Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

szkolenia z języka angielskiego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 16 Stycznia, 2019 - 08:25, epietr

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z języka angielskiego dla pracowników Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – zgodnie z indywidualnym poziomem umiejętności językowych. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Uczestnicy: minimalnie 7, maksymalnie 10 osób. Informacje na temat ostatecznej liczby uczestników szkolenia zostaną przekazane Wykonawcy na etapie podpisania umowy.

Termin/liczba godzin lekcyjnych: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r. Zamawiający przewiduje minimum 40h lekcyjnych (40x45 min), maksymalnie 50h (50x45 min) dla każdego z Uczestników. Szkolenia powinny odbywać się w dniach i w godzinach ustalonych indywidualnie z Uczestnikami. Preferowane przez Uczestników godziny to 16:00-19:00 w dniach poniedziałek-czwartek. Zajęcia min. raz w tygodniu. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz przeprowadzeniu testu wstępnego określonego w Założeniach szkoleń zaproponuje każdemu z Uczestników dwie propozycje harmonogramu realizacji szkolenia do wyboru, uwzględniając preferencje określone powyżej.

Założenia szkoleń:

 • Celem szkoleń jest podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez osoby wskazane przez Zamawiającego do udziału w szkoleniach, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa dotyczącego polityki spójności Unii Europejskiej (Cohesion Policy).  
 • Program szkoleń powinien zawierać elementy, które pozwolą na podnoszenie kwalifikacji językowych Uczestników szkolenia, tak by mogli oni sprawnie czytać i poprawnie gramatycznie przygotowywać dokumenty, prowadzić korespondencję służbową i rozmowy telefoniczne, uczestniczyć w spotkaniach, utrzymywać kontakty z zagranicznymi partnerami. Program szkoleń powinien zawierać elementy związane z prowadzeniem prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji biznesowych w języku angielskim.
 • Szkolenia będą polegały na poszerzeniu znajomości terminologii oraz zastosowania języka fachowego oraz umiejętności komunikacji w środowisku pracy. Ćwiczenia będą obejmowały terminologię dot. aspektów prawnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz terminologii stosowanej w dokumentach urzędowych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej (Cohesion Policy).
 • Szkolenia obejmą poziomy zaawansowania: B1, B2, C1, C2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy do przeprowadzenia wśród Uczestników wstępnego testu znajomości języka angielskiego celem oceny poziomu zaawansowania każdego z nich. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie testu wstępnego on-line. Uczestnicy będą musieli wypełnić test w terminie maksymalnie 2 dni od dnia otrzymania maila z linkiem do testu i będą mieli maksymalnie 60 minut na jego wypełnienie.  

Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własność wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych, w tym w szczególności:

 • Oryginalnych ćwiczeń/podręczników do nauki języka angielskiego (wydruk kolorowy) oraz materiałów pomocniczych (np. fragmentów artykułów z prasy oraz literatury fachowej, wycinków z magazynów, wydruków stron internetowych, nagrań audio, DVD, video i innych pomocy naukowych, ćwiczeń i prezentacji w wersji elektronicznej i/lub drukowanej). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie przykład podręcznika, który będzie zapewniony dla grupy B2.

Lokalizacja/warunki przeprowadzenia szkoleń:

 • Szkolenia będą przeprowadzone w obiekcie konferencyjno-szkoleniowym w granicach administracyjnych dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w obszarze dzielnic Wola i Ochota m.st Warszawy w granicach ulic: Towarowa, Grzybowska, Jana Pawła II, Chałubińskiego, Koszykowa, Raszyńska, Plac Zawiszy. Koszty wynajmu sal szkoleniowych oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń (w tym stoły, krzesła, flipczarty, sprzęt do odtwarzania audio i video) pokrywa Wykonawca.  
 • W przypadku szkoleń indywidualnych lokalizacja przeprowadzania zajęć będzie każdorazowo ustalana przez danego Uczestnika w porozumieniu z Wykonawcą. 

