Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania 3 ekspertyz

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 20 Listopada, 2020 - 12:03, lzelazowska
Sporządził: Dominika Czapla

Przygotowanie trzech ekspertyz w tym: Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny osiągnięcia wskaźników, w tym efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską oraz jednej ekspertyzy dotyczącej osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przygotowanie trzech ekspertyz w tym: Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny osiągnięcia wskaźników, w tym efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz jednej ekspertyzy dotyczącej osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Każda z ekspertyz powinna zawierać dane dla poszczególnych inwestycji oraz dane zbiorcze dla całego projektu.

Ekspertyzy będą przekazane do Instytucji Pośredniczącej - Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, jako element sprawozdania w zakresie monitorowania trwałości projektu za 2020 rok oraz w celu potwierdzenia wysokości wskaźników osiągniętych na zakończenie realizacji projektu.
Ekspertyza nr 1:
Ekspertyza dotyczyć będzie projektu pn. „Odnawialne źródła energii i Kogeneracja w m.st. Warszawa”, w którego skład wchodziło 5 zadań inwestycyjnych tj.:
1) Budowa źródła energii odnawialnej oraz remont węzła i instalacji c.o. z dostarczeniem do pomp cieplnych w Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej 5 w Warszawie (obecnie Szkoła Podstawowa nr 32)
2) Budowa kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie
3) Budowa żłobka przy ul. Strumykowej 18 w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych)
4) Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 112 przy ul. Berensona 31 w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych)
5) Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie
Przedmiotowa ekspertyza w szczególności powinna być przeprowadzona w zakresie:
mocy zainstalowanej energii cieplnej (energii słonecznej, geotermicznej, produkcji skojarzonej - kogeneracji) (MW),
dodatkowej mocy zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych (kW),
ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu (analiza tego wskaźnika dotyczyć będzie jedynie 4 zrealizowanych inwestycji) (GJ/rok),
całkowitej mocy wybudowanych obiektów wykorzystujących odnawiane źródła energii (analiza tego wskaźnika dotyczyć będzie jedynie 4 zrealizowanych inwestycji) (kW)
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 poz. 831, z późn. zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Ekspertyza nr 2:
Ekspertyza dotyczyć będzie projektu pn.: „Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy” w wyniku którego przeprowadzono termomodernizację 4 budynków oświatowych tj.:
1) Szkoły Podstawowej Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18
2) Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Walerego Sławka 9
3) Zespołu Szkół Fototechnicznych, ul. Spokojna 13
4) Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1, ul. Bełska 5

Przedmiotowa ekspertyza w szczególności powinna przeprowadzona w zakresie:
ilości zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok),
zmiany emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów (tony/rok),
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 poz. 831 z późn. zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ekspertyza nr 3:
Ekspertyza dotyczyć będzie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy”, w którego skład wchodzi 5 zadań inwestycyjnych tj.:
1) Termomodernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1 w Warszawie
2) Termomodernizacja Zespołu Szkół im. P. Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 w Warszawie
3) Termomodernizacja budynku SP nr 168 im. W. Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44 w Warszawie
4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2 w Warszawie
5) Termomodernizacja Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie

Przedmiotowa ekspertyza w szczególności powinna być przeprowadzona w zakresie:
liczby przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.],
powierzchni użytkowej budynków poddanych termomodernizacji [m2],
szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2],
zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok].
Ekspertyza powinna zostać wykonana na podstawie audytów ex-ante oraz ex-post poszczególnych inwestycji, które zostaną przekazane Wykonawcy oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 18 stycznia 2021 roku

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotował minimum 5 ekspertyz dla przedsięwzięć i projektów z zakresu redukcji zanieczyszczeń, co jest potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:
a) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium: cena brutto oferty,
b) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia;
c) Oferta musi zawierać cenę brutto za całość zamówienia;
d) Oferta powinna zostać przedstawiona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
e) Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 7 nie będą rozpatrywane;
f) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim;
g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
h) Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert;
i) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. WAGI PUNKTOWE LUB PROCENTOWE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERT:
Kryterium cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę – 100%, max 100 pkt

6. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:
cena brutto oferty z najniższą ceną
Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
W wyniku oceny ofert, w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja o wyborze wykonawcy będzie dostępna również na stronie http://europa.um.warszawa.pl.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 30 listopada 2020 r.

8. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Umowa dotycząca realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

9. INNE POSTANOWIENIA:
1) Analizy wskaźników w zakresie Ekspertyzy 1 i Ekspertyzy 2 powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu zakończenia realizacji projektu (2015 r.) ustawą o efektywności energetycznej i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego;
2) Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania umowy.
3) W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, Warszawa);
4) Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt i uzupełnień w ekspertyzie będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z sugestiami Zamawiającego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wskazanej przez Zamawiającego lub przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów);
6) Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;
7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666);
8) Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy;
9) Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór został określony w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;
10) Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. Pani Dominiki Czapla: dczapla@um.warszawa.pl (tel. 22 443 02 30).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_ekspertyzy-2020ost.pdf, rozmiar pliku: 1759.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_1_formularz_ofertowyost.docx, rozmiar pliku: 17.96 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2 Oświadczenie
  (plik: zalacznik_2_oswiadczenie.docx, rozmiar pliku: 14.59 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik 3 Klauzula
  (plik: zalacznik_3_klauzula.docx, rozmiar pliku: 64.45 KB)
  Pobierz