Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 07/06/16

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 17 Czerwca, 2016 - 09:31, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 07/06/16 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:

 1.  Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020

http://www.strategia.um.warszawa.pl 

      2. Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm 

       3. Inne dokumenty strategiczne m.st. Warszawy.

 

Obszar współpracy partnerskiej:

 

 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 31.08.2016 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury
i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

 

1.      Kryteria oceny formalnej:

a)      złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm

      oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

b)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

c)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

d)      wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,

e)      krótki opis projektu,

f)       planowany okres realizacji projektu,

g)      zgodność oferty z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:

-     ze Społeczną Strategią Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020:

      http://www.strategia.um.warszawa.pl

-     z Innowacyjną Warszawą 2020. Programem wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm

-     z innymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, właściwymi ze względu na obszar tematyczny, którego dotyczy oferta,

h)      wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,

i)        dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

j)        określenie roli m.st. Warszawy w projekcie: Lider/ Partner.

 

2.      Kryteria oceny merytorycznej (max. 33 pkt):

a)         cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],

b)        opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],

c)         planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 3 pkt],

d)        szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],

e)         najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],

f)         doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],

g)         spodziewane korzyści dla m.st. Warszawy wynikające z realizacji projektu [max 3 pkt],

h)        oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt],

i)          przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 4 pkt],

j)          zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

 

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.

W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej –
w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin konkursów partnerskich
  (plik: regulamin_konkursow_partnerskich.pdf, rozmiar pliku: 2012.95 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zal_nr_1_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 103 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zal_nr_2_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zal_nr_3_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Karta oceny cząstkowa I
  (plik: karta_oceny_czastkowai.pdf, rozmiar pliku: 815.43 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowyi.pdf, rozmiar pliku: 1863.54 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Karta oceny cząstkowa II
  (plik: karta_oceny_czastkowaii.pdf, rozmiar pliku: 824.31 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Protokół cząstkowy II
  (plik: protokol_czastkowyii.pdf, rozmiar pliku: 1933.76 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Karta oceny cząstkowa III
  (plik: karta_oceny_czastkowa_iii.pdf, rozmiar pliku: 2105.32 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Protokół cząstkowy III
  (plik: protokol_czastkowy_iii.pdf, rozmiar pliku: 4123.29 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Karta oceny cząstkowa IV
  (plik: karta_oceny_czastkowa_iv.pdf, rozmiar pliku: 2103.18 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Protokół cząstkowy IV
  (plik: protokol_czastkowy_iv.pdf, rozmiar pliku: 4078.92 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Karta oceny cząstkowa V
  (plik: karta_oceny_czastkowav.pdf, rozmiar pliku: 821.23 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Protokół cząstkowy V
  (plik: protokol_czastkowyv.pdf, rozmiar pliku: 2013.86 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Karta oceny cząstkowa VI
  (plik: karta_oceny_czastkowavi.pdf, rozmiar pliku: 798.37 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Protokół cząstkowy VI
  (plik: protokol_czastkowyvi.pdf, rozmiar pliku: 1903.24 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Karta oceny cząstkowa VII
  (plik: karta_oceny_czastkowa_vii.pdf, rozmiar pliku: 1614.3 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Protokół cząstkowy VII
  (plik: protokol_czastkowy_vii.pdf, rozmiar pliku: 181.15 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Karta oceny cząstkowa VIII
  (plik: karta_oceny_czastkowaviii.pdf, rozmiar pliku: 793.32 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Protokół cząstkowy VIII
  (plik: protokol_czastkowyviii.pdf, rozmiar pliku: 1947.58 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Karta oceny cząstkowa IX
  (plik: karta_oceny_czastkowaix.pdf, rozmiar pliku: 941.88 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Protokół cząstkowy IX
  (plik: protokol_czastkowyix.pdf, rozmiar pliku: 1699.76 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Karta oceny cząstkowa X
  (plik: karta_oceny_czastkowax.pdf, rozmiar pliku: 1214.15 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Protokół cząstkowy X
  (plik: protokol_czastkowyx.pdf, rozmiar pliku: 1928.29 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Karta oceny cząstkowa XI
  (plik: karta_oceny_czastkowaxi.pdf, rozmiar pliku: 1291.21 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Protokół cząstkowy XI
  (plik: protokol_czastkowyxi.pdf, rozmiar pliku: 1986.55 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Karta oceny cząstkowa XII
  (plik: karta_oceny_czastkowaxii.pdf, rozmiar pliku: 724.49 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Protokół cząstkowy XII
  (plik: protokol_czastkowyxii.pdf, rozmiar pliku: 1923.83 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Karta oceny cząstkowa XIII
  (plik: karta_oceny_czastkowaxiii.pdf, rozmiar pliku: 911.09 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Protokół cząstkowy XIII
  (plik: protokol_czastkowyxiii.pdf, rozmiar pliku: 1931.63 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Karta oceny cząstkowa XIV
  (plik: karta_oceny_czastkowaxiv.pdf, rozmiar pliku: 1255.22 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Protokół cząstkowy XIV
  (plik: protokol_czastkowyxiv.pdf, rozmiar pliku: 1740.74 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Karta oceny cząstkowa XV
  (plik: karta_oceny_czastkowaxv.pdf, rozmiar pliku: 779.33 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Protokół cząstkowy XV
  (plik: protokol_czastkowyxv.pdf, rozmiar pliku: 1952.03 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Karta oceny cząstkowa XVI
  (plik: karta_oceny_czastkowaxvi.pdf, rozmiar pliku: 1159.78 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  Protokół cząstkowy XVI
  (plik: protokol_czastkowyxvi.pdf, rozmiar pliku: 1063.11 KB)
  Pobierz