Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Usługa biegłego rewidenta

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 13 Lipca, 2020 - 10:03, epietr

Usługa biegłego rewidenta obejmująca badanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania okresowego z realizacji w roku 2020 projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Usługa biegłego rewidenta obejmująca badanie sprawozdania okresowego oraz sprawozdania rocznego z realizacji projektu obejmującego działania realizowane w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. w podziale na poszczególne etapy:

 

 • Etap I: sprawozdanie okresowe z realizacji projektu - Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia realizacji etapu I w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego zlecenia na realizację etapu I, Wykonawca będzie zobowiązany zakończenia realizacji etapu I w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego zlecenia na realizację etapu I.
 • Etap II: sprawozdanie roczne z realizacji projektu - termin realizacji: do dnia 19.01.2021 r.

 

Zakres czynności do wykonania podczas przeprowadzenia badania sprawozdania okresowego oraz sprawozdania rocznego:

a)       badanie części finansowej sprawozdania okresowego oraz sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji, w szczególności ocena:

 • kompletności i poprawności sprawozdań finansowych dotyczących zrealizowanych wydatków projektu z umową dotacji projektu,
  • prawidłowości kwalifikowalności poniesionych wydatków projektu, zgodnie z obowiązującą wersją  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostępnych na stronie internetowej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

zgodności kategorii poniesionych wydatków i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi,

 • kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
 • zgodności wydatków projektu przedstawionych w sprawozdaniach finansowych z wydatkami w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej,

 

 

 • zachowania terminów związanych z ponoszeniem wydatków,
 • zachowania terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji,
 • poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
 • poprawności przeliczeń kursowych,
 • poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości.

b)       sporządzenie protokołów z badań każdego ze sprawozdania okresowego oraz sprawozdania rocznego z realizacji projektu pn.: ” Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie strony protokołów z badania powinny być ponumerowane i parafowane przez członka zespołu wykonującego badanie. Wykonawca dostarczy każdy protokół z badania sprawozdania okresowego oraz sprawozdania rocznego w 3 egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej.

c)       Sporządzenie listy sprawdzającej stanowiącej załącznik do protokołów ze sprawozdania okresowego oraz sprawozdania rocznego z realizacji projektu.

Informacje dotyczące Projektu:

Wartość Projektu w roku 2020 oszacowana w lutym 2020 r.: 882 728,39 zł

W ramach projektu realizowane są następujące kategorie wydatków:

 • Wynagrodzenia pracowników Wydziału ZIT BFEiPR (maksymalnie 15 stanowisk).
 • Koordynatorzy gminni: dodatki zadaniowe/nagrody do wynagrodzenia jednego pracownika bezpośrednio zaangażowanego w realizację ZIT w każdej z jednostek samorządu terytorialnego będącej sygnatariuszem Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia
  21 lutego 2014 r.
  (z późn. zm.), z wyjątkiem m. st. Warszawy (łącznie maksymalnie 32 pracowników w 32 gminach)[1]. Wynagrodzenia są rozliczane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami każdego Urzędu. Środki dla koordynatorów gminnych będą przekazywane na podstawie odrębnych umów partnerskich zawartych między gminami  ZIT WOF a m. st. Warszawa.
 • Pozostałe kategorie wydatków, w tym m.in. organizacja szkoleń, spotkań i konferencji, analizy i usługi z zakresu doradztwa, działania informacyjne. (maksymalnie 15 zamówień).

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia powinna zostać przesłana w formie formularza WZÓR OFERTY będącego załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć wypełnione oświadczenia określone w załączniku 4a lub 4b, a także oświadczenia/oświadczeń biegłego rewidenta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 2. Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia powinna zawierać cenę netto i brutto oraz wyszczególniony VAT dla całej usługi.
 3. Dokumentacja podlegająca badaniu znajduje się w siedzibie Zamawiającego oraz/lub w siedzibie danej gminy wchodzącej w skład WOF.
 4. Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowane komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport lokalny. Zamawiający udostępni pomieszczenie biurowe niezbędne Wykonawcy do pracy.
 5. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco uwagi i wnioski, ewentualne rekomendacje w sprawie usunięcia stwierdzonych podczas badania uchybień.
 6. 6.       Zamawiający zastrzega, że badanie sprawozdania okresowego oraz sprawozdania rocznego musi być oparte na zweryfikowaniu 100% dokumentacji, nie może zostać przeprowadzone w oparciu o próbę.  
 7. W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia, co do prawidłowości lub rzetelności badanego sprawozdania, wydania o nim opinii negatywnej lub odmowy wydania opinii, biegły rewident przekaże stosowne szczegółowe pisemne uzasadnienie ich przyczyn.
 8. Ostateczny odbiór każdego z etapów zamówienia nastąpi po zweryfikowaniu i zaopiniowaniu bez uwag sprawozdania okresowego lub sprawozdania rocznego oraz protokołu z badania stanowiącego przedmiot zamówienia danego etapu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W przypadku uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do przekazanej dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i wydania dokumentu korygującego (np. w formie sprostowania/aneksu do protokołu z badania).
  1. 2.     Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 19.01.2021 r.
  2. 3.     Warunki udziału w postępowaniu:  

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie badania sprawozdania powinien wykazać się bezstronnością  i niezależnością, a także niezbędnym doświadczeniem oraz dyspozycją osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli:

