Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i wydrukowania puzzli edukacyjnych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 15 Listopada, 2018 - 15:38, j.kuczynska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.      Przedmiot zamówienia: przygotowanie, wydruk, wycięcie i dostarczenie 400 egzemplarzy puzzli edukacyjnych z mapą Polski i 400 egzemplarzy puzzli edukacyjnych z mapą Unii Europejskiej na potrzeby działań o charakterze edukacyjno-dydaktycznym. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i prowadzonego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

a)  Specyfikacja Puzzli nr 1 - mapa Unii Europejskiej

 • Format: zbliżony do formatu A3 (min. 42 cm x 30 cm).
 • Liczba puzzli: ok. 100 elementów (+/- 5 puzzli) wyciętych w tradycyjnym kształcie
 • Materiał: tektura lita (min. 1,5 mm) + papier kreda min. 130 gr./m2   
 • Wydruk: 4+0 druk pełnokolorowy CMYK w technologii cyfrowej lub offsetowej
 • Opakowanie: kartonowe (tektura lita min. 1 mm) pudełko dwuczęściowe (spód + wieczko) białe lub niebieskie. Puzzle w pudełku zapakowane w plastikową torebkę (np. woreczek strunowy). Wieczko powleczone folią błysk. Całość zabezpieczona folią termokurczliwą.
 • Projekt graficzny: projekt graficzny z mapą Unii Europejskiej zostanie Wykonawcy dostarczony przez Zamawiającego.
 • Liczba sztuk: 400 egzemplarzy

b)  Specyfikacja Puzzli nr 2 - mapa Polski

 • Format: zbliżony do formatu A3 (min. 30 cm x 30 cm)
 • Liczba elementów: ok. 50 elementów (+/- 3 puzzle) wyciętych w tradycyjnym kształcie puzzli
 • Materiał: tektura lita (min. 1,5 mm) + papier kreda min. 130 gr./m2
 • Wydruk: 4+0 druk pełnokolorowy CMYK w technologii cyfrowej lub offsetowej.
 • Opakowanie: kartonowe (tektura lita min. 1 mm) pudełko dwuczęściowe (spód + wieczko) białe lub niebieskie. Puzzle w pudełku zapakowane w plastikową torebkę (np. woreczek strunowy). Wieczko powleczone folią błysk. Całość zabezpieczona folią termokurczliwą.
 • Projekt graficzny: projekt graficzny z mapą Polski zostanie Wykonawcy dostarczony przez Zamawiającego.
 • Liczba sztuk: 400 egzemplarzy

c)   Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie projektu graficznego opakowania puzzli. Na wieczku pudełka obrazek tożsamy z układanką (druk pełnokolorowy CMYK), tytuł puzzli oraz liczba elementów. Po bokach pudełka logotypy w pełnym kolorze: logo Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, znak promocyjny m.st. Warszawy, napis o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz dane kontaktowe Punktu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt graficzny pudełka. Zamawiający zaakceptuje projekt lub zgłosi do niego uwagi, które powinny zostać niezwłocznie uwzględnione i przesłane w poprawionym projekcie graficznym.

 

2.   Termin realizacji zamówienia:    7 grudnia 2018 r.

3.        Warunki udziału w postępowaniu:

Wypełnienie formularza ofertowego – Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego

 4.        Inne istotne warunki zamówienia:

a)  Oferta powinna zawierać: koszt całościowy zamówienia netto oraz brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia (przygotowanie, wykonanie, pakowanie, transport, dodatkowe elementy, etc.).

b)  Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.

c) Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznej różnicy rozmiarów/parametrów poszczególnych puzzli (zwłaszcza, jeśli z korzyścią wpłynie to na jakość wykonania).

5.        Kryteria oceny ofert:

Cena – waga 100

6.        Waga punktowa lub procentowa kryterium oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi punktowe:

                                                                       Oferta o najniższej cenie

Liczba punktów =  ----------------------------------------------   x 100

                                                                       Cena oferty badanej

 

7.  Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną za pomocą wzoru zamieszczonego w punkcie 6.

8.  Termin składania ofert: Oferty należy składać do 21 listopada 2018 r.

W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu. W sytuacji, gdy oferta będzie przesyłana pocztą, Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym Zamawiającego telefonicznie lub mailowo do dnia 21.11.2018 r.

 9.  Warunki zmiany umowy: Umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

10.  Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

11.  Oferenci będący osobami prawnymi na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

12.   W załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego została określona klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą Wykonawca ma obowiązek zapoznania się.

 13.  Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, XIX piętro, 00-901 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres mailowy: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl
(w tym wypadku proszę zwrócić się o potwierdzenie otrzymania od nas oferty).

Osobą prowadzącą postępowanie jest Pani Magdalena Jastrzębska tel. +48224430369,
e-mail: majastrzebska@um.warszawa.pl

 

Załącznik nr 1- Oświadczenie- osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą

Załącznik nr 2- Oświadczenie- osoby prawne

Załącznik nr 3- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4- Formularz ofertowy

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: zapytanie_ofertowe_na_puzzlezalaczniki.pdf, rozmiar pliku: 2850.19 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz