Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Nowe umowy o dofinansowanie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 11 Października, 2016 - 12:41, p.paradowski
Sporządził: Ludmiła Wesołowska

 1. W dniu 09.08.2016 r. podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0014/16-00 Projektu „Przebudowa ul. Marynarskiej na odc ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego” nr POIS.03.01.00-00-0014/16 w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 56 079 661,47 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 56 079 661,47 PLN (dofinansowanie 85% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj.: 47 667 712,24 PLN).
 2. W dniu 31.05.2016r. została podpisana umowa nr POIS.03.01.00-00-0013/15-00 dla projektu pn. „Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II” pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Stołecznym Warszawa.

  Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach:
  Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
  Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
  Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 216 962 603,44 PLN
  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 196 624 892,96 PLN
  Dofinansowanie (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) nie większe niż: 167 131 159,01 PLN
  Przedmiotem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 637 i 631 (ciąg ulic Marsa - Żołnierska) do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Inwestycja wymaga przebudowy lokalnego układu drogowego, istniejącej infrastruktury oraz wykonania urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko. Projekt dotyczy przebudowy istniejącego ciągu ulic Marsa-Żołnierska od węzła Marsa (ul. Naddnieprzańska) do granicy miasta Warszawy. Długość odcinka wynosi ok. 4,8 km.

 3. W dniu 23.09.2016 r. podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0001/16-00 projektu „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II” nr POIS.06.01.00-00-0001/16 w ramach działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 164 178 317,08  PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 2 435 126 873,45 PLN (dofinansowanie 75% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj.:  1 826 345 155,08 PLN).