Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Tablica informacyjna

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 1 Października, 2018 - 12:12, epietr
Sporządził: Aleksandra Ziólkowska

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 1. 1.       Przedmiot zamówienia:

a)      Zaprojektowanie, wykonanie oraz umieszczenie naklejki/folii na istniejącej tablicy informacyjnej, wykonanej ze stali ocynowanej, malowanej proszkowo, dla projektu pn. Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali  widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st.  Warszawy. 

b)      Demontaż dotychczasowej tablicy informacyjnej oraz zaprojektowanie i wykonanie jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm, wykonanej z białego, nieprzezroczystego tworzywa sztucznego tj. szkła akrylowego (tzw. pleksi) dla projektu pn. Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów  kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali  widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st.  Warszawy.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • Zaprojektowanie i wykonanie oraz umieszczenie naklejki/folii na jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm, ze stali ocynowanej, malowanej proszkowo, wykonanej z jednego arkusza materiału odpornego na warunki atmosferyczne, informacje na białym tle, zabezpieczoną podwójną warstwą lakieru zabezpieczającego, na ścianie budynku Teatru Powszechnego w Warszawie.
 • Demontaż dotychczasowej tablicy informacyjnej oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż jednej tablicy pamiątkowej o wymiarach 80 cm x 120 cm, wykonanej z białego, nieprzezroczystego tworzywa sztucznego tj. szkła akrylowego (tzw. pleksi) z wykorzystaniem istniejących kołków dystansowych na ścianie wewnątrz budynku PKiN (w holu głównym Teatru Dramatycznego w Warszawie).
 • Tablica pamiątkowa oraz naklejka/folia powinny być wykonane zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 • Niedopuszczalne jest wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejki/folii z więcej niż jednego segmentu/ panelu/ modułu.

 

Tablica pamiątkowa oraz naklejka/folia powinny zawierać następujące informacje:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo:
  • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
  • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego,
  • znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu i informacja o jego dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
  • flaga Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 1. 2.       Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jednak nie później niż do 30.10.2018 r.
 2. 3.       Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy
 3. 4.       Kryteria oceny ofert: Cena brutto oferty

            Uwaga: oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. 5.       Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Cena brutto oferty - 100 %, maksymalnie – 100 punktów

 

                                 Cena najniższej oferty

Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100 %

                                     Cena badanej oferty

 

 1. 6.       Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych za pomocą ww. wzoru.

 1. 7.      Termin składania ofert [1]: do 9.10.2018 r. W przypadku ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu.
 2. 8.       Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
 3. 9.       Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów:

1)      Zamawiający przekaże Wykonawcy treść i logotypy, które powinny zostać umieszczone na przedmiocie zamówienia.

2)      Przygotowany przez Wykonawcę projekt graficzny umieszczenia logotypów będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. W przypadku uwag do projektu graficznego, Wykonawca niezwłocznie je uwzględni i przedstawi kolejny projekt w terminie max. 24 godzin od momentu zgłoszenia uwag.

3)      Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.

4)      Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

5)      Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i dostawie przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury VAT w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

 

Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia”

Oferenci będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia:

„Znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, które podlegają udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia”

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, faxem na numer: 022 443 07 98 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. Pani Aleksandry Ziółkowskiej, aziolkowska@um.warszawa.pl, (tel. 22 4430241)

[1] Termin wyznaczony na składanie ofert powinien być zgodny z właściwymi wytycznymi lub innymi wiążącymi dokumentami

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: zapytanie_ofertowe_tablice_pamiatkowe.pdf, rozmiar pliku: 199.15 KB)
  Pobierz