Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Zapytanie na wykonanie raportu dotyczącego działania jednostek naukowych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 1 Lipca, 2019 - 13:20, jkrzyzanowski

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu dotyczącego funkcjonowania jednostek naukowych
z sektora publicznego z terenu Warszawy i obszaru metropolitalnego Warszawy, prowadzących działalność B+R. Raport ma na celu:

1) zmapowanie jednostek naukowych prowadzących działalność  B+R , w tym ich potencjału (nazwy, liczby, obszary działalności, osiągnięcia, oferty współpracy zewnętrznej i komercyjnej),

2) określenie problemów, potrzeb i kierunków rozwoju jednostek naukowych prowadzących działalność B+R, które mogą być zrealizowane z  udziałem  samorządu m.st. Warszawy (zwanego dalej Miastem).

 

Raport będzie obejmował 2 elementy-opracowania:

 

1. Opracowanie mapujące, będące „zdjęciem” i prezentacją potencjału jednostek naukowych z sektora publicznego, prowadzących działalność B+R, obejmujące:

-        podstawowe definicje,

-        wiodące obszary/specjalizacje B+R w Warszawie (w tym wyróżniające Warszawę),

-        katalog alfabetyczny jednostek,

-        mapkę graficzną z zaznaczonymi poszczególnymi jednostkami,

-        syntetyczną prezentację każdej z jednostek, obejmującą:

 • nazwę,
 • przedmiot/specjalizację działalności,
 • potencjał kadry naukowej i badawczej (liczba pracowników, liczba doktorantów, w tym pracownicy
  z zagranicy);  
 • opis największych sukcesów, osiągnięć, innowacji (pozycje w rankingach, wiodące projekty, wdrożenia, kariery, inne),
 • ofertę zewnętrzną (usługi badawcze, analizy, przestrzeń laboratoryjna, urządzenia, inne),
 • dane kontaktowe komórek organizacyjnych, właściwych w przedmiocie oferty i współpracy zewnętrznej.

 

Mapowanie będzie dotyczyło następujących grup jednostek publicznych z Warszawy i obszaru metropolitalnego Warszawy:

-        posiadających kategorię naukową na poziomie A+,

-        akademickich centrów transferu technologii (CTT) z największych warszawskich uczelni wyższych oraz instytutów PAN,

-        posiadających kategorię naukową na poziomie A   – z uwagi na liczbę jednostek, ta część materiału
w zakresie obejmującym przygotowanie listy alfabetycznej i podstawowych danych, tj.: przedmiot/specjalizacja działalności oraz dane kontaktowe komórek właściwych w przedmiocie oferty
i współpracy zewnętrznej  (np. w ujęciu tabelarycznym),

-        jednostki prowadzące działalność B+R inne niż w/w, będące centrami/ośrodkami w skali ponadlokalnej
i międzynarodowej, działające jako jednostki uczelniane i/albo konsorcjum (np. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii).

 

Całość opracowania wykonana w postaci folderu demonstracyjnego (do zewnętrznej dystrybucji), w którym informacje będą przedstawione w formie opisów, wykresów i grafik (z uwzględnieniem pozyskania zdjęć). Parametry realizacji materiału:

-        projekt graficzny, usługi DTP oraz korekty i redakcja tekstu,

-        wersja elektroniczna opracowania (PDF) oraz pliki produkcyjne (do wydruku),

-        wydruk opracowania wg specyfikacji:

 • liczba stron: ok. 40 - 50 + 4 str. okładka,
 • Środek - format 210X270mm, układ stojący; papier sora mat arte 130g/m2; awers: CMYK (4), Pantone (0), lakier mat dyspersyjny; rewers: CMYK (4), Pantone (0), Lakier mat dyspersyjny; obróbki: drukowanie, oprawa miękka-klejona bloków oklejonych/uszytych,
 • Okładka – otwarta, grzbiet, 2 stron(y); format: 424X270mm; papier: karton 2-stronnie powlekany 250g/m2; awers CMYK (4), Pantone (0); rewers: CMYK (4), Pantone (0), Lakier mat dyspersyjny; obróbki: drukowanie, foliowanie Soft Touch 1 stronne, lakierowanie wybiórcze UV błysk 1 – stronne
 • Wydruk - ilość: 800 (słownie osiemset) egzemplarzy, w tym 600 egz.- j. angielski i 200 egz. – j. polski

 

2. Opracowanie badawcze/raport (do wewnętrznego, operacyjnego użytku zamawiającego)

Badanie przeprowadzone wśród wybranych jednostek z każdej z grup wskazanych w pkt. 1 (łącznie min. 20 jednostek), pozwalające uzyskać informacje w następującym zakresie:

 

-        W jakich badaniach specjalizuje się Warszawa? Czy jest jakaś dziedzina, która wyróżnia Warszawę ?

-        Czy można wskazać inne/nowe kierunki specjalizacji jednostek w zakresie B+R ?