Egzaminy i zaświadczenia: Szkolenia zakończą się przekrojowym testem egzaminacyjnym opartym na zagadnieniach omawianych podczas zajęć. Każdy Uczestnik, który zda egzamin na poziomie powyżej 60%, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, na którym określony będzie poziom nauczania, wynik egzaminu oraz ogólny zakres szkolenia. Zaświadczenie musi być oznakowane key visualem dostarczonym przez Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami oznakowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich określonych w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, dostępnych na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Inne istotne warunki realizacji zamówienia:

 • Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia powinna zostać przesłana w formie Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć wypełnione oświadczenia określone w załączniku 2a lub 2b oraz oświadczenia lektorów i metodyka, których wzór stanowi załącznik nr 3.
 • Szkolenia są finansowane ze środków publicznych.
 • Wszystkie koszty związane przygotowaniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem stanowisk szkoleniowych, dostępu do urządzeń sanitarnych oraz niezbędnego sprzętu dla uczestników w czasie szkoleń pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający dokona płatności za szkolenia według ostatecznej liczby Uczestników oraz ostatecznej liczby godzin. Liczba Uczestników nie będzie mniejsza niż 7 osób i większa niż 10 osób. Liczba godzin przypadających na jednego Uczestnika nie będzie mniejsza niż 40 i większa niż 50. Ostateczna płatność zostanie wyliczona na podstawie ceny jednostkowej (za 1h szkolenia dla jednego Uczestnika) wskazanej w ofercie. 
 • Wykonawca, zobowiązany jest do wskazania w ofercie lokalizacji, w której planuje zorganizowanie szkoleń.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkoleń przez innych lektorów niż wskazanych przez Wykonawcę w ofercie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania, że lektorzy ostatecznie dedykowani do przeprowadzenia szkoleń posiadają równe bądź wyższe kwalifikacje i doświadczenie niż lektorzy przedstawieni w ofercie.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego szkolenie na podstawie pisemnej prośby Uczestników. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić innego prowadzącego o kwalifikacjach i doświadczeniu nie gorszym niż określone w Warunkach udziału w postępowaniu. Dowody potwierdzające posiadanie przez osobę zastępującą ww. kwalifikacji i doświadczenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu ww. prośby. Dopuszczenie do prowadzenia zajęć osoby zastępującej wymaga zgody Zamawiającego.  
 •  W terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu propozycji programów uwzględniających zadania dodatkowe, które będą wykonywane przez Uczestników w domu, a także podstawowych materiałów szkoleniowych dostosowanych do poszczególnych poziomów zaawansowania określonych w Założeniach szkoleń, a Zamawiający w ciągu 2 dni od daty otrzymania propozycji zaakceptuje propozycje programu oraz materiałów lub wniesie uwagi, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić.
 • W trakcie trwania szkoleń Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności oraz przygotowywania dla Zamawiającego miesięcznych zestawień frekwencji. Skany podpisanych list obecności oraz zestawienia frekwencji będą przekazywane do Zamawiającego w formie e-mailowej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca. Ostatnie miesięczne zestawienie frekwencji powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące wyników egzaminu kończącego szkolenie. Listy powinny być każdorazowo opatrzone własnoręcznymi podpisami osób uczestniczących w szkoleniach i oznakowane zgodnie z zasadami informacyjno-promocyjnymi Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 (https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-prom...). Wykonawca przekaże Zamawiającemu po szkoleniach oryginały list obecności.
 • Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia za usługę rozłożoną na dwie płatności: pierwsza płatność wynosząca 50% wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu 50 % zajęć przez wszystkie grupy szkoleniowe, pozostała płatność nastąpi po zakończeniu całej usługi.

2. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2019 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 3 usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu zajęć z języka angielskiego dla minimum 5 grup, przy liczbie uczestników w jednej grupie minimum 4 osoby, o wartości każdej usługi co najmniej 20 000,00 PLN brutto. Poprzez cykl zajęć Zamawiający rozumie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego trwającego co najmniej 40 godzin lekcyjnych, przy czym godzina lekcyjna to 45 minut.
 2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. mają lub będą mieć do dyspozycji co najmniej 3 lektorów języka angielskiego, przy czym każdy posiada:
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia tj. stopień licencjata lub magistra (kierunek filologia angielska lub lingwistyka stosowana języka angielskiego),
 • przygotowanie pedagogiczne potwierdzone dokumentem (np. ukończenia kursu pedagogicznego lub kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodycznego lub studiów o specjalizacji nauczycielskiej),
 • w przypadku posiadania tytułu magistra (kierunek filologia angielska lub lingwistyka stosowana języka angielskiego), co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć językowych z języka angielskiego (co najmniej rok doświadczenia w nauczaniu dorosłych), w tym przeprowadzenie minimum trzech kursów z języka angielskiego,
 • w przypadku posiadania tytułu licencjata (kierunek filologia angielska lub lingwistyka stosowana języka angielskiego), co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć językowych z języka angielskiego (co najmniej rok doświadczenia w nauczaniu dorosłych), w tym przeprowadzenie minimum trzech kursów z języka angielskiego,
 • Poprzez kurs Zamawiający rozumie prowadzenie szkolenia z języka angielskiego (w ramach jednego poziomu zaawansowania) obejmującego minimum 40 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna to 45 minut). Przez osobę dorosłą Zamawiający ma na myśli osobę, która ukończyła 18 lat.
 1. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. mają lub będą mieć do dyspozycji co najmniej 1 metodyka, który posiada:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku metodyka.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 3a na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, w tym na podstawie:

 • poświadczenia, (z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
 • oświadczenia Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W takim przypadku oświadczenie musi zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
 • W przypadku gdy wskazane w wykazie usługi wykonane były na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu określonych w punkcie 3b i 3c na podstawie CV załączonych do oferty, a także oświadczeń podpisanych przez lektorów oraz metodyka, których wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4. Kryteria oceny ofert:

 1. Cena oferty,
 2. Jakość = („jakość 1” + „jakość 2” + „jakość 3”)

5. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

a. Cena brutto oferty - 60% maksymalnie - 60 pkt.

b. Jakość –  waga 40% - maksymalnie 40 pkt.

6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty (dla liczby uczestników równej 10 osób) – waga 60%, maksymalnie 60 punktów.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                cena najniższej oferty

Liczba punktów =  -------------------------------  x 100 x 60%

                                cena badanej oferty

 1. Jakość - waga 40% - maksymalnie 40 pkt. 

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „jakość”
(„jakość 1” +„jakość 2”+”jakość 3”)

Liczba punktów =       ---------------------------------------------------------------- x100 x 40 %

Maksymalna liczba pkt. możliwa do uzyskania w kryterium „jakość” (40pkt)

 

 

 • „jakość 1” - 15%, maksymalnie 10 punktów

Wykonawca otrzyma punkty jeżeli zapewni Uczestnikom możliwość bezpłatnego korzystania z dodatkowych form nauki, tj. platformy edukacyjnej on-line[1] (5 punktów), wypożyczalni książek oraz e-booków w języku angielskim - biblioteki, e-biblioteki, videoteki, tj. wypożyczalni materiałów audio, video w języku angielskim (5 punktów).

Zamawiający przyzna punkty na podstawie szczegółowego opisu dodatkowych form nauki, które będą uwzględnione w ofercie wykonawcy (zasady korzystania z platformy edukacyjnej, wielkość oraz tematyka zasobów biblioteki oraz videoteki).

 • „jakość 2” – 15% - maksymalnie 15 punktów

Wykonawca otrzyma punkty za zadeklarowanie realizacji szkoleń w grupach liczących mniej niż 7 osób.

