Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia warsztatów z aplikacji

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 12 Marca, 2021 - 09:46, kgruba

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów pt. „Bezpłatne programy i aplikacje internetowe użyteczne podczas robienia prezentacji, materiałów promocyjnych i dydaktycznych”
Warsztaty odbędą się w formie online dla dwóch grup, każda maksymalnie po 40 uczestników. Grupa I – poranna i grupa II – popołudniowa. Warsztaty dla każdej grupy podzielone zostaną na trzy części (3 dni szkolenia po 3h dziennie).
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

Tematyka warsztatów szkoleniowych: Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom szerokiego spektrum bezpłatnych narzędzi, aplikacji i programów dostępnych w Internecie dzięki czemu nabędą oni nowe, wartościowe i praktyczne umiejętności oraz kompetencje, służące atrakcyjniejszemu prezentowaniu treści online: przygotowywania prezentacji, podejmowania działań promocyjnych, informacyjnych czy edukacyjno-dydaktycznych, prowadzenia zajęć, lekcji, wykładów etc.

Program warsztatów „Bezpłatne programy i aplikacje internetowe użyteczne podczas robienia prezentacji, materiałów promocyjnych i dydaktycznych” powinien obowiązkowo obejmować poniższe zagadnienia:
• prawa autorskie, czyli kiedy i w jaki sposób możemy korzystać z zasobów Internetu;
• wolne licencje, otwarte zasoby multimedialne, czyli skąd bezpłatnie pobierać zdjęcia;
• narzędzia internetowe umożliwiające skrócenie linku;
• darmowe chmury internetowe i narzędzia umożliwiające wymianę dużych plików;
• praktyczne wykorzystanie kodu QR i sposoby jego wygenerowania;
• tworzenie animowanych plików GIF;
• aplikacje do zarządzania zadaniami;
• przedstawienie i omówienie bezpłatnych programów i aplikacji internetowych:
o programy graficzne do edycji i tworzenia obrazów;
o programy do tworzenia prezentacji i grafik multimedialnych;
o programy do tworzenia interaktywnych quizów lub ankiet.
Program warsztatów: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania – zgodnie z tematyką określoną w treści zapytania – i złożenia wraz z ofertą propozycji programu warsztatów szkoleniowych. Każdy warsztat powinien składać się w 50% z części merytorycznej (wprowadzenie do tematu, wyjaśnienie problematyki, wykład) i w 50% z części praktycznej (ćwiczenia, zadania indywidualne lub grupowe dla uczestników). Program ten będzie podlegał ocenie w ramach kryterium wskazanym w pkt. 7 lit. b niniejszego zapytania. Program warsztatów szkoleniowych musi zawierać propozycję harmonogramu spotkań warsztatowych.
Uczestnicy warsztatów: Maksymalnie 80 osób (max. po 40 osób w grupie). Uczestnikami warsztatów mogą być mieszkańcy Warszawy i okolicznych gmin, w szczególności nauczyciele, zainteresowani rozwojem swoich kompetencji cyfrowych, prowadzący lub planujący prowadzić online różnego rodzaju prezentacje, działania promocyjne, informacyjne czy dydaktyczne.
Sposób przeprowadzenia warsztatów: Zamknięte warsztaty online przeprowadzone na wybranej przez Wykonawcę platformie, umożliwiającej bezpośredni streaming swojej prezentacji, filmów, zadawanie pytań przez uczestników szkolenia np. Microsoft Teams, ZOOM, Cisco, Webex, Discord itp. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma link umożliwiający dostęp do szkolenia.
Przebieg warsztatów: Wykonawca odpowiada za przebieg warsztatów w tym m.in. za wyciszanie mikrofonów, udzielanie głosu w celu zadania pytania, przeprowadzenie przerwy, itp. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 80 dostępów do udziału w warsztatach online. Rekrutacja uczestników oraz przekazanie uczestnikom dostępu do szkolenia leże po stronie Zamawiającego. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dodatkowe 3 dostępy do udziału w każdym z warsztatów w celu weryfikacji liczby uczestników jak i jakości przeprowadzanego szkolenia.
Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej Zamawiającemu, który rozpowszechni je drogą mailową wśród uczestników warsztatów. Materiały muszą być oznakowane zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://symbole.um.warszawa.pl/ i wskazanymi przez Zamawiającego logotypami oraz zawierać informację o współfinansowaniu warsztatów ze środków Unii Europejskiej.
Wykonawca przygotuje w języku polskim i przekaże program oraz materiały warsztatowe do akceptacji Zamawiającego drogą e-mailową na adres najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2021 roku.
Nagranie: Wykonawca zobowiązany jest do nagrania szkolenia i następnie przekazania nagranego szkolenia Zamawiającemu do 3 dni roboczych po zakończeniu warsztatów, tj. najpóźniej do dnia 21 kwietnia. Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrania video z przebiegu szkolenia po zakończeniu warsztatów. Dostęp ten może być ograniczony w czasie, jednak nie krótszy niż 30 dni.
Zaświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu warsztatów, oznakowanie zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami dotyczącymi materiałów szkoleniowych i zaakceptowane uprzednio przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże zaświadczenia w wersji elektronicznej (plik pdf) oraz wydrukowane i podpisane w formacie A4 najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2021 roku. Zaświadczenia zostaną przesłane uczestnikom przez Zamawiającego po ukończeniu warsztatów.
Ankieta ewaluacyjna: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania – w porozumieniu z Zamawiającym – ankiety mającej na celu przeprowadzenie oceny ewaluacji warsztatów wśród uczestników. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podsumowanie/raport z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia warsztatów tj. najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2021 roku.

