Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10,4 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,5 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 05/02/16

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 19 Lutego, 2016 - 09:47, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów

(w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:

1. Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020:

http://www.strategia.um.warszawa.pl

2. Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm 

3. Inne dokumenty strategiczne m.st. Warszawy.

 

Obszar współpracy partnerskiej:

 

1.  Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych lub programów związanych z tematyką wykorzystania technologii i systemów informatycznych oraz ich komunikacji i promocji, w ramach budowy tzw. „smart city” oraz zwiększania dostępności i jakości usług oraz innowacyjnych rozwiązań dla mieszkańców i działalności społecznej, w tym także opartych na otwartych danych publicznych.

2. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy w ramach obszaru 1 należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 11.03.2016 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury
i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.

Zgłoszenia z propozycją współpracy w ramach obszaru 2 należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 30.05.2016 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury
i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

 

1.      Kryteria oceny formalnej:

a)      złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm

      oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

b)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

c)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

d)      wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,

e)      krótki opis projektu,

f)       planowany okres realizacji projektu,

g)      zgodność oferty z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:

-     ze Społeczną Strategią Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020:

      http://www.strategia.um.warszawa.pl

-     z Innowacyjną Warszawą 2020. Programem wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm

-     z innymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, właściwymi ze względu na obszar tematyczny, którego dotyczy oferta,

h)      wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,

i)        dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

j)        określenie roli m.st. Warszawy w projekcie: Lider/ Partner.

 

2.      Kryteria oceny merytorycznej (max. 33 pkt):

a)         cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],

b)        opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],

c)         planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 3 pkt],

d)        szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],

e)         najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],

f)         doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],

g)         spodziewane korzyści dla m.st. Warszawy wynikające z realizacji projektu [max 3 pkt],

h)        oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt],

i)          przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 4 pkt],

j)          zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

 

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.