 1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów 3 (trzech) projektów o wartości każdego kontrolowanego/audytowanego projektu nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych).
  1. Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) nie prowadził ksiąg rachunkowych dla którejkolwiek jednostki samorządu terytorialnego będącej sygnatariuszem Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r. (z późn. zm.), tj. gminy wchodzącej w skład WOF.
  2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:
 • przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji 3 (trzech) kontroli/audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
 • posiada kwalifikacje biegłego rewidenta, potwierdzone aktualnym na dzień złożenia oferty wpisem na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
 • nie jest i nie był w okresie objętym sprawozdaniem pracownikiem którejkolwiek jednostki samorządu terytorialnego będącej sygnatariuszem Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r. (z późn. zm.), tj. gminy wchodzącej w skład WOF.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, które zobligowany jest złożyć podmiot ubiegający się o przeprowadzenie badania sprawozdania:

a)       wykaz wykonanych usług polegających na przeprowadzeniu kontroli/audytów 3 (trzech) projektów, o wartości każdego kontrolowanego/audytowanego projektu nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie (referencje/rekomendacje),

b)       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami,

c)       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania wynikającego z przedmiotu zamówienia,

d)       oświadczenie odnośnie bezstronności i niezależności wykonawcy oraz każdej osoby wchodzącej w skład zespołu audytowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta na badanie sprawozdania powinna także zawierać:

 • informację o formie prowadzonej działalności wraz z ew. podaniem numerów NIP, REGON, KRS
 • informację o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawodu biegłego rewidenta.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być załączone przez oferenta w formie kserokopii/skanu.

 1. 4.     Kryterium oceny ofert:
  1. Cena brutto oferty,
  2. Doświadczenie Oferenta „1”,
  3. Doświadczenie Oferenta „2”.
  4. 5.     Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:
  5. Cena brutto oferty - 50%.

     Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                                                Cena łączna za poszczególne etapy najniższej oferty

                Liczba punktów =  -------------------------------  x 50%

                                                    cena łączna za poszczególne etapy badanej oferty

 1. Doświadczenie Oferenta „1” - w zakresie przeprowadzenia kontroli/audytów projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dostępnych w ramach Umowy Partnerstwa, Narodowej Strategii Spójności lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) - 20% maksymalnie - 20 punktów

 

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „doświadczenie oferenta” wg wzoru:

                                                            punkty przyznane oferentowi

                Liczba punktów =  ------------------------------------------------------- x 20%

                                                           najwyższa wartość spośród złożonych ofert

                                                                    za kryterium doświadczenie oferenta

 

 1.  Doświadczenie oferenta „2” w zakresie przeprowadzenia kontroli/audytów sprawozdań z projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 30% maksymalnie – 30 punktów.

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „doświadczenie oferenta” wg wzoru:

                                             punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  ------------------------------------------------------- x 30%

                                       najwyższa wartość spośród złożonych ofert

                                      za kryterium doświadczenie oferenta POPT

 

 1. 6.    Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

 

 1. Doświadczenie oferenta „1” będzie ocenione wg kryteriów:

 

25 punktów – bardzo duże doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów minimum 3 (trzech) projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dostępnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Umowy Partnerstwa lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna). Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert.

 

15 punktów – duże doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów minimum 2 (dwóch) projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dostępnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Umowy Partnerstwa lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna). Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

 

5 punktów – umiarkowane doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów 1 (jednego) projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej dostępnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Umowy Partnerstwa lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna). Oferta spełnia w zadowalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

 

0 punktów – brak doświadczenia. Oferent nie wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dostępnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Umowy Partnerstwa lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna). Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

 

 1. Doświadczenie oferenta „2” będzie ocenione wg kryteriów:

 

25 punktów – bardzo duże doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów minimum 3 (trzech) sprawozdań z projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert.

 

15 punktów – duże doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów minimum 2 (dwóch) sprawozdań z projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

 

5 punktów – umiarkowane doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów 1 (jednego) sprawozdania z projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Oferta spełnia w zadowalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

 

0 punktów – brak doświadczenia. Oferent nie wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów sprawozdań z projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

 1. 7.    Termin składania ofert: do 21 lipca 2020 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu.
 2. 8.    Warunki zmiany umowy: nie dotyczy.
 3. 9.    Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów: nie dotyczy

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mailowy oferty@um.warszawa.pl.

 

Załaczniki:

Załącznik nr 1: WZÓR PROTOKOŁU Z BADANIA SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO/ROCZNEGO Z REALIZACJI PROJEKTU NR……, UMOWA NR……..

Załącznik nr 2: WZÓR OŚWIADCZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA

Załącznik nr 3: WZÓR OFERTY

Załącznik nr 4: Oświadczenie dot. danych osobowych.

[1] Gminy wchodzące w skład WOF: Gmina Błonie, Gmina Brwinów, Gmina Czosnów, Gmina Góra Kalwaria, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Halinów, Gmina Izabelin, Gmina Jabłonna, Gmina Jaktorów, Miasto Józefów, Gmina Karczew, Gmina Kobyłka, Gmina Konstancin-Jeziorna, Gmina Miejska Legionowo, Gmina Leszno, Gmina Lesznowola, Gmina Łomianki, Miasto Marki, Gmina Michałowice, Miasto Milanówek, Gmina Nadarzyn, Gmina Nieporęt, Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, Miasto Otwock, Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Piaseczno, Miasto Piastów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Pruszków, Gmina Radzymin, Gmina Raszyn, Gmina Stare Babice, Miasto Sulejówek, Gmina Wiązowna, Gmina Wieliszew, Gmina Wołomin, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka, Miasto Żyrardów, M.st. Warszawa

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: zapytanie_ofertowe_-_biegly_rewident.pdf, rozmiar pliku: 5183.04 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zapytanie_ofertowe_zalaczniki_1-3.doc, rozmiar pliku: 199.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zalacznik_nr_4.docx, rozmiar pliku: 22.39 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: kaluzula_informacyjna_przepis_prawa.docx, rozmiar pliku: 65.4 KB)
  Pobierz