Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania studium wykonalności projektu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 28 Kwietnia, 2020 - 12:36, lzelazowska
Sporządził: Ewa Zaczek

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej:
1)       w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz
2)       w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD/DVD w formacie PDF i DOC (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.
Studium Wykonalności jest dokumentem wymaganym do dokumentacji aplikacyjnej i będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
Ogólne założenia dla projektu:
Projekt będzie polegał na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawa. Projekt będzie obejmował 2-3 budynki szpitalne w jednej/dwóch lokalizacjach. Zakres projektu będzie zgodny z ogłoszoną dokumentacją konkursową dla Działania 4.2. Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Maksymalna kwota wartości dofinansowania dla projektu, zgodnie z regulaminem konkursu, nie może przekroczyć kwoty 4 000 000,00 PLN.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30.09.2022 r.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 17.07.2020 r.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotował minimum 3 studiów wykonalności, dla przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii o wartości nie niższej niż 1 000.000,00 zł, co jest potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi.
Oferty oceniane będą w 2 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Wykonawca powinien przesłać ofertę oraz wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 studiów wykonalności dla przedsięwzięć i infrastrukturalnych z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii, o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi. Posiadanie ww. doświadczenia przez Wykonawcę będzie badane w I etapie oceny ofert. Oferta, która zostanie pozytywnie oceniona na I etapie przechodzi do kolejnego etapu oceny.
II etap: ocena według kryteriów określonych poniżej.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

a) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
A. Cena brutto oferty – 60 %
B. Doświadczenie w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii – 40%
b) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia;
c) Oferta musi zawierać cenę brutto za całość zamówienia;
d) Oferta powinna zostać przedstawiona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
e) Oferta powinna zostać złożona w języku polskim;
f) Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 6. nie będą rozpatrywane;
g) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
h) Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert;
i) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
WAGI PUNKTOWE LUB PROCENTOWE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERT:
A. Kryterium cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę – waga 60%, max 60 pkt
B. Kryterium doświadczenie w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii – waga 40% - maksymalnie 40 pkt.

5. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:

cena brutto oferty z najniższą ceną
Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
A. Metodyka wyliczenia punków za kryterium dotyczące doświadczenia:
i. 40 punktów – Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania 6 (sześciu) i więcej studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii.
ii. 20 punktów - Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania co najmniej 5 (pięciu) studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii.
iii. 10 punktów - Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania co najmniej 4 (czterech) studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii.
iv. 0 punktów - Oferent wykazał, że wykonał usługę opracowania 3 (trzech) studiów wykonalności dla przedsięwzięć lub projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii.
Doświadczenie Wykonawcy w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów z zakresu termomodernizacji i\lub odnawialnych źródeł energii musi być poparte referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi.
Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium doświadczenie. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
W wyniku oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 07.05.2020 roku

7. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa dotycząca realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

8. INNE POSTANOWIENIA:

1) Studium wykonalności musi zostać przygotowane zgodnie co najmniej z następującymi dokumentami:
Wskazania do Studium Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla Działania 4.2. Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – dokument znajduje się na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energ...
Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 stycznia 2019 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/7(3)).
Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.
2) Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania umowy.
3) Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt w studium wykonalności i aktualizacji powyższego dokumentu, będącego przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez zamawiającego pozytywnej oceny projektu, dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
4) W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu
m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, Warszawa);
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów);
6) Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;
7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych
i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666);
8) Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy;
9) Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór został określony w załączniku
nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;
10) Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. pani Ewy Zaczek: ezaczek@um.warszawa.pl (tel. 22 443 22 67).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_z_zalacznikami.pdf, rozmiar pliku: 3232.82 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 67.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie
  (plik: oswiadczenie.doc, rozmiar pliku: 50.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula informacyjna
  (plik: klauzula_informacyjna.pdf, rozmiar pliku: 643.88 KB)
  Pobierz