W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej –
w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin
  (plik: regulamin_konkursow_partnerskich.pdf, rozmiar pliku: 2012.95 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zal_nr_1_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 103 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zal_nr_2_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zal_nr_3_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Karta oceny cząstkowa I
  (plik: karta_oceny_czastkowai.pdf, rozmiar pliku: 1046.82 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowy_i.pdf, rozmiar pliku: 1938.04 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Karta oceny cząstkowa II
  (plik: karta_oceny_czastkowaii.pdf, rozmiar pliku: 800.87 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Protokół cząstkowy II
  (plik: protokol_czastkowy_ii.pdf, rozmiar pliku: 1979.41 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Karta oceny cząstkowa III
  (plik: karta_oceny_czastkowaiii.pdf, rozmiar pliku: 772.91 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Protokół cząstkowy III
  (plik: protokol_czastkowy_iii.pdf, rozmiar pliku: 1967.24 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Karta oceny cząstkowa IV
  (plik: karta_oceny_czastkowaiv.pdf, rozmiar pliku: 1155.83 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Protokół cząstkowy IV
  (plik: protokol_czastkowy_iv.pdf, rozmiar pliku: 1812.96 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Karta oceny cząstkowa V
  (plik: karta_oceny_czastkowav.pdf, rozmiar pliku: 791.88 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Protokół cząstkowy V
  (plik: protokol_czastkowy_v.pdf, rozmiar pliku: 1986.34 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Karta oceny cząstkowa VI
  (plik: karta_oceny_czastkowavi.pdf, rozmiar pliku: 1002.22 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Protokół cząstkowy VI
  (plik: protokol_czastkowy_vi.pdf, rozmiar pliku: 1882.5 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Karta oceny cząstkowa VII
  (plik: karta_oceny_czastkowavii.pdf, rozmiar pliku: 810.35 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Protokół cząstkowy VII
  (plik: protokol_czastkowy_vii.pdf, rozmiar pliku: 1911.64 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Karta oceny cząstkowa VIII
  (plik: karta_oceny_czastkowaviii.pdf, rozmiar pliku: 769.2 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Protokół cząstkowy VIII
  (plik: protokol_czastkowy_viii.pdf, rozmiar pliku: 1979.4 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Karta oceny cząstkowa IX
  (plik: karta_oceny_czastkowaix.pdf, rozmiar pliku: 768.16 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Protokół cząstkowy IX
  (plik: protokol_czastkowy_ix.pdf, rozmiar pliku: 1960.79 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Karta oceny cząstkowa X
  (plik: karta_oceny_czastkowax.pdf, rozmiar pliku: 1154.73 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Protokół cząstkowy X
  (plik: protokol_czastkowy_x.pdf, rozmiar pliku: 1306.05 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Karta oceny cząstkowa XI
  (plik: karta_oceny_czastkowaxi.pdf, rozmiar pliku: 808.8 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Protokół cząstkowy XI
  (plik: protokol_czastkowy_xi.pdf, rozmiar pliku: 1891.26 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Karta oceny cząstkowa XII
  (plik: karta_oceny_czastkowaxii.pdf, rozmiar pliku: 721.92 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Protokół cząstkowy XII
  (plik: protokol_czastkowy_xii.pdf, rozmiar pliku: 1870.68 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Karta oceny cząstkowa XIII
  (plik: karta_oceny_czastkowaxiii.pdf, rozmiar pliku: 709.67 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Protokół cząstkowy XIII
  (plik: protokol_czastkowy_xiii.pdf, rozmiar pliku: 1869.13 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Karta oceny cząstkowa XIV
  (plik: karta_oceny_czastkowaxiv.pdf, rozmiar pliku: 691.66 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Protokół cząstkowy XIV
  (plik: protokol_czastkowy_xiv.pdf, rozmiar pliku: 1879.05 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Karta oceny cząstkowa XV
  (plik: karta_oceny_czastkowaxv.pdf, rozmiar pliku: 690 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Protokół cząstkowy XV
  (plik: protokol_czastkowy_xv.pdf, rozmiar pliku: 1863.17 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Karta oceny cząstkowa XVI
  (plik: karta_oceny_czastkowaxvi.pdf, rozmiar pliku: 776.39 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  Protokół cząstkowy XVI
  (plik: protokol_czastkowy_xvi.pdf, rozmiar pliku: 1868.53 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  Karta oceny cząstkowa XVII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xvii.pdf, rozmiar pliku: 1233.12 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  Protokół cząstkowy XVII
