Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 26 Sierpnia, 2020 - 14:36, lzelazowska
Sporządził: Damian Strachota

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT” - typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS / XLSX, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej:
1) w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz
2) w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD w formacie PDF i DOC / DOCX (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS / XLSX (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.

Założenia ogólne dla projektu:
projekt będzie obejmować działania w zakresie budowy / przebudowy / wytyczenia ścieżek rowerowych;
projekt będzie się składać z ok. kilkunastu ścieżek rowerowych;
projekt będzie ubiegać się o dofinansowanie UE w wysokości do 20 mln zł;
okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31.12.2022 r.

2. Termin realizacji zamówienia: 12.10.2020 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu
Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Wykonawca powinien przesłać ofertę oraz wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi. Posiadanie ww. doświadczenia przez Wykonawcę będzie badane w I etapie oceny ofert. Oferta, która zostanie pozytywnie oceniona na I etapie przechodzi do kolejnego etapu oceny.
II etap: ocena według kryteriów określonych poniżej.

Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

A. Cena brutto oferty – 60 %
B. Doświadczenie w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych z zakresu budowy / przebudowy / wytyczenia ścieżek rowerowych – 40%

4. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert
A. Kryterium cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę – waga 60% - maksymalnie 60 pkt.

B. Kryterium doświadczenie w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów z infrastrukturalnych z zakresu budowy / przebudowy / wytyczenia ścieżek rowerowych – waga 40% - maksymalnie 40 pkt.

5. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
A. Metodyka wyliczenia punktów za kryterium cena brutto oferty

cena brutto (oferta z najniższą ceną)
Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

Uwaga: Oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia.

B. Metodyka wyliczenia punków za kryterium dotyczące doświadczenia:

a.i. 40 punktów – Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania 4 (czterech) i więcej studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych z zakresu budowy / przebudowy / wytyczenia ścieżek rowerowych.
a.ii. 30 punktów – Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania 3 (trzech) i więcej studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych z zakresu budowy / przebudowy / wytyczenia ścieżek rowerowych.
a.iii. 20 punktów - Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania co najmniej 2 (dwóch) studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych z zakresu budowy / przebudowy / wytyczenia ścieżek rowerowych.
a.iv. 10 punktów - Oferent wykazał, że wykonał należycie usługę opracowania co najmniej 1 (jednego) studium wykonalności dla przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych z zakresu budowy / przebudowy / wytyczenia ścieżek rowerowych.
a.v. 0 punktów - Oferent nie wykazał, że wykonał usługę opracowania studium wykonalności dla przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych z zakresu budowy / przebudowy / wytyczenia ścieżek rowerowych.

Doświadczenie Wykonawcy w opracowaniu studiów wykonalności dla przedsięwzięć i projektów infrastrukturalnych z zakresu budowy / przebudowy / wytyczenia ścieżek rowerowych musi być poparte referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi.

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium doświadczenie. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
W wyniku oceny ofert, w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

6. Termin składania ofert: 04.09.2020 r. (do końca dnia)

7. Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami

8. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów:

A. Studium wykonalności powinno zostać przygotowane zgodnie co najmniej z następującymi dokumentami:
Wskazaniami do Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/rpma-04-03-02-ip-01-1...
oraz poniższymi dokumentami:
Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 stycznia 2019 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/7(3));
Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.
B. Studium wykonalności będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
C. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych w jego siedzibie (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, Warszawa), maksymalnie dwukrotnie podczas realizacji umowy.
D. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt i uzupełnień w studium wykonalności oraz aktualizacji powyższego dokumentu, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z sugestiami Zamawiającego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny projektu, dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
E. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów);
F. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych
i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666);
G. Oferenci zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
H. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ofertę prosimy przesłać odpowiednio:
pocztą na adres: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, z dopiskiem: Studium Wykonalności - Ścieżki rowerowe, lub faxem na nr 022 443 07 98, lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. dstrachota@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_sw.pdf, rozmiar pliku: 1445.54 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zapytanie_ofertowe_sw_zalacznik_1.docx, rozmiar pliku: 22.2 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zapytanie_ofertowe_sw_zalacznik_2.docx, rozmiar pliku: 60.4 KB)
  Pobierz