Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

m.st. Warszawa poszukuje partnerów do realizacji projektów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 17 Listopada, 2017 - 10:56, epietr
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/11/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:

 1. Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020:

http://www.strategia.um.warszawa.pl

 1. Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm

 1. 3.      Inne dokumenty strategiczne m.st. Warszawy.

 

Obszar współpracy partnerskiej:

 

 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 28.02.2018 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

 

 1. 1.      Kryteria oceny formalnej:

a)      złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm

      oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

b)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

c)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

d)     wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,

e)      krótki opis projektu,

f)       planowany okres realizacji projektu,

g)      zgodność oferty z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:

-     ze Społeczną Strategią Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020:

      http://www.strategia.um.warszawa.pl

-     z Innowacyjną Warszawą 2020. Programem wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm

-     z innymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, właściwymi ze względu na obszar tematyczny, którego dotyczy oferta,

h)      wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,

i)        dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

j)        określenie roli m.st. Warszawy w projekcie: Lider/ Partner.

 1. 2.      Kryteria oceny merytorycznej (max. 33 pkt):

a)        cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],

b)        opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],

c)        planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 3 pkt],

d)       szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],

e)        najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],

f)         doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],

g)        spodziewane korzyści dla m.st. Warszawy wynikające z realizacji projektu [max 3 pkt],

h)        oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt],

i)          przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 4 pkt],

j)          zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

 

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.

W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej –
w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: 10_11_17_ogloszenie.docx, rozmiar pliku: 35.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zal_nr_1_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 103 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zal_nr_2_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zal_nr_3_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 40.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Karta oceny częściowa I
  (plik: karta_oceny_czesciowa_i.pdf, rozmiar pliku: 677.83 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowy_i.pdf, rozmiar pliku: 1818.44 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Karta oceny częściowa II
  (plik: karta_oceny_czesciowa_ii.pdf, rozmiar pliku: 142.19 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Protokół cząstkowy II
  (plik: protokol_czastkowy_ii.pdf, rozmiar pliku: 320.57 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Karta oceny częściowa III
  (plik: karta_oceny_czesciowa_iii.pdf, rozmiar pliku: 138.67 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Protokół cząstkowy III
  (plik: protokol_czastkowy_iii.pdf, rozmiar pliku: 298.96 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Karta oceny częściowa IV
  (plik: karta_oceny_czesciowa_iv.pdf, rozmiar pliku: 163.39 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Protokół cząstkowy IV
  (plik: protokol_czastkowy_iv.pdf, rozmiar pliku: 315.63 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Karta oceny częściowa V
  (plik: karta_oceny_czesciowa_v.pdf, rozmiar pliku: 156.43 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Protokół cząstkowy V
  (plik: protokol_czastkowy_v.pdf, rozmiar pliku: 321.75 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Karta oceny częściowa VI
  (plik: karta_oceny_czesciowa_vi.pdf, rozmiar pliku: 1112.35 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Protokół cząstkowy VI
  (plik: protokol_czastkowy_vi.pdf, rozmiar pliku: 369.92 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Karta oceny częściowa VII
  (plik: karta_oceny_czesciowa_vii.pdf, rozmiar pliku: 156.17 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Protokół cząstkowy VII
  (plik: protokol_czastkowy_vii.pdf, rozmiar pliku: 314.87 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Karta oceny częściowa VIII
  (plik: karta_oceny_czesciowa_viii.pdf, rozmiar pliku: 1252.51 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Protokół cząstkowy VIII
  (plik: protokol_czastkowy_viii.pdf, rozmiar pliku: 1910.85 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Karta oceny częściowa IX
  (plik: karta_oceny_czesciowa_ix.pdf, rozmiar pliku: 134.04 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Protokół cząstkowy IX
  (plik: protokol_czastkowy_ix.pdf, rozmiar pliku: 277.42 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Karta oceny częściowa X
  (plik: karta_oceny_czesciowa_x.pdf, rozmiar pliku: 128.92 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Protokół cząstkowy X
  (plik: protokol_czastkowy_x.pdf, rozmiar pliku: 288.37 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Karta oceny częściowa XI
  (plik: karta_oceny_czesciowa_xi.pdf, rozmiar pliku: 149.34 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Protokół cząstkowy XI
  (plik: protokol_czastkowy_xi.pdf, rozmiar pliku: 326.25 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Karta oceny częściowa XII
  (plik: karta_oceny_czesciowa_xii.pdf, rozmiar pliku: 158.08 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Protokół cząstkowy XII
  (plik: protokol_czastkowy_xii.pdf, rozmiar pliku: 336.3 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Karta oceny częściowa XIII
  (plik: karta_oceny_czesciowa_xiii.pdf, rozmiar pliku: 181.23 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Protokół cząstkowy XIII
  (plik: protokol_czastkowy_xiii.pdf, rozmiar pliku: 292.1 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Karta oceny częściowa XIV
  (plik: karta_oceny_czesciowa_xiv.pdf, rozmiar pliku: 172.93 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Protokół cząstkowy XIV
  (plik: protokol_czastkowy_xiv.pdf, rozmiar pliku: 291.48 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Protokół cząstkowy XV
  (plik: protokol_czastkowy_xv.pdf, rozmiar pliku: 351.86 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Karta oceny częściowa XV
  (plik: karta_oceny_czesciowa_xv.pdf, rozmiar pliku: 303.59 KB)
  Pobierz