Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

„Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 30 Września, 2015 - 09:18, epietr

Miasto Stołeczne Warszawa jako lider Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 ogłasza nabór partnerów do projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”.

Projekt realizowany będzie w trybie pozakonkursowym ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - „Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia”.

Cel projektu:
Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF.
Cel projektu został zdefiniowany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ jako jeden z elementów odpowiadających na wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające ze wzrostu znaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce krajowej i Unii Europejskiej.

Zakres przedmiotowy projektu:
Projekt „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” ma charakter kompleksowy obejmujący swoim zakresem zarówno gminy jak i przedsiębiorstwa z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
W ramach projektu przewidziane jest m.in.:
1. Opracowanie dokumentu przedstawiającego obraz działalności eksportowej MŚP WOF,
2. Strategii realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych WOF,
3. Udział w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym (targi, misje gospodarcze, wizyty studyjne, kampanie marketingowe),
4. Stworzenie centrum informacji gospodarczej WOF w Warszawie, gdzie promowane będą przedsiębiorstwa i gminy realizujące projekt,
5. Stworzenie portalu promocji gospodarczej WOF,
6. Promocja terenów inwestycyjnych z terenu WOF.

Przewidywany okres realizacji:
2016 r. – 2022 r.

Wartość projektu ogółem:
7 100 757,50 euro

Wartość dofinansowania:
5 680 606 euro
Podmioty uprawnione do udziału w projekcie:

Partnerami w projekcie mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Deklarację, podpisaną przez osobę upoważnioną (wzór w załączeniu), należy przesłać pocztą na adres:
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
Urząd m.st. Warszawy
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
(z dopiskiem: projekt WOF Expo)

Termin składania deklaracji:
23 października 2015 r.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących naboru informacji udziela p. Andrzej Czajkowski  tel.: 224430791;519047306; aczajkowski@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: deklaracja_uczestnictwa.docx, rozmiar pliku: 131.27 KB)
    Pobierz