Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Proces Inwestycyjny - FIDIC metody zastosowania przy realizacji projektów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 17 Kwietnia, 2019 - 09:55, epietr

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 1.       Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Proces Inwestycyjny - FIDIC metody zastosowania przy realizacji projektów. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Uczestnicy warsztatów: maksymalnie 74 osoby, podzielone na minimum 3 grupy warsztatowe. Uczestnikami warsztatów będą osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację projektów inwestycyjnych
w ramach instrumentu ZIT, a w szczególności realizujący projekty w ramach poddziałania 4.3.2 Rozwój dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 4.3.2 Rozwój parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020).

Termin warsztatów: Zamawiający przewiduje 16 godzin zegarowych przeprowadzonych w ciągu dwóch dni roboczych (8 godzin pierwszego dnia i 8 godzin drugiego dnia) na warsztaty szkoleniowe dla każdej z grup, z uwzględnieniem przerw kawowych oraz przerwy obiadowej. Ostateczne daty warsztatów zostaną potwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.

Lokalizacja warsztatów: Szkolenia będą przeprowadzone w obiekcie konferencyjno-szkoleniowym w granicach administracyjnych dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w obszarze dzielnic Wola i Ochota m.st Warszawy w granicach ulic: Towarowa, Grzybowska, Jana Pawła II, Chałubińskiego, Koszykowa, Raszyńska, Plac Zawiszy. Koszty wynajmu sal szkoleniowych oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń (w tym stoły, krzesła, flipczarty, sprzęt do odtwarzania audio i video) pokrywa Wykonawca.

Scenariusz warsztatów: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia wraz z ofertą scenariusza warsztatów szkoleniowych opartego na tematyce określonej w treści zapytania, który będzie podlegał ocenie w ramach kryterium wskazanym w pkt. 4 lit. b niniejszego zapytania. Scenariusz warsztatów szkoleniowych musi zawierać propozycję harmonogramu spotkań warsztatowych. W przypadku delegowania dwóch trenerów do prowadzenia szkolenia scenariusz warsztatów powinien zawierać zapisy wskazujące przyporządkowanie trenerów do omawiania poszczególnych elementów scenariusza.

Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia na własność dla wszystkich uczestników materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej oraz drukowanej. Materiały szkoleniowe muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinasowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy. Wykonawca przedstawi materiały szkoleniowe do akceptacji Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

Zaświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu warsztatów szkoleniowych i zdobytych kwalifikacjach. Zaświadczenia muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinasowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy.

Usługa gastronomiczna: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usługę gastronomiczną podczas wszystkich dni szkoleniowych w tym:

 • Obiad – minimum 2-daniowy wraz z deserem. W ramach obiadu Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: jednego rodzaju zupy, dania głównego mięsnego i wegetariańskiego (po 150 – 170 gram/os.) wraz z zestawem różnorodnych surówek do wyboru (po 100 gram/os.), deseru (np. ciasta domowe, ciastka koktajlowe, desery typu finger food, musy owocowe, babeczki), soków owocowych 100%, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej;
 • Serwis kawowy – ciągła dostępność podczas warsztatów (dostępność kawy z ekspresu ciśnieniowego, herbaty, wody mineralnej gazowanej, niegazowanej, soków owocowych 100%, kruchych ciastek, owoców, warzyw).

Wykonawca przedstawi menu obiadowe do akceptacji Zamawiającego na dwa dni przed pierwszym spotkaniem każdej z grup szkoleniowych.

 

Tematyka warsztatów

Zagadnienia właściwe dla warsztatów, które powinny znaleźć się w scenariuszu warsztatów w ramach 2 dni (minimalny zakres tematyczny)

 

 • Wprowadzenie – krótka historia FIDIC oraz cel procedur.
 • Omówienie przeznaczenia i zakres stosowania poszczególnych wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC -  Warunki Kontraktowe na budowę (czerwona książka), Warunki Kontraktowe na projekt i budowę (żółta książka), Warunki Kontraktowe na EPC i pod klucz (srebrna książka), Warunki Kontraktowe na projekt, budowę i obsługiwanie (złota książka). Ponadto omówienie zalet, wad oraz różnic pomiędzy poszczególnymi wzorami.
 • Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC.
 • Warunki Ogólne FIDIC - omówienie i dokładna analiza poszczególnych Klauzul.
 • Prawa i obowiązki Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.
 • Warunki szczególne FIDIC.
 • FIDIC a wymogi prawa polskiego.
 • FIDIC w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Omówienie przykładów zastosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.
 • Typowe błędy przy stosowaniu poszczególnych wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC w kolejnych fazach realizacji inwestycji wraz z wskazaniem prawidłowego postępowania.

