Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 23 Października, 2018 - 14:59, lzelazowska
Sporządził: Dominika Czapla

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia: Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

-         Każda z ekspertyz powinna zawierać dane dla poszczególnych inwestycji oraz dane zbiorcze dla całego projektu.

-         Ekspertyzy będą przekazane do Instytucji Pośredniczącej - Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, jako element sprawozdania w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka za 2018 rok.

Ekspertyza nr 1:

Ekspertyza dotyczyć będzie zrealizowanego przez miasto stołeczne Warszawa projektu pn. „Odnawialne źródła energii i Kogeneracja w m.st. Warszawa”, w którego skład wchodziło 5 zadań inwestycyjnych tj.:

-         Budowa źródła energii odnawialnej oraz remont węzła i instalacji c.o. z dostarczeniem do pomp cieplnych w Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej 5 w Warszawie (obecnie Szkoła Podstawowa nr 32);

-         Budowa kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie;

-         Budowa żłobka przy ul. Strumykowej 18  w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych);

-         Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 112 przy ul. Berensona 31 w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych);

-         Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym  im. Św. Rodziny w Warszawie.

Przedmiotowa ekspertyza powinna w szczególności zawierać analizę w zakresie osiągniętego w 2018 roku poziomu wskaźników tj:

-         ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu (GJ/rok),

-         całkowitej mocy wybudowanych obiektów wykorzystujących odnawiane źródła energii (kW).

Ekspertyza nr 2:

Ekspertyza dotyczyć będzie projektu zrealizowanego przez miasto stołeczne Warszawa pn.: „Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy” w wyniku którego przeprowadzono termomodernizację 4 budynków oświatowych tj.:

-         Szkoły Podstawowej Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18,

-         Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Walerego Sławka 9,

-         Zespołu Szkół Fototechnicznych, ul. Spokojna 13,

-         Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1, ul. Bełska 5.

Przedmiotowa ekspertyza w szczególności powinna zawierać analizę w zakresie osiągniętego w 2018 roku poziomu wskaźników tj:

-         ilości zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok),

-         zmiany emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów (tony/rok),

1.         TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 18 stycznia 2019 roku

2.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

a)       posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b)       nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

c)       w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotował minimum 5 ekspertyz dla przedsięwzięć i projektów z zakresu redukcji zanieczyszczeń, co jest potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi.

3.         KRYTERIA OCENY OFERT:

a)         W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium cena brutto oferty,

b)         Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia;

c)         Oferta musi zawierać cenę brutto za całość zamówienia;

d)         Oferta powinna zostać przedstawiona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

e)         Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 7 nie będą rozpatrywane;

f)           Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim;

g)         Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert;

h)         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

4.         WAGI PUNKTOWE LUB PROCENTOWE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERT:

Kryterium cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę – 100%, max 100 pkt

5.         OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:

                              cena  brutto oferty z najniższą ceną

Liczba punktów =  ---------------------------------------------------- x 100 pkt

                                      cena brutto oferty badanej

W wyniku oceny ofert, w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.         TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 30.10.2018 roku

7.         WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa dotycząca realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

8.         INNE POSTANOWIENIA:

1)         Analizy wskaźników powinny zostać przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 poz. 831) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego;

2)         W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, Warszawa);

3)         Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt i uzupełnień w ekspertyzie będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z sugestiami Zamawiającego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wskazanej przez Zamawiającego lub przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych;

4)         Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów);

5)         Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;

6)         Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666);

7)         Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia złożenia  prawidłowo wystawionej faktury VAT w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy;

8)         Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia (załącznik nr 2a):

„Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami do tego zapytania,
w szczególności z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej następujących danych zawartych w złożonej przeze mnie ofercie:

a)       moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy,

b)       ceny za realizację zamówienia.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres moich danych osobowych, co do których wyrażam zgodę na przetwarzanie: imię, nazwisko, firma, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres zamieszkania oraz pozostałe dane wskazane w mojej ofercie”;

9)         Oferenci będący osobami prawnymi, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia (załącznik nr 2b):

„W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie zamawiającym jest Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy oświadczam, że:

 1. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, które dotyczy ww. zamówienia publicznego,
 2. znany jest mi fakt, iż dane identyfikacyjne podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację

publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, które podlegają udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy; ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

Ofertę prosimy przesłać odpowiednio:

a)       pocztą na adres: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem: „Ekspertyzy – ocena efektu energetycznego, pokój 1916” (liczy się data wpływu) lub

b)       faxem na numer 022 443 07 98 lub

c)       pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. pani Dominiki Czapli: dczapla@um.warszawa.pl (tel. 22 443 02 30).

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: 3_zapytanie_ofertowe_22.10.2018.pdf, rozmiar pliku: 2590.73 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty.docx, rozmiar pliku: 26.19 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zgoda osoby fizycznej
  (plik: zalacznik_nr_2a_zgoda_osoby_fizycznej.docx, rozmiar pliku: 23.68 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zgoda osoby prawnej
  (plik: zalacznik_nr_2b_zgoda_osoby_prawnej.docx, rozmiar pliku: 23.07 KB)
  Pobierz