Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik dot. Kursu komputerowego z egzaminami ECDL BASE

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 16 Kwietnia, 2018 - 10:28, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego "Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE"

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Euro Info Group Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa.

 Na zapytanie ofertowe z dnia 28 marca 2018 r., dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE” dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedział jeden Wykonawca.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),
- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Euro Info Group Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Pobierz