Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. opracowania audytów energetycznych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 18 Czerwca, 2020 - 14:23, mkryger

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych, aktualizacji audytów energetycznych oraz dokonaniu analizy audytów energetycznych budynków szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy planowanych do włączenia do projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Celem głównym naboru jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

I.A. Zamówienie obejmuje następujący zakres prac:

1. opracowanie od 5 do 12 audytów energetycznych dla placówek szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy, wg zestawienia stanowiącego Załącznik nr 1a do niniejszego zapytania,
2. aktualizację od 6 do 13 audytów energetycznych dla placówek szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy, w których planowane są prace termomodernizacyjne, w tym wymiana oświetlenia i ewentualna instalacja paneli fotowoltaicznych, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 1b do niniejszego zapytania,
3. analizę od 24 do 35 audytów energetycznych dla placówek szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy, wymienionych w Załączniku 1c do niniejszego zapytania, pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych I i II stopnia określonych w załączniku do Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,
4.w przypadku zawarcia umowy, w której nie zostanie zamówiona maksymalna liczba opracowań, aktualizacji i analiz wskazana w pkt 1 – 3 powyżej, zamawiający zleci wykonanie dodatkowych opracowań, aktualizacji i analiz z przedziałów liczbowych wskazanych w pkt 1 – 3 powyżej, na podstawie odrębnej umowy z wykonawcą, gdzie termin wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia podpisania tej umowy; zamawiający może zlecić wykonanie dodatkowych opracowań, aktualizacji i analiz do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w części I.

I.B. Ogólne założenia badania:

1. Celem dokonywanej przez Wykonawcę analizy opracowanych i aktualizowanych audytów energetycznych, będzie wytypowanie do wniosku o dofinansowanie, tych placówek szkolnych, które w najwyższym stopniu spełniają kryteria merytoryczne I i II stopnia i które jednocześnie zwiększają szanse na pozyskanie przez Zamawiającego dofinansowania na wykonanie prac wyszczególnionych w tych audytach. Wniosek o dofinansowanie prac dla wytypowanych placówek, zostanie złożony przez Zamawiającego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz kryteria merytoryczne I i II stopnia wg których oceniane będą projekty znajdują się pod adresem:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/ar...
2. Audyty energetyczne będą dotyczyły budynków szkolnych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b i 1c do niniejszego zapytania.
a) przy opracowaniu i aktualizacji audytów energetycznych termomodernizowanych obiektów kluczowe będzie dostosowanie ich do Regulaminu naboru i Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz do kryteriów wyboru projektu znajdujących się w dokumencie Kryteria oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Warunki formalne oraz kryteria merytoryczne wyboru projektów znajdują się pod linkiem
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/ar...
b) audyt energetyczny jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach naboru na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” w ramach MF EOG 2014-2021
c) audyt energetyczny powinien w szczególności określać koszty kwalifikowane (optymalny zakres działań) projektu
d) Zamawiający, przekaże Wykonawcy celem dokonania analizy, posiadane audyty energetyczne podlegające aktualizacji dla placówek wyszczególnionych w Załączniku nr 1b do niniejszego zapytania oraz aktualne audyty energetyczne dla placówek wg Załącznika nr 1c. Wykonawca w celu pozyskania informacji i dokumentacji niezbędnych do opracowania audytu lub jego aktualizacji, zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z pracownikami audytowanych Szkół, wskazanymi przez Zamawiającego.
3. Analiza audytów energetycznych dla budynków szkolnych m.st. Warszawy wymienionych w Załącznikach nr 1a, 1b i 1c (łącznie z audytami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia) wraz z dokumentami i informacjami pomocniczymi m.in. w następujących obszarach:
a) zgodność planowanych/realizowanych inwestycji z Regulaminem konkursu i Ogłoszeniem o naborze wniosków;
b) zgodność planowanych/realizowanych inwestycji z kryteriami oceny merytorycznej;
c) określenie dla każdej termomodernizowanej placówki wskaźników wynikających z kryteriów merytorycznych I i II stopnia (dokument: Kryteria oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie) i Ogłoszenia o naborze;
d) ocena planowanych/realizowanych inwestycji pod kątem punktacji w ramach kryteriów merytorycznych I i II stopnia zawartych w ww. ogłoszeniu;
e) porównanie analizowanych placówek szkolnych pod kątem wskaźników i możliwych do zdobycia punktów, wynikających z kryteriów konkursowych (analiza zbiorcza i analiza poszczególnych placówek);
f) wykonanie dodatkowych badań w przypadku braku w audytach energetycznych informacji, wskaźników, wynikających z Kryteriów oceny merytorycznej i/lub Ogłoszenia o naborze;
g) rekomendacja najbardziej optymalnych (pod kątem punktacji konkursowej) placówek do wniosku o dofinansowanie;
h) analiza powinna zawierać informacje niezbędne do opracowania Załącznika ekologiczno-technicznego wraz z podsumowaniem audytów zawierającego wyliczenie redukcji CO2 wymaganego do wniosku o dofinansowanie, a którego wzór został załączony do ogłoszenia o naborze i dostępny jest pod linkiem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/ar...
Metodyka wyliczenia redukcji CO2 powinna zostać wykonana wg wzoru załączonego do Ogłoszenia o naborze.
4. Opracowane oraz zaktualizowane audyty energetyczne wraz z analizą powinny zostać przekazane Zamawiającemu:
a) w postaci drukowanej (3 egzemplarze oddzielnie dla każdego obiektu oraz 3 egzemplarze analizy) oraz
b) w wersji elektronicznej (format: doc (MS Word) oraz xls (MS Excel – dotyczy tabel z wyliczeniami)).

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 10.08.2020 r., z zastrzeżeniem postanowień zawartych w części I.A.4. niniejszego zapytania ofertowego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotował minimum 5 audytów energetycznych, co jest potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium: cena jednostkowa brutto w złotych za wykonanie:
a. audytu energetycznego placówki szkolnej
b. aktualizacji audytu energetycznego placówki szkolnej
c. audytu energetycznego poddanego analizie
2. Wszystkie podane w ofercie ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oferta musi zawierać cenę jednostkową brutto w złotych za wykonanie:
a. audytu energetycznego placówki szkolnej
b. aktualizacji audytu energetycznego placówki szkolnej
c. audytu energetycznego poddanego analizie
4. Oferta powinna zostać przedstawiona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Oferta powinna zostać złożona w języku polskim’
6. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie VII. nie będą rozpatrywane.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
11. Wybór oferty nastąpi na podstawie zsumowania cen z podanych w ofercie cen jednostkowych brutto w złotych za wykonanie poszczególnych opracowań wymienionych w pkt. I.A.1, I.A.2 i I.A.3.

V. WAGI PUNKTOWE LUB PROCENTOWE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERT:

Kryterium: zsumowana cena brutto z podanych w ofercie cen jednostkowych brutto zaproponowanych przez Wykonawcę (dalej: cena SUMA brutto) – waga 100%, max 100 pkt

VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:

cena SUMA brutto oferty z najniższą ceną
Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
cena SUMA brutto oferty badanej
W wyniku oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 28.06.2020 r.

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa dotycząca realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

IX. INNE POSTANOWIENIA:

1. Audyty i analiza powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującą ustawą o efektywności energetycznej i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania umowy.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt w dokumentach będących przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny projektu, dokonanej przez Operatora Konkursu.
4. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu
m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, Warszawa);
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów);
6. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666);
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy;
9. Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór został określony w załączniku
nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego;
10. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. Pani Edyta Kostecka, adres e-mail: ekostecka@um.warszawa.pl tel. 22 443 02 44 lub fax 22 443 07 98.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe-audytyanaliza_podpisane.pdf, rozmiar pliku: 348.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1a - Zestawienie placówek szkolnych wymagających opracowania audytu energetycznego
  (plik: zalacznik_1a.pdf, rozmiar pliku: 438.89 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1b - Zestawienie placówek szkolnych wymagających aktualizacji audytu energetycznego
  (plik: zalacznik_1b.pdf, rozmiar pliku: 443.03 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 1c - Zestawienie placówek szkolnych, których audyty energetyczne podlegają analizie
  (plik: zalacznik_1c.pdf, rozmiar pliku: 459.89 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_2.doc, rozmiar pliku: 66.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie
  (plik: zalacznik_3.docx, rozmiar pliku: 13.07 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  (plik: zalacznik_4-klauzula_informacyjna.pdf, rozmiar pliku: 94.2 KB)
  Pobierz