Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie na przygotowanie analizy porównawczej

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 6 Sierpnia, 2019 - 08:33, jkrzyzanowski

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Mając na uwadze zainteresowanie podmiotów prywatnych możliwościami uczestniczenia w projektach służących rozwojowi miasta, prosimy o złożenie oferty na przygotowanie opracowania, które posłuży rozwinięciu oferty inwestycyjnej m.st. Warszawy.

Na podstawie opracowania zostaną przygotowane rekomendacje do sposobu realizacji zadania publicznego oraz możliwości udziału w przedsięwzięciu partnera prywatnego.

 

 1.  Przedmiot zamówienia: 

Przygotowanie analizy porównawczej wariantów realizacji projektu, dotyczącego wykonania modernizacji, rozbudowy i zagospodarowania terenu Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie (zgodnie z koncepcją, która zajęła pierwsze miejsce w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonia przy ulicy Konwiktorskiej 6, dostępnej pod linkiem: http://www.architektura.um.warszawa.pl/wynikipolonia.

Zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie wariantów realizacji ww. przedsięwzięcia z udziałem partnera prywatnego (w tym wariantu z częściowo komercyjnym wykorzystaniem obiektów i przestrzeni) oraz w modelu tradycyjnym w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 3 do Umowy, uwzględniając aktualne wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przewidziane dla projektów  w formule  partnerstwa publiczno-prywatnego tj. poszczególne analizy, ze szczególnym uwzględnieniem oceny efektywności projektu (Value for money), szacowanej wartości, struktury prawno-organizacyjnej, mechanizmów wynagrodzenia, zasad finansowania i innych, określonych szczegółowo poniżej:

a)       Analiza techniczna będzie zawierać:

- określenie potrzeb / działań priorytetowych odpowiadających zaspokojeniu oczekiwań społecznych,

- określenie zakresu / zasięgu Projektu PPP,

- analiza dostępności terenu (własności gruntów),

- analiza techniczna parametrów istniejącej infrastruktury,

- analiza formalno-prawna posiadanych lub niezbędnych do wykonania projektu decyzji administracyjnych i pozwoleń np. decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia wodnoprawne itd.,

- analiza techniczna rozwiązań projektowych wraz ze wstępną analizą kosztów danego rozwiązania,

- określenie przybliżonej wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla Projektu PPP oraz dla projektu w formule tradycyjnej.

 

b)     Analiza ryzyka powinny obejmować:

- przygotowanie matrycy ryzyk uwzględniającej:

 1. identyfikację ryzyka: proces identyfikacji wszystkich ryzyk istotnych dla Projektu PPP, zarówno na etapie modernizacji i rozbudowy obiektu, jak i fazy zagospodarowania i utrzymania go;
 2. ocenę ryzyka: określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk i wielkości ich skutków w przypadku ich materializacji (waga ryzyka);
 3. alokację ryzyka: przydzielenie odpowiedzialności za skutki każdego z ryzyk jednej ze stron Umowy o PPP.

- wskazanie i uzasadnienie rekomendowanego podziału zadań i ryzyk pomiędzy stronami w Projekcie PPP na etapie inwestycyjnym i operacyjnym Projektu PPP.

 

c)       Analiza prawna powinna zawierać:

- analizę możliwości realizacji Projektu PPP wraz z analizą dostępnych modeli prawnych realizacji Projektu PPP;

- analizę sposobu oraz trybu wyboru Partnera Prywatnego (dla konkretnego rekomendowanego modelu realizacji Projektu PPP) i wskazanie właściwych z punktu widzenia powodzenia Projektu PPP warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz kryteriów oceny ofert;

- analizę stanu prawnego składnika majątkowego Zamawiającego wraz ze wskazaniem możliwych form wniesienia tego składnika do Projektu PPP, w tym:

- ustalenie możliwości wniesienia planowanego składnika do Projektu PPP;

- wskazanie możliwych form wniesienia składnika majątkowego do Projektu PPP wraz z rekomendacją;

- ustalenie koniecznych działań do podjęcia przez Podmiot Publiczny w celu wniesienia składnika majątkowego do Projektu PPP;

- zidentyfikowanie ryzyk związanych ze stanem prawnym składnika majątkowego.