-        Jaki jest poziom wykorzystania infrastruktury technicznej (laboratoryjnej, badawczej) ?

-        Jakie są przyczyny ograniczonego/niepełnego wykorzystywania infrastruktury technicznej (laboratoryjnej, badawczej), o ile występują  ?

-        Jak postrzegana/oceniana jest dotychczasowa współpraca z Miastem, o ile występuje ?

-        Jakie są problemy i korzyści dotyczące współpracy z Miastem, o ile występują ?

-        Jakie są możliwe obszary dalszej współpracy jednostek naukowych z Miastem, o ile mogą wystąpić ?

-        Jak Miasto może wpływać na zwiększenie wykorzystywania infrastruktury technicznej jednostek ?

-        Jak Miasto może wspierać rozwój współpracy zewnętrznej jednostek ?

-        Jakie rodzaje/zakresy prac B+R są możliwe do wykonania dla Miasta ?

-        Jakie są lokalne potrzeby jednostek w bieżącym funkcjonowaniu, o ile występują ?

-        Jaka może być rola Miasta w budowaniu szerszej współpracy na linii nauka-administracja-biznes
na terenie Warszawy?

-        Propozycje modeli/konstrukcji współpracy, projektów i działań w ramach współpracy jednostek
z Miastem

-        Opinie innych organizacji/podmiotów (IOB, biznes, instytucje, inne) nt. roli Miasta w ramach współpracy
z jednostkami naukowymi i B+R,

-        Przykłady miast z Polski i zagranicy, ukazujące modele i praktyki współpracy samorządów miejskich
z jednostkami naukowymi i B+R, w tym przykłady modeli rozwiązań, projektów, działań.

-        Jakie międzynarodowe wydarzenia powinno ściągać Miasto by przyciągać talenty mogące zasilać potencjał jednostek?

-        Czy jednostki organizują/współorganizują w Warszawie międzynarodowe wydarzenie/-a, które mają wpływ na przyciąganie talentów do Warszawy i potencjalnie do jednostki? Jeżeli tak, jakie ?

-        Co Miasto mogłoby zrobić, aby Warszawa stała się międzynarodowym magnesem dla naukowców, przedsiębiorców, firm badawczych? (np.: wsparcie adaptacyjne, dokumenty anglojęzyczne, anglojęzyczna obsługa w urzędach dzielnic, bezpłatne zwiedzanie miasta, infolinia dla cudzoziemców, inne…) ?

-        Jak jednostki zachęcają naukowców z zagranicy do podjęcia pracy/nawiązania współpracy
w Warszawie? (pokoje/hotel dla naukowców, opiekun adaptacyjny na starcie, przetłumaczone dokumenty, pomoc w procesie legalizacyjnym, szerokie możliwości rozwoju, unikalna tematyka badawcza, newsletter, inne)?

-        Jakich naukowców, z jakich dziedzin brakuje w Warszawie? Czy jest problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników do jednostek?

-        Ilu naukowców pracujących w jednostkach przyjechało do Warszawy (z zagranicy, z innych regionów Polski) w ciągu ostatnich 5 lat?

-        Przykłady karier naukowych, które rozwinęły się dzięki przeprowadzce do Warszawy (o ile dane można przekazać)

-        Przykłady znanych globalnie naukowców pracujących w danej jednostce.

 

Opracowanie w postaci elektronicznej, w którym informacje będą przedstawione w formie opisów, grafik
i wykresów. Parametry techniczne:

-        postać elektroniczna (PDF) oraz pliki produkcyjne (możliwość wydruku),

-        format A4,

-        objętość: max 40-50 stron,

-        wersje językowe: j. polski.

 

Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet danych zebranych podczas działań badawczych, w tym

przeprowadzonych na potrzeby raportu analiz oraz badań wraz z opisami, prezentującymi metody badawcze i uzyskane wyniki oraz listę zbadanych jednostek.

 

Wykonawca przygotuje prezentację nt. przedmiotu zamówienia na podstawie wybranych informacji z dwóch w/w elementów opracowania, która zostanie zaprezentowana przez Wykonawcę podczas jednego
z wydarzeń gospodarczych organizowanych przez zamawiającego w Warszawie w 2019 r. Zakres prezentacji będzie uzgodniony pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą (max 20-30 slajdów). Prezentacja zostanie przygotowana w j. polskim i angielskim. Wykonawca przekaże w/w prezentację zamawiającemu (wersja elektroniczna).

 

 

II. Termin realizacji zamówienia:   dostarczenie ostatecznej całości opracowania do 27 września 2019 r.

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1) oferta została złożona w wymaganym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym,

2) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,

3) oferta jest czytelna i zgodna z zapytaniem ofertowym (zgodność z opisem przedmiotu zamówienia),

4) oferta została złożona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 do zapytania,

5) do oferty dołączono wymagane oświadczenie na wzorze stanowiącym zał. 2 do zapytania.

 

IV. Kryteria oceny ofert:

a)      Cena brutto oferty;

b)      Doświadczenie i kwalifikacje oferenta;

c)       Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia.

