Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Umowy w zamówieniach publicznych - warsztaty szkoleniowe

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 20 Maja, 2019 - 08:53, epietr

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.       Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Umowy w zamówieniach publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Uczestnicy warsztatów: maksymalnie 70 osób, podzielonych na minimum 3 grupy warsztatowe. Informacje na temat uczestników warsztatów zostaną przekazane Wykonawcy na etapie podpisania umowy.

Termin warsztatów: Zamawiający przewiduje 16 godzin zegarowych przeprowadzonych w ciągu dwóch dni roboczych (8 godzin pierwszego dnia i 8 godzin drugiego dnia) na warsztaty szkoleniowe dla każdej z grup, z uwzględnieniem przerw kawowych oraz przerwy obiadowej. Ostateczne daty warsztatów zostaną potwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.

Lokalizacja warsztatów: Szkolenia będą przeprowadzone w obiekcie konferencyjno-szkoleniowym w granicach administracyjnych dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w obszarze dzielnic Wola i Ochota m.st Warszawy w granicach ulic: Towarowa, Grzybowska, Jana Pawła II, Chałubińskiego, Koszykowa, Raszyńska, Plac Zawiszy. Koszty wynajmu sal szkoleniowych oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń (w tym stoły, krzesła, flipczarty, sprzęt do odtwarzania audio i video) pokrywa Wykonawca.

Scenariusz warsztatów: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia wraz z ofertą scenariusza warsztatów szkoleniowych opartego na tematyce określonej w treści zapytania, który będzie podlegał ocenie w ramach kryterium wskazanym w pkt. 4 lit. b niniejszego zapytania. Scenariusz warsztatów szkoleniowych musi zawierać propozycję harmonogramu spotkań warsztatowych. W przypadku delegowania dwóch trenerów do prowadzenia szkolenia scenariusz warsztatów powinien zawierać zapisy wskazujące przyporządkowanie trenerów do omawiania poszczególnych elementów scenariusza.

Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia na własność dla wszystkich uczestników materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej oraz drukowanej kolorowej. Materiały szkoleniowe muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinasowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy. Wykonawca przedstawi materiały szkoleniowe do akceptacji Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

Zaświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu warsztatów szkoleniowych i zdobytych kwalifikacjach. Zaświadczenia muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinasowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy.

Usługa gastronomiczna: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usługę gastronomiczną podczas wszystkich dni szkoleniowych w tym:

 • Obiad – minimum 2-daniowy wraz z deserem. W ramach obiadu Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: jednego rodzaju zupy, dania głównego mięsnego i wegetariańskiego (po 150 – 170 gram/os.) wraz z zestawem różnorodnych surówek do wyboru (po 100 gram/os.), deseru (np. ciasta domowe, ciastka koktajlowe, desery typu finger food, musy owocowe, babeczki), soków owocowych 100%, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej;
 • Serwis kawowy – ciągła dostępność podczas warsztatów (dostępność kawy z ekspresu ciśnieniowego, herbaty, wody mineralnej gazowanej, niegazowanej, soków owocowych 100%, kruchych ciastek, owoców, warzyw).

Wykonawca przedstawi menu obiadowe do akceptacji Zamawiającego na dwa dni przed pierwszym spotkaniem każdej z grup szkoleniowych.

 

Tematyka warsztatów

Zagadnienia właściwe dla warsztatów, które powinny znaleźć się w scenariuszu warsztatów w ramach 2 dni (minimalny zakres tematyczny)

 

