Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Wynik postępowania na przygotowanie studium wykonalności

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 12 Czerwca, 2020 - 15:19, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 do Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizą popytu potwierdzoną wykonaniem konkretnych badań określających zapotrzebowanie na dany projekt:
- w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz
- w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD w formacie PDF i DOC (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.

Analiza popytu wykazująca zapotrzebowanie na realizację danego projektu, powinna zawierać:
- opis stanu bieżącego i prognozę przyszłego popytu;
- charakterystykę rynku, na którym realizowany jest projekt;
- charakterystykę grup docelowych.

Analiza powinna bazować na wykonaniu konkretnych analiz/badań określających zapotrzebowanie na dany projekt (np. ankiet), a także odnosić się do możliwości korzystania z usług z uwzględnieniem potencjału nabywczego odbiorców oraz stopnia wzrostu popytu na oferowane usługi.

Założenia ogólne dla projektu:
Projekt będzie obejmować działania w kontekście form ochrony zabytków nieruchomych wymienionych w art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres projektu będzie zgodny z ogłoszoną dokumentacją konkursową dla Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”.
Maksymalna kwota wartości dofinansowania UE jednego zabytku w ramach projektu, zgodnie z regulaminem konkursu, nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 PLN.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe w dniu 13 maja 2020 roku zostało skierowane e-mailem oraz zamieszczone na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/), stronie internetowej wynikającej z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:
1.Faber Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
2. Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
3. Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
4. Habitat Prime Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
5. DS Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
6. DC Centrum Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
7. Inveni Sp. z o.o. Spółka komandytowa - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
8. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
9. Lech Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,
10. CKSP Sp. z o.o. - oferta nie spełnia kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym,
11. KPPM Doradztwo Sp. z o.o. - oferta wpłynęła po terminie.

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone:
1. CKSP Sp. z o.o. - oferta nie spełnia kryteriów formalnych
2. KPPM Doradztwo Sp. z o.o. - oferta wpłynęła po terminie

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o wyborze oferty
  (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 475.1 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wykaz ofert oraz ich ocena
  (plik: wykaz_ofert_punktacja.pdf, rozmiar pliku: 259.19 KB)
  Pobierz