Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Szkolenie Księgowydla uczestnika projektu SOS Rodzina

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 10 Maja, 2018 - 15:39, ejozwiak

Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Księgowy (Kod zawodu: 331301) dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- w zakresie obejmującym teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:
1. prowadzenie ewidencji księgowej;
2. prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych;
3. dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych;
4. prowadzenie procesu uzgadniania rozrachunków i transakcji finansowych oraz rozliczanie operacji finansowych;
5. księgowanie faktur od dostawców i przygotowywanie płatności;
6. prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi;
7. sporządzanie listy płac oraz przygotowywanie przelewów bankowych wynagrodzeń;
8. rozliczanie należności wynikających z przepisów wewnętrznych, np. delegacje, zaliczki itp.;
9. potwierdzanie sald należności i zobowiązań z kontrahentami oraz uzgadnianie rozrachunków, w tym także wyjaśnianie zaistniałych różnic;
10. rozliczanie faktur z importu i eksportu;
11. wystawianie zaświadczeń i dokumentów związanych z wynagrodzeniem oraz innych dokumentów rozliczeniowych;
12. obsługiwanie programu Płatnik w zakresie rozliczeń z ZUS;
13. sporządzanie deklaracji podatkowych, tj. CIT, VAT oraz deklaracji ZUS;
14. prowadzenie ewidencji kasowej;
15. sporządzanie raportów finansowych;
16. współpraca z klientami zewnętrznymi firmy, tj. dostawcami usług, kancelarią prawną, urzędami, biegłym rewidentem, itp.;
17. przechowywanie dowodów księgowych oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych.

• Program szkolenia powinien obejmować minimum 120 godzin.
• Szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego,  poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym oraz wydaniem certyfikatu z opisem efektów uczenia się lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS.
• Szkolenie powinno być zakończone egzamin przeprowadzonym z zapewnieniem rozdzielności funkcji procesów kształcenia oraz walidacji.
• Wykonawca przedstawi pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.

Szacowana wartość zamówienia: 2 500,00 zł

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.
2) Warunkiem zakończenia udziału uczestnika/uczestniczki w szkoleniu jest przystąpienie do egzaminu mającego na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.
3) Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 30 czerwca 2018 r.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia na terenie m.st. Warszawy zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
6) Szkolenie będzie się odbywało w godzinach przed i popołudniowych i/lub w weekendy.
7) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.
8) Wykonawca odpowiednio oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia logotypem EFS i RPO WM 2014-2020, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
9) Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
10) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem),
o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:
a. nieobecności uczestnika/uczestniczki,
b. zmianach w harmonogramie zajęć,
11) W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe
i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.
12) W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie w zapytaniu ofertowym.
13) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.
14) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.
15) Odpowiedzialność wobec uczestnika/uczestniczki szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.
16) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis i ołówek automatyczny z gumka, zakreślacz, odzież ochronną – jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia), które przechodzą na własność uczestnika/uczestniczki projektu.
17) W przypadku konieczności (jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia lub specyfiki pracy w zawodzie). wykonania badań niezbędnych do wydania Książeczki zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne przez uczestnika/uczestniczkę szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.
18) Wykonawca dołoży wszelkich starań w znalezieniu miejsca pracy/ofert każdemu uczestnikowi/uczestniczce kończącemu szkolenie oraz niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
19) Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
20) W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
b. Prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
c. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego szkolenia.
21) Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który powinien uwzględniać zakres tematyczny zawarty w pkt.1 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
22) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń oraz certyfikatów.
23) Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika/uczestniczki kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.
24) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.
25) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika/uczestniczkę projektu przed rozpoczęciem  szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone  za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część szkolenia.
26) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego,
w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
• Wskazanie koniecznych badań medycyny pracy dla uczestnika/uczestniczki,
• Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),
• Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),
• Program szkolenia (załącznik nr 2),
• wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia).
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
• Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r.
1) Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za niedotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym
w drodze zapytania ofertowego.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz
z załącznikami.
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do dnia 16 maja 2018 r.
3) Plik stanowiący załącznik do wiadomości e-mail nie może przekraczać 10 MB.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury
w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
3) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie
z Wytycznymi do tych funduszy.
5) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
7) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
8) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFEROWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_ksiegowy.pdf, rozmiar pliku: 272.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_ksiegowy.doc, rozmiar pliku: 1895 KB)
  Pobierz