2. Inne istotne warunki realizacji zamówienia:
a) Oferta będzie spełniała wymogi tylko pod warunkiem, jeśli:
- przesłana zostanie na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
- do Oferty dołączone będzie CV trenera/trenerów, którzy będą prowadzić warsztaty
- do Oferty dołączony będzie program warsztatów
- Oferent dostarczy wypełnione oświadczenia określone w załączniku nr 2 oraz oświadczenia trenera/trenerów, których wzór stanowi załącznik nr 4.
- Oferent zapozna się z klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
b) Niezałączenie do oferty któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 2a będzie traktowane jako niespełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
d) Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.
e) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem warsztatów w formie online, ew. opłaceniem dostępu uczestników do platformy pokrywa Wykonawca. Udział w warsztatach jest dla uczestników całkowicie bezpłatny.
f) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne zaplecze kadrowe, merytoryczne oraz techniczne niezbędne do realizacji zamówienia.
g) Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia uwag do - podlegającego ocenie w ramach kryterium oceny ofert, przedstawionego przez Wykonawcę - programu warsztatów szkoleniowych.
h) W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie warsztatów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy.

3. Termin realizacji zamówienia: do 21 kwietnia 2021 r.
Warsztaty na temat: „Bezpłatne programy i aplikacje internetowe użyteczne podczas robienia prezentacji, materiałów promocyjnych i dydaktycznych”:
• 12 kwietnia 2021 roku, w godz. 13:00 – 16:00 – część 1 (grupa I)
• 12 kwietnia 2021 roku, w godz. 17:00 – 20:00 – część 1 (grupa II)
• 14 kwietnia 2021 roku, w godz. 13:00 – 16:00 – część 2 (grupa I)
• 14 kwietnia 2021 roku, w godz. 17:00 – 20:00 – część 2 (grupa II)
• 16 kwietnia 2021 roku, w godz. 13:00 – 16:00 – część 3 (grupa I)
• 16 kwietnia 2021 roku, w godz. 17:00 – 20:00 – część 3 (grupa II)

4. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Udokumentowanie doświadczenie każdego Wykładowcy w przeprowadzeniu – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – min. 5 warsztatów, seminariów lub szkoleń z tematyki dotyczącej warsztatu (tj. 5 warsztatów/szkoleń/seminariów z obszaru tematycznego dotyczącego znajomości oraz wykorzystywania bezpłatnych aplikacji internetowych do nauki/pracy/przygotowania materiałów promocyjnych, informacyjnych, dydaktycznych). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, że warsztaty/szkolenia/seminaria wykonane zostały należycie (np. referencje, protokoły odbioru zamówienia).
b) Szkolenia/warsztaty/seminaria, o których mowa w pkt. 4a muszą być zrealizowane zgodnie z ogólnie obowiązującą definicją, tj. szkolenie to zorganizowane działanie i forma doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kalifikacji zawodowych w wielu obszarach, prowadzone w określonym miejscu i czasie, wg określonej metodyki i zgodnie z przyjętym programem, którego celem jest dostarczenie wiedzy /lub/i doskonalenie, ćwiczenie umiejętności lub /i kształtowanie / zmiana postaw, czyli zwiększenie poziomu/zakresu kompetencji uczestników. Według tej definicji szkolenie trwające zgodnie z programem dłużej niż jeden dzień, traktowane jest jako jedno szkolenie. Akceptowane będą również szkolenia będące częścią większego bloku (np. w ramach przedmiotu prowadzonego na uczelni wyższej).
c) Trenerzy/wykładowcy dedykowani do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5. Kryteria oceny ofert:
a) Ceny brutto oferty,
b) Program warsztatów.

6. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Cena brutto oferty (60%) – maksymalnie 60 pkt
Program warsztatów (40%) – maksymalne 40 pkt
Ocena końcowa oferty = Cena brutto oferty + Program warsztatów

7. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
A. Cena brutto oferty – 60%.
Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

cena najniższej oferty brutto
Liczba punktów = ----------------------------------------- x 100 x 60%
cena badanej oferty brutto

B. Program warsztatów – 40%.
Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

punkty przyznane oferentowi
Liczba punktów = ------------------------------------------------- x 100 x 40%
maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów

Program warsztatów zostanie oceniony według skali opisanej poniżej:

a) Część merytoryczna – związana z poziomem merytorycznym programu, zakresem tematycznym, poziomem szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu warsztatu. Punktacja od 0 do 20 punktów.
• 20 pkt: najwyższy poziom merytoryczny: zakres tematyczny zawiera oprócz wymaganego zakresu, spójne z tematyką warsztatów elementy dodatkowe oraz bardzo wysoki poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu. Program warsztatów w najwyższym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium, zawiera omówienie ponad 15 narzędzi internetowych. Jest najlepszym z wszystkich programów.
• 15 pkt: wysoki poziom merytoryczny: zakres tematyczny programu uwzględnia założenia tematyki warsztatów oraz zawiera wysoki poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu. Program szkolenia w dużym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium, zawiera omówienie od 11 do 14 narzędzi internetowych.
• 10 pkt: dostateczny poziom merytoryczny: zakres tematyczny programu uwzględnia założenia tematyki warsztatów oraz zawiera niski poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu. Program szkolenia w zadowalającym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium, zawiera omówienie od 8 do 10 narzędzi internetowych.
• 5 pkt: niski poziom merytoryczny: zakres tematyczny programu uwzględnia częściowo założenia tematyki warsztatów oraz przedstawia bardzo ogólny opis zagadnień programu. Program szkolenia w bardzo niskim stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium, zawiera omówienie od 5 do 7 narzędzi internetowych.
• 0 pkt: niedostateczny poziom merytoryczny: zakres tematyczny programu nie uwzględnia założeń tematyki warsztatów, nie zawiera opisu zagadnień programu lub opis zagadnień nie jest dostosowany do tematu. Program szkolenia w bardzo niskim stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium, zawiera omówienie mniej niż 5 narzędzi internetowych.

b) Część praktyczna – związana z wymiarem praktycznym programu, technikami użytymi podczas warsztatów. Punktacja od 0 do 20 punktów.
• 20 pkt: Program szczegółowo opisuje przebieg minimum 4 interaktywnych ćwiczeń, spełniając w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.
• 15 pkt: Program szczegółowo opisuje przebieg minimum 3 interaktywnych ćwiczeń, spełniając w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.
• 10 pkt: Program szczegółowo opisuje przebieg minimum 2 interaktywnych ćwiczeń, w dużym stopniu spełniając oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium
• 5 pkt: Program szczegółowo opisuje przebieg minimum 1 interaktywnego ćwiczenia, w zadowalającym stopniu spełniając oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.
• 0 pkt: Program nie przewiduje w ogóle interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów, w bardzo niskim stopniu spełniając oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

Program warsztatu Część merytoryczna Część praktyczna Suma punktów
„Bezpłatne programy i aplikacje internetowe użyteczne podczas robienia prezentacji, materiałów promocyjnych i dydaktycznych” 0, 5, 10, 15, 20 punktów 0, 5, 10, 15, 20 punktów max. 40 punktów

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z wzorami wskazanymi w pkt. 7 lit. A, B. Zgodnie z przyznanymi punktami Komisja oceniająca stworzy ranking oferentów.

8. Termin składania ofert: 19.03.2021 r. W sytuacji, gdy oferta będzie przesyłana pocztą, Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym Zamawiającego telefonicznie lub mailowo do dnia 19.03.2021 roku.

9. Warunki zmiany umowy: umowa dot. Realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności niezależna od Zamawiającego lub Wykonawcy, uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

10. Oferenci na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

11. W załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego została określona klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą Wykonawca oraz trener/wykładowca ma obowiązek zapoznania się.

12. Trenerzy/wykładowcy, którzy będą prowadzić warsztaty, są zobowiązani na etapie składania Oferty przez Wykonawcę do złożenia oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

13. Ofertę prosimy przesłać:
a) pocztą na adres:
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla Europe Direct – Warszawa”.
Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 – 16:00.
lub
b) mailowo na adres europedirect-warszawa@um.warszawa.pl (w tym przypadku proszę zwrócić się o potwierdzenie otrzymania od nas oferty).
W związku z obowiązującym stanem epidemicznym preferujemy przesyłanie ofert mailem.

Osobą prowadzącą postępowanie jest Pani Małgorzata Łukasik tel. (+48) 22 443 07 80.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dla Trenera / Wykładowcy

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_warsztaty_aplikacje.pdf, rozmiar pliku: 836.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_oferty.docx, rozmiar pliku: 31.22 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.docx, rozmiar pliku: 28.18 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zalacznik_nr_3_-_klauzula_informacyjna.docx, rozmiar pliku: 59.48 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4
  (plik: zalacznik_nr_4_-_wzor_oswiadczenia_dla_trenera_wykladowcy.docx, rozmiar pliku: 27.97 KB)
  Pobierz