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi.
Oferty oceniane będą w 2 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Wykonawca powinien przesłać ofertę oraz wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 studiów wykonalności dla przedsięwzięć i infrastrukturalnych z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii, o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi. Posiadanie ww. doświadczenia przez Wykonawcę będzie badane w I etapie oceny ofert. Oferta, która zostanie pozytywnie oceniona na I etapie przechodzi do kolejnego etapu oceny.
II etap: ocena według kryteriów określonych poniżej.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

a) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
A. Cena brutto oferty – 60 %
B. Doświadczenie w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii – 40%
b) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia;
c) Oferta musi zawierać cenę brutto za całość zamówienia;
d) Oferta powinna zostać przedstawiona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
e) Oferta powinna zostać złożona w języku polskim;
f) Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 6. nie będą rozpatrywane;
g) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
h) Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert;
i) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
WAGI PUNKTOWE LUB PROCENTOWE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERT:
A. Kryterium cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę – waga 60%, max 60 pkt
B. Kryterium doświadczenie w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii – waga 40% - maksymalnie 40 pkt.

5. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:

cena brutto oferty z najniższą ceną
Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
A. Metodyka wyliczenia punków za kryterium dotyczące doświadczenia:
i. 40 punktów – Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania 6 (sześciu) i więcej studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii.
ii. 20 punktów - Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania co najmniej 5 (pięciu) studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii.
iii. 10 punktów - Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania co najmniej 4 (czterech) studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii.
iv. 0 punktów - Oferent wykazał, że wykonał usługę opracowania 3 (trzech) studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii.
Doświadczenie Wykonawcy w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii musi być poparte referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi.
Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium doświadczenie. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
W wyniku oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 07.05.2020 roku

7. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa dotycząca realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

8. INNE POSTANOWIENIA:

1) Studium wykonalności musi zostać przygotowane zgodnie co najmniej z następującymi dokumentami:
Wskazania do Studium Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla Działania 4.2. Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – dokument znajduje się na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energ...
Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 stycznia 2019 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/7(3)).
Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.
2) Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania umowy.
3) Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt w studium wykonalności i aktualizacji powyższego dokumentu, będącego przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez zamawiającego pozytywnej oceny projektu, dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
4) W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu
m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, Warszawa);
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów);
6) Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;
7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych
i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666);
8) Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy;
9) Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór został określony w załączniku
nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;
10) Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. pani Ewy Zaczek: ezaczek@um.warszawa.pl (tel. 22 443 22 67).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_z_zalacznikami.pdf, rozmiar pliku: 3232.82 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 67.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie
  (plik: oswiadczenie.doc, rozmiar pliku: 50.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula informacyjna
  (plik: klauzula_informacyjna.pdf, rozmiar pliku: 643.88 KB)
  Pobierz