Punktacja od 0 do 15 punktów:

15 pkt - szkolenia w grupach liczących od 2 do 4 uczestników

5 pkt - szkolenia w grupach liczących od 5 do 6 uczestników

0 pkt - szkolenia w grupie liczącej 7 i więcej uczestników

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę grup o różnej liczebności, punkty w ramach kryterium zostaną przyznane w oparciu o badanie najliczniejszej zaproponowanej grupy.

 • „jakość 3” – 10% - maksymalnie 15 punktów

Wykonawca otrzyma punkty za treść zaprezentowanego w ofercie scenariusza/konspektu lekcji języka angielskiego dla poziomu B2 zatytułowanej: pozyskiwanie Funduszy Europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Zamawiający przyzna punkty na podstawie następujących wytycznych:

15 pkt: najwyższy poziom merytoryczny scenariusza/konspektu. Zakres tematyczny scenariusza/konspektu uwzględnia wskazany temat lekcji, zawiera określone cele, które uczestnicy lekcji powinni osiągnąć. Ponadto scenariusz/konspekt uwzględnia minimum 5 technik pracy oraz minimum 3 rodzaje pomocy dydaktycznych. Scenariusz/konspekt szczegółowo opisuje przebieg lekcji oraz określa słownictwo do opanowania czynnego po zakończeniu lekcji. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert;

10 pkt: wysoki poziom merytoryczny scenariusza/konspektu. Zakres tematyczny scenariusza/konspektu uwzględnia wskazany temat lekcji, zawiera określone cele, które uczestnicy lekcji powinni osiągnąć. Ponadto scenariusz/konspekt uwzględnia minimum 5 technik pracy oraz minimum 3 rodzaje pomocy dydaktycznych. Scenariusz/konspekt określa słownictwo do opanowania czynnego po zakończeniu lekcji. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;

5 pkt: dostateczny poziom merytoryczny scenariusza/konspektu. Zakres tematyczny scenariusza/konspektu uwzględnia wskazany temat lekcji, zawiera określone cele, które uczestnicy lekcji powinni osiągnąć. Ponadto scenariusz/konspekt uwzględnia minimum 3 techniki pracy oraz minimum 2 rodzaje pomocy dydaktycznych. Oferta spełnia w zadowalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;

0 pkt: niski poziom merytoryczny. Zakres tematyczny scenariusza/konspektu nie uwzględnia wskazanego tematu lekcji. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

Każda oferta zostanie oceniona przez 3-osobową komisję składającą się z przedstawicieli Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy. Końcowa ocena przyznana oferentowi za scenariusz będzie średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez wszystkie 3 oceniające osoby. Wynik zostanie obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Termin składania ofert: 24.01.2019 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu. 

8. Warunki zmiany umowy: nie dotyczy. 

9. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów: nie dotyczy

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: p. Edyty Pietr oferty@um.warszawa.pl.

 Załączniki:

 

 1. Formularz WZÓR OFERTY.
 2. Oświadczenie dot. danych osobowych:

2a OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ, W TYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

2b OŚWIADCZENIE OSOBY PRAWNEJ

3.       Wzór oświadczenia dla lektorów i metodyka.

[1] platforma, za pomocą której każdy z Uczestników, podczas trwania kursu będzie miał możliwość indywidualnego uzupełnienia i podnoszenia kompetencji językowych z języka angielskiego czyli: wykonywania ćwiczeń z obszaru słuchania, czytania, pisania, dostępu do materiałów.

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: zapytanie_ofertowe-szkolenie_jezykowe.pdf, rozmiar pliku: 3011.96 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zal_2azgoda_os._fizycznej_przetwarzanie_danych.docx, rozmiar pliku: 21.59 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zal_2bzgoda_os._prawnej.docx, rozmiar pliku: 21.93 KB)
  Pobierz
 5. 5.

  (plik: wzor_oswiadczenia_-_zalacznik_na_3.docx, rozmiar pliku: 41.16 KB)
  Pobierz