 

d)       Analiza podatkowa powinna zawierać:

- identyfikację planowanych w ramach Projektu PPP transakcji / świadczeń Partnera Prywatnego i Zamawiającego;

- identyfikację innych operacji i okoliczności, które mogą mieć skutki podatkowe (przykładowo, uzyskiwanie dotacji, dokonywanie korekt, płatności o charakterze odszkodowawczym, posiadanie nieruchomości);

- analizę w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), w tym w szczególności powinien ustalić:

- klasyfikację podatkową planowanych świadczeń każdego z podmiotów;

- zakres i sposób opodatkowania dla poszczególnych świadczeń;

- podstawy opodatkowania oraz stawki podatku;

- terminy płatności zobowiązań podatkowych;

- możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego dla Partnera Prywatnego i Zamawiającego, ograniczenia w ww. zakresie wynikające z obowiązujących przepisów;

- wpływu powyższego na koszty Projektu PPP;

- analizę w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w tym w szczególności ustalenie;

- wpływu planowanych świadczeń na przychody i koszty wykazywane w związku z Projektem, w tym, moment ich rozpoznania dla celów CIT;

- klasyfikację do źródła przychodów;

- ewentualnych ograniczeń w zakresie rozpoznawania kosztów podatkowych, w szczególności kosztów związanych z finansowaniem czy kosztów tzw. usług niematerialnych;

- podstawy opodatkowania, z uwzględnieniem sytuacji, gdy wartość rynkowa odbiega od ceny rynkowej;

- terminów płatności zobowiązań podatkowych;

- zasad rozliczania straty podatkowej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów;

- analizę w zakresie podatku od nieruchomości, mającą na celu przede wszystkim ustalenia, na którym z podmiotów spoczywa obowiązek podatkowy i jaka jest podstawa opodatkowania;

- analizę w zakresie innych podatków, o ile dotyczą Projektu PPP.

 

e)    Analiza popytu powinna zawierać:

      - Prognozę popytu – obejmującą prognozę potencjalnego zapotrzebowania na korzystanie z Infrastruktury Publicznej wśród Użytkowników oraz oczekiwanego wzrostu popytu w całym okresie realizacji projektu.

 

f)     Analiza ekonomiczno-finansowa powinna zwierać:

 - analizę potencjału komercyjno-finansowego Projektu PPP – weryfikację wykonalności poszczególnych wariantów projektu w formule PPP poprzez ocenę ich potencjału komercyjnego i bankowalności przy zadanych założeniach oraz porównanie rozważanych wariantów;

- analizę kosztów i korzyści projektu PPP – analizę wariantów realizacji przedsięwzięcia w formule PPP z perspektywy ekonomicznej i ocenę zasadności realizacji projektu przez Podmiot Publiczny;

- ocenę skutków finansowych realizacji projektu PPP dla budżetu Zamawiającego w wybranym wariancie optymalnym i ocenę dostępności finansowej lub ocenę dostępności finansowej dla Użytkowników (ang. affordability);

- analizę ekonomiczną, obejmującą:

 • przeliczenie cen rynkowych na ceny dualne i korekta fiskalna;
 • monetyzację kosztów i korzyści ekonomiczno-społecznych (efektów zewnętrznych);
 • zdyskontowanie oszacowanych kosztów i korzyści;
 • obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej;
 • porównanie wyników analizy ekonomicznej w rozważanych wariantach.

- analizę wrażliwości;

- analizę wpływu zobowiązań z Umowy o PPP na bilans Zamawiającego oraz państwowy dług publiczny.

Wykonawca przygotuje model finansowy Projektu PPP. Model finansowy przygotowany zostanie w formie powiązanych ze sobą arkuszy kalkulacyjnych w programie MS Excel zawierających aktywne formuły i obejmie:

- Prognozę Partnera Prywatnego, w tym:

