Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. produkcji i emisji spotu radiowego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 9 Sierpnia, 2012 - 15:10, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz emisja 30 sekundowego spotu radiowego z lektorem oraz podkładem muzycznym, do którego Zamawiający otrzyma wyłączną licencję na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Materiału Reklamowego i praw pokrewnych związanych z Materiałem Reklamowym wraz z prawem do emisji w lokalnych rozgłośniach radiowych na terenie m.st. Warszawy do 31 grudnia 2012 r.

Emisja ww. spotu reklamowego o długości 30 sekund.

Minimalna liczba emisji – 120.

Preferowane terminy emisji: poniedziałek– piątek: godz. 13.00-16.00, weekend, godziny nocne.

Koszt emisji jest częścią przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest skierowany do taksówkarzy - uczestników projektu pn.: „EURO –TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez m.st. Warszawa. Grupę docelową projektu stanowią warszawscy taksówkarze, w szczególności spełniający następujące kryteria:

 • wykształcenie maksymalnie średnie,
 • posiadają ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy,
 • zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach,

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia realizacji zadania przez 21 dni od momentu podpisania umowy z Zamawiającym .

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie Zapytania Ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu zadań w czasie realizacji projektu.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

 

zamówienia przyszłej umowy:

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie zadania, w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania spotu radiowego i emisji spotu radiowego w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w treści spotu radiowego informacji o współfinansowaniu spotu ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

3. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu scenariusz spotu radiowego na 4 dni przed pierwszą emisją.

4. Przekazany przez Wykonawcę materiał wymaga akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, Zamawiający wskaże Wykonawcy termin przekazania poprawionego materiału.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją zamówienia nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., a także do jej udostępniania na potrzeby ewentualnych kontroli na żądanie Zamawiającego lub innej wskazanej przez Zamawiającego osoby. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za przechowywanie dokumentacji.

6. Wykonawca oświadcza, iż powstałe w wyniku realizacji zadań wymienionych w § 2 dzieła autorskie („Dzieła”), będą podlegać przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej jako „Prawo autorskie”.

7. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy na konto wskazane na fakturze, po wykonaniu przedmiotu Zamówienia i potwierdzeniu przez Zamawiającego, że przedmiot Zamówienia został wykonany prawidłowo i w terminie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Oferta – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach rekrutacji do projektu pn. „EURO – TAKSÓWKARZ – podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Podziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Oferta powinna być podpisana, zescanowana i przesłana mailem lub faxem albo złożona osobiście w miejscu wskazanym w punkcie: Miejsce i termin składania

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Dopuszcza się zamówienia uzupełniające.

Miejsce i termin składania:  

Ofertę prosimy przesłać:

Osobiście do Biura Funduszy Europejskich, Pl. Defilad 1, 00 – 901 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres mailowy eurotaksowkarz@um.warszawa.pl lub, Faxem na numer: 022 443 07 98 do dnia 16 sierpnia  2012 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu do BFE)

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 248.43 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: ofertowe_spoty_radio_z_oferta_2.doc, rozmiar pliku: 167.5 KB)
  Pobierz