Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. produkcji i emisji spotu radiowego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 9 Sierpnia, 2012 - 15:10, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz emisja 30 sekundowego spotu radiowego z lektorem oraz podkładem muzycznym, do którego Zamawiający otrzyma wyłączną licencję na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Materiału Reklamowego i praw pokrewnych związanych z Materiałem Reklamowym wraz z prawem do emisji w lokalnych rozgłośniach radiowych na terenie m.st. Warszawy do 31 grudnia 2012 r.

Emisja ww. spotu reklamowego o długości 30 sekund.

Minimalna liczba emisji – 120.

Preferowane terminy emisji: poniedziałek– piątek: godz. 13.00-16.00, weekend, godziny nocne.

Koszt emisji jest częścią przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest skierowany do taksówkarzy - uczestników projektu pn.: „EURO –TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez m.st. Warszawa. Grupę docelową projektu stanowią warszawscy taksówkarze, w szczególności spełniający następujące kryteria:

 • wykształcenie maksymalnie średnie,
 • posiadają ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy,
 • zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach,

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia realizacji zadania przez 21 dni od momentu podpisania umowy z Zamawiającym .

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie Zapytania Ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu zadań w czasie realizacji projektu.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

 

zamówienia przyszłej umowy:

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie zadania, w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania spotu radiowego i emisji spotu radiowego w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w treści spotu radiowego informacji o współfinansowaniu spotu ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

3. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu scenariusz spotu radiowego na 4 dni przed pierwszą emisją.

4. Przekazany przez Wykonawcę materiał wymaga akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, Zamawiający wskaże Wykonawcy termin przekazania poprawionego materiału.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją zamówienia nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., a także do jej udostępniania na potrzeby ewentualnych kontroli na żądanie Zamawiającego lub innej wskazanej przez Zamawiającego osoby. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za przechowywanie dokumentacji.

6. Wykonawca oświadcza, iż powstałe w wyniku realizacji zadań wymienionych w § 2 dzieła autorskie („Dzieła”), będą podlegać przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej jako „Prawo autorskie”.

7. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy na konto wskazane na fakturze, po wykonaniu przedmiotu Zamówienia i potwierdzeniu przez Zamawiającego, że przedmiot Zamówienia został wykonany prawidłowo i w terminie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Oferta – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach rekrutacji do projektu pn. „EURO – TAKSÓWKARZ – podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Podziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Oferta powinna być podpisana, zescanowana i przesłana mailem lub faxem albo złożona osobiście w miejscu wskazanym w punkcie: Miejsce i termin składania

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Dopuszcza się zamówienia uzupełniające.

Miejsce i termin składania:  

Ofertę prosimy przesłać:

Osobiście do Biura Funduszy Europejskich, Pl. Defilad 1, 00 – 901 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres mailowy eurotaksowkarz@um.warszawa.pl lub, Faxem na numer: 022 443 07 98 do dnia 16 sierpnia  2012 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu do BFE)

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 248.43 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: ofertowe_spoty_radio_z_oferta_2.doc, rozmiar pliku: 167.5 KB)
  Pobierz