 • prognozowany poziom nakładów inwestycyjnych;
 • prognozowany poziom kosztów operacyjnych (w tym prac remontowych) przedsięwzięcia;
 • prognozowany poziom podatków CIT, VAT oraz innych podatków i opłat;
 • kwantyfikację ryzyka będącego przedmiotem przekazania Spółce PPP lub Partnerowi Prywatnemu;
 • określenie źródeł finansowania przedsięwzięcia i ich struktury (np. dług, kapitał własny, pożyczki podporządkowane) oraz poziomu ich zaangażowania;
 • prognozowany poziom kosztów finansowych przedsięwzięcia;
 • zakładane kowenanty (dodatkowe zobowiązania) oraz rachunki rezerwowe wymagane przez instytucje finansujące;
 • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy;
 • wartość rezydualną projektu Partnera Prywatnego (końcowa płatność od Zamawiającego), jeżeli występuje;
 • prognozowane przychody Partnera Prywatnego (poziom Opłaty za Dostępność i innych elementów wynagrodzenia, przychody z Opłat od Użytkowników, przychody od podmiotów trzecich, dopłaty od Zamawiającego);
 • prognozowana dystrybucja zysków Partnera Prywatnego (np. w formie dywidendy, odsetek i spłat kapitału od pożyczek podporządkowanych);
 • sprawozdania finansowe Partnera Prywatnego (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych);
 • wolne przepływy pieniężne dla projektu (ang. Free Cash Flow to Firm, FCFF) oraz wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (ang. Free Cash Flow to Equity, FCFE);
 • wskaźniki NPV i IRR dla projektu i dla właścicieli kapitału własnego.

- Prognozę Zamawiającego, w tym:

 • przepływy dla Zamawiającego (poziom Opłaty za Dostępność i innych elementów wynagrodzenia, wpływy z Opłat od Użytkowników i podmiotów trzecich);
 • wartość rezydualną projektu dla Zamawiającego, jeżeli występuje;
 • wskaźniki NPV i IRR (IRR w przypadku projektów generujących dochód) dla Zamawiającego;
 • wpływ projektu na budżet Podmiotu Zamawiającego (np. jednostki samorządu terytorialnego), w przypadku projektów niegenerujących dochodu.

Model finansowy zostanie przygotowany dla dwóch założonych okresów Umowy o PPP.

 

    g) Analiza Value for Money powinna zawierać:

- analizę jakościową, obejmującą całościową ocenę potencjału dla efektywności w formule PPP w porównaniu do tradycyjnej formuły realizacji inwestycji, w tym wskazanie tych różnic pomiędzy scenariuszami, których nie da się skwantyfikować;

- analizę ilościową, w przypadku pozytywnego rezultatu analizy jakościowej, obejmującą oszacowanie wartości bieżącej projektu w dwóch scenariuszach: realizacji inwestycji metodą tradycyjną przez Zamawiającego oraz w modelu PPP.

Wykonawca przygotuje propozycję harmonogramu przygotowania Projektu PPP obejmującego wszystkie procesy związane z Projektem, w okresie od momentu ogłoszenia postępowania na wybór Partnera Prywatnego do Zamknięcia Finansowego.

Ocena efektywności i płynące z niej wnioski powinny zostać przedstawione w osobnym raporcie. Raport ten powinien przedstawiać dane wejściowe i założenia do wykonanych analiz, wyniki poszczególnych analiz wraz z omówieniem oraz całościowe wnioski w zakresie wykonalności i efektywności realizacji projektu w formule PPP.

Raport powinien być napisany w sposób, który zapewnia przekazanie jasnych, zrozumiałych i obiektywnych rekomendacji. Raport powinien w sposób spójny i dokładny prezentować zakres przeprowadzonych analiz oraz wypływające z nich wnioski.

Koncepcję należy sporządzić w 2 egzemplarzach w formie wydruku oraz w formie elektronicznej zapisanej na nośniku Pendrive.

Przygotowanie zamówienia ma na celu uzyskanie następujących korzyści:

1)              stworzenie w ośrodku Centrum Wsparcia Sportu, w którym poprzez zajęcia
o charakterze przede wszystkim sportowym, ale także rekreacyjnym oraz edukacyjnym realizowane będą w szczególności następujące cele:

-               wychowanie do określonych wartości oraz kształtowanie postaw młodych Warszawiaków,

-               przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych Warszawiaków,

-               stwarzanie możliwości rozwijania kompetencji zawodowych,

-               motywowanie do kontynuowania edukacji szkolnej,

-               wsparcie trenerskie w uwalnianiu potencjału młodych ludzi i szukaniu pomysłu na życie,

