Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Zapytanie ofertowe dot. dostawy dwóch symulatorów niemowląt

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 14 Września, 2020 - 12:40, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch symulatorów niemowląt (dziewczynka i chłopiec)  wraz z pakietami startowymi oraz oprogramowaniem. Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 12 miesięczną gwarancją i posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. Pakiet startowy powinien zawierać: program edukacyjny, dwuczęściowy strój, body niemowlęce,  kolorowe pieluchy, butelkę, identyfikator z opaską na rękę oraz ładowarkę. Ponadto symulatory powinny posiadać następujące parametry oraz funkcjonalności:

Wymiary symulatora: waga pomiędzy 3,0 kg, a 3,2 kg, wysokość pomiędzy 50, a 53 centymetry, 

Zasilanie akumulatorowe, ładowane ładowarką sieciową, 

Czujnik temperatury otoczenia symulatora,

Funkcje identyfikacji użytkownika na podstawie identyfikatora opaskowego na rękę,

Funkcje: karmienia, płakania, przewijania, ukołysania, odbijania po karmieniu,

Funkcja reagowania płaczem na niewłaściwe zachowania opiekuna, takie jak: nieprawidłowe trzymanie główki, nieprawidłowe podnoszenie lub potrząsanie,

Funkcja okazywania zadowolenia z prawidłowo prowadzonych czynności opiekuńczych,

Możliwość programowania komputerowego symulatora na klika dni do przodu,

Łączność z komputerem za pomocą technologii Bluetooth lub Wi-Fi,

Oprogramowanie umożliwiające śledzenie przebiegu opieki, rejestrujące nieprawidłowości oraz sukcesy.

Symulatory posłużą uczestniczkom/uczestnikom projektu „Sami-dzielni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, do szkoleń edukacyjnych w zakresie budowania świadomych postaw rodzicielskich oraz edukacji do życia w rodzinie.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Oferent zobowiązany jest do dostarczenia Zleceniodawcy dwóch symulatorów niemowląt wraz z pakietami startowymi oraz oprogramowaniem, zwanych dalej towarem.

2) Towar zostanie dostarczany przez Oferenta jego własnym transportem, na jego koszt oraz ryzyko do:  Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Leona Kruczkowskiego 2 ; 00 - 412 Warszawa w godzinach 8.00 – 16.00, w terminie do 10 października 2020r. 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania konieczne:  

Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia (oświadczenie),

Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),

4. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

Cena brutto – 100%, przy czym 100 punktów otrzymuje Oferent przedstawiający najniższą cenę;

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1) Termin realizacji zamówienia do 10 października 2020r.

2) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie ssmogorzewski@um.warszawa.pl do dnia 21 września 2020 r. 

3)  Plik stanowiący załącznik do e-maila (oferta z załącznikami ) nie może przekraczać 10 MB.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 31 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e.  Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie przepisów prawa stanowi załącznik nr 2 do  niniejszego  zapytania ofertowego.  

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

8. UWAGI: .....................................................................................................................................................................

ZATWIERDZAM

Tomasz Pactwa

Dyrektor 

Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 215.85 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe- dostępne
  (plik: zapytanie_ofertowe.doc, rozmiar pliku: 1674 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.doc, rozmiar pliku: 1653 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_kaluzula_informacyjna.docx, rozmiar pliku: 65.17 KB)
  Pobierz