 

Metody przeprowadzenia obu rodzajów warsztatów:

 • Wykład z prezentacją multimedialną
 • Elementy dyskusji moderowanej mającej na celu wymianę doświadczeń oraz propozycję rozwiązań problemów związanych z tematyką warsztatów poruszaną przez Uczestników warsztatów
 • Zastosowanie metod interaktywnych – ćwiczenia
 • Nacisk na możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem case study bazujących na konkretnych projektach

 

Inne istotne warunki realizacji zamówienia: 

 1. Wykonawca, zobowiązany jest do wskazania w ofercie lokalizacji, w której planuje zorganizowanie warsztatów.
 2. Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia powinna zostać przesłana w formie Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć wypełnione oświadczenia określone w załączniku 2a lub 2b oraz oświadczenia trenerów, których wzór stanowi załącznik nr 3.
 3. Szkolenia są finansowane ze środków publicznych.
 4. Koszty wynajmu sal oraz całego sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów pokrywa Wykonawca.
 5. Ze względu na szeroki zakres tematyczny warsztatów szkoleniowych Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia warsztatów szkoleniowych poszczególnych grup warsztatowych przez dwóch trenerów, którzy specjalizują się w wybranej tematyce warsztatów szkoleniowych określonych w scenariuszu. W przypadku dedykowania dwóch trenerów konieczne jest doprecyzowanie w scenariuszu, które elementy będą przypisane do omawiania dla poszczególnych trenerów.
 6. Wszystkie koszty związane z dojazdem trenerów na miejsce warsztatów, wyżywieniem oraz ew. zakwaterowaniem pokrywa Wykonawca.
 7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem stanowiska warsztatowego oraz niezbędnego sprzętu dla Uczestników w czasie warsztatów pokrywa Wykonawca.
 8. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość wnoszenia uwag do przedstawionych przez wybranego w toku postępowania Wykonawcę scenariusza warsztatów podlegających ocenie w ramach kryterium oceny ofert.
 9. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych przez innych trenerów niż wskazanych przez Wykonawcę w ofercie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania, że trenerzy ostatecznie dedykowani do przeprowadzenia szkoleń posiadają równe bądź wyższe kwalifikacje niż trenerzy przedstawieni w ofercie.
 10. Zamawiający dokona płatności za warsztaty według ostatecznej liczby Uczestników, z zastrzeżeniem, iż nie będzie to liczba mniejsza niż 50 osób i większa niż 74 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie przekazana przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy.
 11. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie i prowadzenie list obecności podczas wszystkich dni szkoleniowych. Listy powinny być każdorazowo opatrzone własnoręcznymi podpisami osób uczestniczących w szkoleniu i w egzaminie i oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po szkoleniach oryginały list obecności.
 12. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wśród uczestników ewaluację przebiegu warsztatów szkoleniowych za pomocą ankiet. Wykonawca przedstawi treść ankiety ewaluacyjnej do akceptacji Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Ewaluacja będzie dotyczyła
  w szczególności:
 • oceny przyrostu wiedzy w obszarze właściwym dla tematyki warsztatów
 • oceny przez uczestników sposobu prowadzenia warsztatów przez trenera
 • warunków organizacyjnych i usługi gastronomicznej

Wykonawca przedstawi podsumowanie/raport z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej wraz z załączonymi ankietami najpóźniej w ciągu 4 dni od zakończenia warsztatów, nie później niż termin realizacji zamówienia. 

2. Termin realizacji zamówienia: do  30 sierpnia 2019 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

a. Udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń z procesu inwestycyjnego. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie minimum 3 szkoleń z zakresu procesu inwestycyjnego, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, że warsztaty szkoleniowe zostały wykonane należycie (referencje).

b. Trenerzy dedykowani do przeprowadzenia warsztatów posiadają doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu procesu inwestycyjnego. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia należy przedłożyć opis kwalifikacji trenerów wraz dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie przez każdego z trenerów minimum 2 szkoleń z zakresu procesu inwestycyjnego.

4. Kryteria oceny ofert:

                a. Cena brutto oferty,

b. Scenariusz warsztatów,

c.  Liczebność grup.

5. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

a. Cena brutto oferty - 60%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                           Oferta o najniższej  cenie

Liczba punktów =  ---------------------------------------------- 100 x 60%

                                                Cena oferty badanej

 

b. Scenariusz warsztatów - 30%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

      Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „scenariusz warsztatów”

Liczba punktów =  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 100 x 30%

                   Maksymalna liczba pkt. przyznana ofercie za to kryterium

 

c. liczebność grup -10%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

      Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „liczebność grup”

Liczba punktów =  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 100 x 10%

                   Maksymalna liczba pkt. przyznana ofercie za to kryterium

 

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z wzorami wskazanymi w pkt 5 lit a, b i c. Zgodnie z przyznanymi punktami Komisja oceniająca stworzy ranking oferentów.

 

6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

a) W ramach kryterium „scenariusz warsztatów” ocenie poddane zostaną propozycje scenariuszy dla każdego z warsztatów – wykazane w pkt. 5 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

Każdy ze scenariuszy zostanie oceniony według skali opisanej poniżej:

Część merytoryczna – związana z poziomem merytorycznym scenariusza, jego zakresem tematycznym, poziomem szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Punktacja
od 0 do 20 punktów:

 • 20 pkt: wysoki poziom merytoryczny - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, ponadto zawiera spójne z tematyką elementy dodatkowe, duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert;
 • 10 pkt: optymalny poziom merytoryczny - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 5 pkt: dostateczny poziom merytoryczny - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, niski poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w zadowalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;
 • 0 pkt: niski poziom merytoryczny - zakres tematyczny scenariusza nie uwzględnia założeń tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

Część praktyczna - związana z wymiarem praktycznym scenariusza, technikami użytymi podczas warsztatów, przy założeniu, że preferowane będą metody interaktywne i partycypacyjne. Punktacja od 0 do 10 punktów:

 • 10 pkt: scenariusz przewiduje minimum 5 interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Scenariusz szczegółowo opisuje przebieg poszczególnych ćwiczeń oraz pokazuje w jaki sposób ćwiczenia przekładają się na praktyczne wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert; 
 • 7 pkt: scenariusz przewiduje minimum 5 interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Scenariusz nie opisuje szczegółowo przebiegu poszczególnych ćwiczeń. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium; 
 • 5 pkt: scenariusz przewiduje minimum 3 interaktywne ćwiczenia, angażujące Uczestników warsztatów. Scenariusz nie opisuje szczegółowo przebiegu poszczególnych ćwiczeń. Oferta spełnia w zadawalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium; 
 • 0 pkt: scenariusz przewiduje maksymalnie 2 interaktywne ćwiczenie albo w ogóle nie przewiduje interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium. 

b) W ramach kryterium „liczebność grup” ocenie poddana zostanie propozycja liczebności grup – wykazane Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Punktacja od 0 do 10 punktów:

 • 10 pkt - szkolenia w grupach liczących od 10 do 14 osób – 6 grup warsztatowych 
 • 5 pkt - szkolenia w grupach liczących od 15 do 21 osób – 4 grupy warsztatowe 
 • 0 pkt - szkolenia w grupach liczących od 22 do 26 osób – 3 grupy warsztatowe 

Scenariusze warsztatów oraz liczebność grup warsztatowych zostaną ocenione przez 3-osobową komisję składającą się z przedstawicieli Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy. Końcowa ocena przyznana oferentowi będzie średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez wszystkie 3 oceniające osoby. Wynik zostanie obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

7. Termin składania ofert: do 25 kwietnia 2019 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu.
8. Warunki zmiany umowy: nie dotyczy

9. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów: nie dotyczy

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: p. Edyta Pietr   oferty@um.warszawa.pl.  

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 2499.32 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: wzor_oferty_szkolenie_fidic_2019.doc, rozmiar pliku: 108.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zal_2azgoda_os._fizycznej_przetwarzanie_danych.docx, rozmiar pliku: 21.59 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zal_2bzgoda_os._prawnej.docx, rozmiar pliku: 21.93 KB)
  Pobierz
 5. 5.

  (plik: wzor_oswiadczenia_-_zalacznik_na_3.docx, rozmiar pliku: 41.19 KB)
  Pobierz
 6. 6.

  (plik: zal_4.klauzula_informacyjna_-_zgoda.docx, rozmiar pliku: 97.91 KB)
  Pobierz