-               stworzenie warunków do wspólnego działania i wymiany doświadczeń

2)              rewitalizacja całej przestrzeni Ośrodka oraz wprowadzenie nowych elementów
i obiektów, które uaktywnią cały kompleks sportowy,

3)              podniesienie funkcjonalności i standardu użytkowanych obiektów zlokalizowanych
w Ośrodku oraz ich estetyki,

4)              odtworzenie „kultowego” miejsca do organizacji sportowych imprez masowych,

5)         brak wpływu zobowiązań z tytułu realizacji Projektu (w części dotyczącej nakładów inwestycyjnych) na państwowy dług publiczny oraz deficyt sektora finansów publicznych.

 

Opracowanie należy sporządzić w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej.

 

2. Termin realizacji zamówienia:  3 września 2019 roku.

 

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

 • Warunek dysponowania lub wykazania, że Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, co najmniej w następującym zakresie:

- osobę lub osoby posiadające doświadczenie w opracowywaniu studiów wykonalności, kosztorysów inwestorskich oraz analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka oraz

- osoby lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która brała udział w przygotowaniu min. 2 koncepcji lub projektów budowlanych obiektów lub przestrzeni publicznych.

Kryterium oceniane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 zapytania.

 • Złożenie oferty w wymaganym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
 • Podpisanie oferty przez osobę uprawnioną;
 • Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (zgodność z opisem przedmiotu zamówienia);
 • Złożenie oferty na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 do zapytania wraz z oświadczeniem i dokumentami potwierdzającymi należytą reprezentację Oferenta  na wzorze stanowiącym zał. 2 do zapytania;
 • Oferta powinna zawierać: koszt całościowy zamówienia netto oraz brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia.

 

4.   Kryteria oceny ofert:

1)       cena 30%

sposób wyliczenia punktacji

Punkty przyznane za kryterium: „cena za realizację zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = Cmin /Cx × 100 punktów × 30%

 

gdzie:

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana przez Wykonawcę w postępowaniu dotyczącym wykonania opracowania,

Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

 

2)       Doświadczenie  - waga kryterium – 70 %

Kryterium doświadczenie Wykonawcy:

a)            w zakresie wykonanych koncepcji architektoniczno-funkcjonalnych lub projektów budowlanych dla przestrzeni publicznych o charakterze rekreacyjnym, zakończonych w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty.

sposób wyliczenia punktacji

D = D1/D2*100punktów*70%

gdzie:

D – punkty za doświadczenie

D1 – ilość wykonanych koncepcji architektoniczno-funkcjonalnych lub projektów budowlanych

D2 – maksymalna ilość wykonanych koncepcji architektoniczno-funkcjonalnych lub projektów budowlanych z otrzymanych ofert. Zamawiający nie będzie oceniał ilości wykonanych koncepcji lub projektów budowlanych powyżej 10. Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów.

Kryterium oceniane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 zapytania i potwierdzonych w portfolio projektów załączonym do oferty.

 

5. Pozostałe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

 • gdy zawiera rażąco niską cenę – gdy Oferent nie odpowie na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub gdy Zamawiający uzna wyjaśnienia za niewystarczające. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta).
 • gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg poniższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

Zamawiający może również unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe w przypadku, gdy okaże się, że jego wykonanie jest niecelowe.

 

6. Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

Umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4,
00-375 Warszawa (sekretariat).

Płatność za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

 

7. Termin składania ofert: 12 sierpnia 2019 r.

Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie (Karolina Niewiadomska-Adamus, tel.: 22 44 30 755): kniewiadomska@um.warszawa.pl lub pocztą na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (decyduje data wpływu).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_polonia.pdf, rozmiar pliku: 2811.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  (plik: zal._1_-_formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 54.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta
  (plik: zal._2-_oswiadczenia_oferenta.doc, rozmiar pliku: 49 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zał. nr 3 - Projekt Umowy
  (plik: projekt_umowy_analizy_polonia.pdf, rozmiar pliku: 4420.42 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Zał. nr 4 - Uzupełnienie do zapytania ofertowego
  (plik: uzupelnienie_do_zapytania_ofertowego_polonia.pdf, rozmiar pliku: 310.84 KB)
  Pobierz