 

V. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty - 50%

            Metodyka wyliczenia punktów za kryterium Cena:

                                         cena najniższej oferty

            Liczba punktów =  -------------------------------------- * 50

                                           cena badanej oferty

 

 1. Doświadczenie i kwalifikacje oferenta - 20% (max. 20 pkt; 1pkt = 1%)
 2. Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia - 30% (max. 30 pkt; 1pkt = 1%)

 

VI. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium doświadczenie
i kwalifikacje oferenta + liczba punktów w kryterium koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

 

Oferty zostaną ocenione przez 3-osobowy zespół składający się z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy.

 

Opis sposobu punktacji za spełnianie poszczególnych kryteriów (bez ceny oferty):

Doświadczenie
i kwalifikacje oferenta

 

 

 

 

Kryterium dotyczy znajomości sektora naukowo-badawczego i doświadczenia oferenta w realizacji usług badawczych z zakresu nauki, gospodarki, w tym także dla jednostek samorządu terytorialnego (jst). Przy ocenie komisja weźmie pod uwagę doświadczenie oferenta z ostatnich 5 lat. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie uwzględnionych w opisie oferty elementów:

brak doświadczenia – oferta odrzucona,

1)      zrealizowane usługi badawcze i opracowane dokumenty (autorstwo lub współautorstwo) z zakresu obszarów tematycznych dotyczących nauki
i gospodarki, w tym zbieżnych z przedmiotem niniejszego zapytania
(np. diagnozy, raporty, plany działań, programy, itp): 1-3 opracowania - 5 pkt.;
4-5 - 10 pkt.;  6 i więcej opracowań – 15 pkt
.

2)      przedsięwzięcia (projekty/ inicjatywy/ wydarzenia) z zakresu w/w obszarów tematycznych, w które oferent był zaangażowany: 1-3 przedsięwzięcia - 3 pkt.; 4 i więcej przedsięwzięć – 5 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów = 20 punktów.

 

Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie uwzględnionych w opisie oferty elementów:

Nie uwzględnienie jednego z 2 elementów zlecanego opracowania (Opracowanie mapujące albo Opracowanie badawcze/raport) – oferta odrzucona

1)      harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (harmonogram prac) - realność opisu harmonogramu; brak – 0 pkt., opisanie – max. 4 pkt.,

2)      opis koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniający:  

 • przedstawienie poszczególnych działań w toku realizacji zamówienia,  
 • dobór metod i narzędzi badawczych wraz z ich uzasadnieniem,  
 • spodziewane rezultaty dot. zakresu pozyskania oczekiwanych informacji do raportu, 
 • koncepcja układu i zawartości Opracowania mapującego, 
 • koncepcja układu i zawartości Opracowania badawczego/raportu  

za każdy z w/w elementów max 4 pkt., łącznie max – 20 pkt.,

3)      przeprowadzenie badania wśród więcej niż 20 jednostek (część 2 materiału
- Opracowanie badawcze/raport); za każde 3 dodatkowe jednostki – 1 pkt., max 3 pkt.,

4)      określenie formy i zasad współpracy z zamawiającym w toku realizacji przedmiotu zamówienia; brak – 0 pkt., opisanie –  max. 3 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów = 30 punktów.

 

 

VII. Pozostałe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

 

- gdy zawiera rażąco niską cenę, a gdy Oferent nie odpowie na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub gdy Zamawiający uzna wyjaśnienia za niewystarczające. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta);

- gdy oferta uzyska w kryteriach jakościowych łącznie mniej niż 50% łącznej maksymalnej liczby punktów, które oferta może w tych kryteriach otrzymać;

- gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie spotkania z oferentami w celu zaprezentowania
i zreferowania złożonych przez nich ofert.

 

W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg powyższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

 

VIII. Termin składania ofert: do 10.07.2019 r. do godz. 16:00

Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie (Sebastian Zięba, tel.: 22 443 02 22): szieba@um.warszawa.pl lub pocztą na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4,
00-375 Warszawa (decyduje data wpływu).

 

IX. Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami.

2. Umowa dot. realizacji przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała od dnia podpisania. Płatność za wykonanie umowy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia złożenia w Biurze Rozwoju Gospodarczego rachunku lub faktury, wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty o dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań obligatoryjnych przez Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany docelowego zakresu umowy w zależności od przebiegu negocjacji z przyszłym wykonawcą.

4. W przypadku, gdy cena wybranej najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas odstąpić
od podpisania umowy.

5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia, jak za własne. Oferent zapewnia gwarancję ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 3298.84 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  (plik: zal._nr_1_-_formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 59 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta
  (plik: zal._nr_2_-_oswiadczenie_oferenta.doc, rozmiar pliku: 49 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Informacje i wyjaśnienia
  (plik: informacje_i_wyjasnienia.docx, rozmiar pliku: 14 KB)
  Pobierz