Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i wydrukowania puzzli edukacyjnych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 15 Listopada, 2018 - 15:38, j.kuczynska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.      Przedmiot zamówienia: przygotowanie, wydruk, wycięcie i dostarczenie 400 egzemplarzy puzzli edukacyjnych z mapą Polski i 400 egzemplarzy puzzli edukacyjnych z mapą Unii Europejskiej na potrzeby działań o charakterze edukacyjno-dydaktycznym. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i prowadzonego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

a)  Specyfikacja Puzzli nr 1 - mapa Unii Europejskiej

 • Format: zbliżony do formatu A3 (min. 42 cm x 30 cm).
 • Liczba puzzli: ok. 100 elementów (+/- 5 puzzli) wyciętych w tradycyjnym kształcie
 • Materiał: tektura lita (min. 1,5 mm) + papier kreda min. 130 gr./m2   
 • Wydruk: 4+0 druk pełnokolorowy CMYK w technologii cyfrowej lub offsetowej
 • Opakowanie: kartonowe (tektura lita min. 1 mm) pudełko dwuczęściowe (spód + wieczko) białe lub niebieskie. Puzzle w pudełku zapakowane w plastikową torebkę (np. woreczek strunowy). Wieczko powleczone folią błysk. Całość zabezpieczona folią termokurczliwą.
 • Projekt graficzny: projekt graficzny z mapą Unii Europejskiej zostanie Wykonawcy dostarczony przez Zamawiającego.
 • Liczba sztuk: 400 egzemplarzy

b)  Specyfikacja Puzzli nr 2 - mapa Polski

 • Format: zbliżony do formatu A3 (min. 30 cm x 30 cm)
 • Liczba elementów: ok. 50 elementów (+/- 3 puzzle) wyciętych w tradycyjnym kształcie puzzli
 • Materiał: tektura lita (min. 1,5 mm) + papier kreda min. 130 gr./m2
 • Wydruk: 4+0 druk pełnokolorowy CMYK w technologii cyfrowej lub offsetowej.
 • Opakowanie: kartonowe (tektura lita min. 1 mm) pudełko dwuczęściowe (spód + wieczko) białe lub niebieskie. Puzzle w pudełku zapakowane w plastikową torebkę (np. woreczek strunowy). Wieczko powleczone folią błysk. Całość zabezpieczona folią termokurczliwą.
 • Projekt graficzny: projekt graficzny z mapą Polski zostanie Wykonawcy dostarczony przez Zamawiającego.
 • Liczba sztuk: 400 egzemplarzy

c)   Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie projektu graficznego opakowania puzzli. Na wieczku pudełka obrazek tożsamy z układanką (druk pełnokolorowy CMYK), tytuł puzzli oraz liczba elementów. Po bokach pudełka logotypy w pełnym kolorze: logo Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, znak promocyjny m.st. Warszawy, napis o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz dane kontaktowe Punktu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt graficzny pudełka. Zamawiający zaakceptuje projekt lub zgłosi do niego uwagi, które powinny zostać niezwłocznie uwzględnione i przesłane w poprawionym projekcie graficznym.

 

2.   Termin realizacji zamówienia:    7 grudnia 2018 r.

3.        Warunki udziału w postępowaniu:

Wypełnienie formularza ofertowego – Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego

 4.        Inne istotne warunki zamówienia:

a)  Oferta powinna zawierać: koszt całościowy zamówienia netto oraz brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia (przygotowanie, wykonanie, pakowanie, transport, dodatkowe elementy, etc.).

b)  Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.

c) Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznej różnicy rozmiarów/parametrów poszczególnych puzzli (zwłaszcza, jeśli z korzyścią wpłynie to na jakość wykonania).

5.        Kryteria oceny ofert:

Cena – waga 100

6.        Waga punktowa lub procentowa kryterium oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi punktowe:

                                                                       Oferta o najniższej cenie

Liczba punktów =  ----------------------------------------------   x 100

                                                                       Cena oferty badanej

 

7.  Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną za pomocą wzoru zamieszczonego w punkcie 6.

8.  Termin składania ofert: Oferty należy składać do 21 listopada 2018 r.

W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu. W sytuacji, gdy oferta będzie przesyłana pocztą, Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym Zamawiającego telefonicznie lub mailowo do dnia 21.11.2018 r.

 9.  Warunki zmiany umowy: Umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

10.  Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

11.  Oferenci będący osobami prawnymi na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

12.   W załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego została określona klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą Wykonawca ma obowiązek zapoznania się.

 13.  Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, XIX piętro, 00-901 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres mailowy: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl
(w tym wypadku proszę zwrócić się o potwierdzenie otrzymania od nas oferty).

Osobą prowadzącą postępowanie jest Pani Magdalena Jastrzębska tel. +48224430369,
e-mail: majastrzebska@um.warszawa.pl

 

Załącznik nr 1- Oświadczenie- osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą

Załącznik nr 2- Oświadczenie- osoby prawne

Załącznik nr 3- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4- Formularz ofertowy

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: zapytanie_ofertowe_na_puzzlezalaczniki.pdf, rozmiar pliku: 2850.19 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz