Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. projektu, wykonania i dostawy tablicy informacyjnej

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 19 Czerwca, 2020 - 13:28, mkryger

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Zakres zamówienia obejmuje:
1) Zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej, jednostronnej, przeznaczonej do ekspozycji zewnętrznej, o wymiarach 80 cm x 120 cm, tablica wykonana z jednego kawałka materiału PCW (PCV) o grubości płyty minimum 5mm, odpornego na warunki atmosferyczne, bezpośredni nadruk na płycie w technologii UV, informacje umieszczone na białym tle.
2) Wykonanie w 4 narożnikach tablicy otworów montażowych o średnicy ∅ 5 mm.
3) Niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy informacyjnej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu.
4) Przygotowanie tablicy zgodnie ze wzorem podanym w „Obowiązkach informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.
5) Dostawa tablicy informacyjnej w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.
6) Tablica informacyjna powinna zawierać następujące informacje:
a. nazwę beneficjenta,
b. tytuł projektu,
c. cel projektu,
d. zestaw logo:
- znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
- znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu i informacja o jego dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
- flaga Rzeczpospolitej Polskiej.
e. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

2. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2020r.

3. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

4. Kryteria oceny ofert: Cena brutto oferty
Uwaga: oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia.

5. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Cena brutto oferty – 100 %, maksymalnie – 100 punktów

Cena najniższej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100 %
Cena badanej oferty

6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych za pomocą ww. wzoru.
Informacja o wyborze wykonawcy będzie dostępna również na stronie http://europa.um.warszawa.pl

7. Termin składania ofert: do 29.06.2020 r. W przypadku ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu.

8. Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

9. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów:
1) Zamawiający przekaże Wykonawcy treść i logotypy, które powinny zostać umieszczone na przedmiocie zamówienia.
2) Przygotowany przez Wykonawcę projekt graficzny umieszczenia logotypów oraz otworów montażowych będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. W przypadku uwag do projektu graficznego, Wykonawca niezwłocznie je uwzględni i przedstawi kolejny projekt w terminie max. 24 godzin od momentu zgłoszenia uwag.
3) Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.
4) Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce dostawy przedmiotu zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i dostawie przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury VAT w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

10. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia razem z ofertą oświadczenie, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

11. W załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego została określona klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, faxem na numer: 022 443 07 98 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. Pani Aneta Trzaskowska, atrzaskowska@um.warszawa.pl, (tel. 22 443 2881)

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: 20200619_zapytanie_ofertowe_tablica_inf_podpisane.pdf, rozmiar pliku: 390.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 - wzór oświadczenia
  (plik: 2020_oswiadczenie_tablice.docx, rozmiar pliku: 21.82 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2 - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  (plik: 2020_klauzula_informacyjna_przepis_prawa_tablice.docx, rozmiar pliku: 59.96 KB)
  Pobierz