Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Wynik zapytania ofertowego:świadczenie usług opiekuńczych i...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 22 Kwietnia, 2020 - 12:59, eszczek

Wynik zapytania ofertowego:świadczenie usług opiekuńczych i specjalistyczny

Wynik zapytania ofertowego: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (obejmującym kwartał ulic ul. Starzyńskiego, ul. Wybrzeże Helskie, Al. Solidarności i ul. Szwedzka), o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).

Kierując się kryteriami oceny oferty:

·   60% - cena - maksymalnie 60 pkt,

·   40% - doświadczenie terapeutów zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) lub doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług dla osób z zburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) - maksymalnie 40 pkt,

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy: „Vital Plus” Ewa Lechowska. Oferta jest jedyną jaka wpłynęła i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: zal_4b_info_o_wyborze_wykonawcy_uos.pdf, rozmiar pliku: 530.37 KB)
    Pobierz