 • Wstęp: prawo zamówień publicznych – ogólny stan prawny.
  • Omówienie umów dot. zamówień publicznych - umowa na roboty budowlane, dostawy, usług, umowa ramowa.
  • Przepisy Kodeksu Cywilnego w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Umowy w świetle ustawy o finansach publicznych.
  • Przepisy ustawy Pzp odnoszące się do umów.
  • Artykuł 72 Dyrektywy 2014/24/UE: Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania
  • Ogólne zasady konstruowania umów.
  • Zasada niezmienności umów a przesłanki zmiany. Zasady konstruowania zapisów dopuszczających zmiany w umowie.
  • Zmiany przewidziane, zmiany nieprzewidziane, zamówienia dodatkowe, zamówienia uzupełniające.
  • Istotne zmiany umowy o zamówienie publiczne, nieistotne zmiany umowy o zamówienie publiczne, zmiany o wartościach bagatelnych.
  • Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, unieważnienie umowy, kary umowne.
  • CASE STUDY: konsekwencje naruszenia art. 144 pzp, w tym korekty w projektach współfinansowanych z UE.
  • CASE STUDY: zasada solidarnej odpowiedzialności inwestora (w sytuacji braku płynności finansowej wykonawcy), zaspokojenie cudzego długu, ryzyko podwójnej zapłaty, zasady rozliczenia faktur wystawionych przez podwykonawców.
  • CASE STUDY: rozbieżności regulacji prawnych w przypadku, gdy wykonawca jest podmiotem zagranicznym i ich wpływ na zarządzanie kontraktem, w tym zarzadzanie jego zmianą.

 Metody przeprowadzenia warsztatów:

 • Wykład z prezentacją multimedialną
 • Elementy dyskusji moderowanej mającej na celu wymianę doświadczeń oraz propozycję rozwiązań problemów związanych z tematyką warsztatów poruszaną przez Uczestników warsztatów
 • Zastosowanie metod interaktywnych – ćwiczenia
 • Nacisk na możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem case study bazujących na konkretnych projektach

 Inne istotne warunki realizacji zamówienia: 

 1. Wykonawca, zobowiązany jest do wskazania w ofercie lokalizacji, w której planuje zorganizowanie warsztatów.
 2. Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia powinna zostać przesłana w formie Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć wypełnione oświadczenia określone w załączniku 2a lub 2b oraz oświadczenia trenerów, których wzór stanowi załącznik nr 3.
 3. Szkolenia są finansowane ze środków publicznych.
 4. Koszty wynajmu sal oraz całego sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów pokrywa Wykonawca.
 5. Wszystkie koszty związane z dojazdem trenerów na miejsce warsztatów, wyżywieniem oraz ew. zakwaterowaniem pokrywa Wykonawca.
 6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem stanowiska warsztatowego oraz niezbędnego sprzętu dla Uczestników w czasie warsztatów pokrywa Wykonawca.
 7. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość wnoszenia uwag do przedstawionych przez wybranego w toku postępowania Wykonawcę scenariusza warsztatów podlegających ocenie w ramach kryterium oceny ofert.
 8. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych przez innych trenerów niż wskazanych przez Wykonawcę w ofercie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania, że trenerzy ostatecznie dedykowani do przeprowadzenia szkoleń posiadają równe bądź wyższe kwalifikacje niż trenerzy przedstawieni w ofercie.
 9. Zamawiający dokona płatności za warsztaty według ostatecznej liczby Uczestników, z zastrzeżeniem, iż nie będzie to liczba mniejsza niż 50 osób i większa niż 70 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie przekazana przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy.
 10. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie i prowadzenie list obecności podczas wszystkich dni szkoleniowych. Listy powinny być każdorazowo opatrzone własnoręcznymi podpisami osób uczestniczących w szkoleniu i w egzaminie i oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po szkoleniach oryginały list obecności.

2. Termin realizacji zamówienia: do  30 października 2019 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

a. Udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń z prawa zamówień publicznych. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie minimum 5 szkoleń z zakresu prawo zamówień publicznych, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, że warsztaty szkoleniowe zostały wykonane należycie (referencje).

b. Trenerzy dedykowani do przeprowadzenia warsztatów posiadają doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu prawa zamówień publicznych. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia należy przedłożyć opis kwalifikacji trenerów wraz dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie przez każdego z trenerów minimum 3 szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

4. Kryteria oceny ofert:

                a. Cena brutto oferty,

b. Scenariusz warsztatów.

c. Liczebność grup.

5. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

a. Cena brutto oferty - 60%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                           Oferta o najniższej  cenie

Liczba punktów =  ---------------------------------------------- 100 x 60%

                                                Cena oferty badanej

 

b. Scenariusz warsztatów - 30%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

      Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „scenariusz warsztatów”

Liczba punktów =  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 100 x 30%

                   Maksymalna liczba pkt. przyznana ofercie za to kryterium

 

c. liczebność grup -10%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

      Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „liczebność grup”

Liczba punktów =  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 100 x 10%

                   Maksymalna liczba pkt. przyznana ofercie za to kryterium

 

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z wzorami wskazanymi w pkt 5 lit a, b i c. Zgodnie z przyznanymi punktami Komisja oceniająca stworzy ranking oferentów.

 

6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

a) W ramach kryterium „scenariusz warsztatów” ocenie poddane zostaną propozycje scenariuszy dla każdego z warsztatów – wykazane w pkt. 5 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

Każdy ze scenariuszy zostanie oceniony według skali opisanej poniżej:

Część merytoryczna – związana z poziomem merytorycznym scenariusza, jego zakresem tematycznym, poziomem szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Punktacja
od 0 do 20 punktów:

 • 20 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, ponadto zawiera spójne z tematyką elementy dodatkowe, duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert;
 • 10 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 5 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, niski poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w zadowalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 0 pkt: - zakres tematyczny scenariusza nie uwzględnia założeń tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

Część praktyczna - związana z wymiarem praktycznym scenariusza, technikami użytymi podczas warsztatów, przy założeniu, że preferowane będą metody interaktywne i partycypacyjne. Punktacja od 0 do 10 punktów:

 • 10 pkt: scenariusz przewiduje minimum 5 interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Scenariusz szczegółowo opisuje przebieg poszczególnych ćwiczeń oraz pokazuje w jaki sposób ćwiczenia przekładają się na praktyczne wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert; 
 • 7 pkt: scenariusz przewiduje minimum 5 interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Scenariusz nie opisuje szczegółowo przebiegu poszczególnych ćwiczeń. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium; 
 • 5 pkt: scenariusz przewiduje minimum 3 interaktywne ćwiczenia, angażujące Uczestników warsztatów. Scenariusz nie opisuje szczegółowo przebiegu poszczególnych ćwiczeń. Oferta spełnia w zadawalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium; 
 • 0 pkt: scenariusz przewiduje maksymalnie 2 interaktywne ćwiczenie albo w ogóle nie przewiduje interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium. 

b) W ramach kryterium „liczebność grup” ocenie poddana zostanie propozycja liczebności grup – wykazane Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Punktacja od 0 do 10 punktów:

 • 10 pkt - szkolenia w grupach liczących od 10 do 14 osób – 6 grup warsztatowych 
 • 5 pkt - szkolenia w grupach liczących od 15 do 19 osób – 4 grupy warsztatowe 
 • 0 pkt - szkolenia w grupach liczących od 20 do 25 osób – 3 grupy warsztatowe 

Scenariusze warsztatów oraz liczebność grup warsztatowych zostaną ocenione przez 3-osobową komisję składającą się z przedstawicieli Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy. Końcowa ocena przyznana oferentowi będzie średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez wszystkie 3 oceniające osoby. Wynik zostanie obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

7. Termin składania ofert: do 28 maja 2019 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu.
8. Warunki zmiany umowy: nie dotyczy

9. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów: nie dotyczy

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: p. Edyta Pietr   oferty@um.warszawa.pl.  

 

Załączniki: 

 1. Formularz WZÓR OFERTY.
 2. Oświadczenie dot. danych osobowych:

2a OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ, W TYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

2b OŚWIADCZENIE OSOBY PRAWNEJ

3. Wzór oświadczenia dla trenerów

4.       Klauzula informacyjna. 

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 2475.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: wzor_oferty_szkolenie_2019.doc, rozmiar pliku: 108.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zal_2azgoda_os._fizycznej_przetwarzanie_danych.docx, rozmiar pliku: 21.59 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zal_2bzgoda_os._prawnej.docx, rozmiar pliku: 21.93 KB)
  Pobierz
 5. 5.

  (plik: wzor_oswiadczenia_-_zalacznik_na_3.docx, rozmiar pliku: 41.27 KB)
  Pobierz
 6. 6.

  (plik: zal_4.klauzula_informacyjna_-_zgoda.docx, rozmiar pliku: 97.91 KB)
  Pobierz