Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik postępowania na przygotowanie studium wykonalności

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 12 Czerwca, 2020 - 15:19, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 do Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizą popytu potwierdzoną wykonaniem konkretnych badań określających zapotrzebowanie na dany projekt:
- w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz
- w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD w formacie PDF i DOC (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.

Analiza popytu wykazująca zapotrzebowanie na realizację danego projektu, powinna zawierać:
- opis stanu bieżącego i prognozę przyszłego popytu;
- charakterystykę rynku, na którym realizowany jest projekt;
- charakterystykę grup docelowych.

Analiza powinna bazować na wykonaniu konkretnych analiz/badań określających zapotrzebowanie na dany projekt (np. ankiet), a także odnosić się do możliwości korzystania z usług z uwzględnieniem potencjału nabywczego odbiorców oraz stopnia wzrostu popytu na oferowane usługi.

Założenia ogólne dla projektu:
Projekt będzie obejmować działania w kontekście form ochrony zabytków nieruchomych wymienionych w art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres projektu będzie zgodny z ogłoszoną dokumentacją konkursową dla Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”.
Maksymalna kwota wartości dofinansowania UE jednego zabytku w ramach projektu, zgodnie z regulaminem konkursu, nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 PLN.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe w dniu 13 maja 2020 roku zostało skierowane e-mailem oraz zamieszczone na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/), stronie internetowej wynikającej z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:
1.Faber Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
2. Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
3. Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
4. Habitat Prime Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
5. DS Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
6. DC Centrum Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
7. Inveni Sp. z o.o. Spółka komandytowa - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
8. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
9. Lech Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
10. CKSP Sp. z o.o. - oferta nie spełnia kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym,
11. KPPM Doradztwo Sp. z o.o. - oferta wpłynęła po terminie.

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone:
1. CKSP Sp. z o.o. - oferta nie spełnia kryteriów formalnych
2. KPPM Doradztwo Sp. z o.o. - oferta wpłynęła po terminie

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o wyborze oferty
  (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 475.1 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wykaz ofert oraz ich ocena
  (plik: wykaz_ofert_punktacja.pdf, rozmiar pliku: 259.19 KB)
  Pobierz