  (plik: protokol_czastkowy_xvii.pdf, rozmiar pliku: 1909.85 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  Karta oceny cząstkowa XVIII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xviii.pdf, rozmiar pliku: 803.73 KB)
  Pobierz
 40. 40.
  Protokół cząstkowy XVIII
  (plik: protokol_czastkowy_xviii.pdf, rozmiar pliku: 1881.35 KB)
  Pobierz
 41. 41.
  Karta oceny cząstkowa XIX
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xix.pdf, rozmiar pliku: 805.89 KB)
  Pobierz
 42. 42.
  Protokół cząstkowy XIX
  (plik: protokol_czastkowy_xix.pdf, rozmiar pliku: 1878.1 KB)
  Pobierz
 43. 43.
  Karta oceny cząstkowa XX
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xx.pdf, rozmiar pliku: 753.22 KB)
  Pobierz
 44. 44.
  Protokół cząstkowy XX
  (plik: protokol_czastkowy_xx.pdf, rozmiar pliku: 1945.9 KB)
  Pobierz
 45. 45.
  Karta oceny cząstkowa XXI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxi.pdf, rozmiar pliku: 709.97 KB)
  Pobierz
 46. 46.
  Protokół cząstkowy XXI
  (plik: protokol_czastkowy_xxi.pdf, rozmiar pliku: 2074.86 KB)
  Pobierz
 47. 47.
  Karta oceny cząstkowa XXII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxii.pdf, rozmiar pliku: 777.21 KB)
  Pobierz
 48. 48.
  Protokół cząstkowy XXII
  (plik: protokol_czastkowy_xxii.pdf, rozmiar pliku: 1907.27 KB)
  Pobierz
 49. 49.
  Karta oceny cząstkowa XXIII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxiii.pdf, rozmiar pliku: 1109.42 KB)
  Pobierz
 50. 50.
  Protokół cząstkowy XXIII
  (plik: protokol_czastkowy_xxiii.pdf, rozmiar pliku: 1929.93 KB)
  Pobierz
 51. 51.
  Karta oceny cząstkowa XXIV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxiv.pdf, rozmiar pliku: 1121.36 KB)
  Pobierz
 52. 52.
  Protokół cząstkowy XXIV
  (plik: protokol_czastkowy_xxiv.pdf, rozmiar pliku: 1983.19 KB)
  Pobierz
 53. 53.
  Karta oceny cząstkowa XXV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxv.pdf, rozmiar pliku: 795.63 KB)
  Pobierz
 54. 54.
  Protokół cząstkowy XXV
  (plik: protokol_czastkowy_xxv.pdf, rozmiar pliku: 2004.33 KB)
  Pobierz
 55. 55.
  Karta oceny cząstkowa XXVI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxvi.pdf, rozmiar pliku: 815.6 KB)
  Pobierz
 56. 56.
  Protokół cząstkowy XXVI
  (plik: protokol_czastkowy_xxvi.pdf, rozmiar pliku: 2012.92 KB)
  Pobierz
 57. 57.
  Karta oceny cząstkowa XXVIIa
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxviia.pdf, rozmiar pliku: 1081.33 KB)
  Pobierz
 58. 58.
  Karta oceny cząstkowa XXVIIb
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxviib.pdf, rozmiar pliku: 1075.35 KB)
  Pobierz
 59. 59.
  Protokół cząstkowy XXVII
  (plik: protokol_czastkowy_xxvii.pdf, rozmiar pliku: 2646.89 KB)
  Pobierz
 60. 60.
  Karta oceny cząstkowa XXVIIIa
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxviiia.pdf, rozmiar pliku: 812.23 KB)
  Pobierz
 61. 61.
  Karta oceny cząstkowa XXVIIIb
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxviiib.pdf, rozmiar pliku: 793.84 KB)
  Pobierz
 62. 62.
  Protokół cząstkowy XXVIII
  (plik: protokol_czastkowy_xxviii.pdf, rozmiar pliku: 2392.69 KB)
  Pobierz
 63. 63.
  Karta oceny cząstkowa XXIX
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxix.pdf, rozmiar pliku: 1171.47 KB)
  Pobierz
 64. 64.
  Protokół cząstkowy XXIX
  (plik: protokol_czastkowy_xxix.pdf, rozmiar pliku: 1897.54 KB)
  Pobierz
 65. 65.
  Karta oceny cząstkowa XXX
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxx.pdf, rozmiar pliku: 1153.8 KB)
  Pobierz
 66. 66.
  Protokół cząstkowy XXX
  (plik: protokol_czastkowy_xxx.pdf, rozmiar pliku: 1895.45 KB)
  Pobierz
 67. 67.
  Karta oceny cząstkowa XXXI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxi.pdf, rozmiar pliku: 813.5 KB)
  Pobierz
 68. 68.
  Protokół cząstkowy XXXI
  (plik: protokol_czastkowy_xxxi.pdf, rozmiar pliku: 1898.24 KB)
  Pobierz
 69. 69.
  Karta oceny cząstkowa XXXII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxii.pdf, rozmiar pliku: 1111.71 KB)
  Pobierz
 70. 70.
  Protokół cząstkowy XXXII
  (plik: protokol_czastkowy_xxxii.pdf, rozmiar pliku: 1911.27 KB)
  Pobierz
 71. 71.
  Karta oceny cząstkowa XXXIII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxiii.pdf, rozmiar pliku: 822 KB)
  Pobierz
 72. 72.
  Protokół cząstkowy XXXIII
  (plik: protokol_czastkowy_xxxiii.pdf, rozmiar pliku: 1950.7 KB)
  Pobierz
 73. 73.
  Karta oceny cząstkowa XXXIV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxiv.pdf, rozmiar pliku: 725.29 KB)
  Pobierz
 74. 74.
  Protokół cząstkowy XXXIV
  (plik: protokol_czastkowy_xxxiv.pdf, rozmiar pliku: 1904.18 KB)
  Pobierz
 75. 75.
  Karta oceny cząstkowa XXXV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxv.pdf, rozmiar pliku: 1061.87 KB)
  Pobierz
 76. 76.
  Protokół cząstkowy XXXV
  (plik: protokol_czastkowy_xxxv.pdf, rozmiar pliku: 1887.04 KB)
  Pobierz
 77. 77.
  Karta oceny cząstkowa XXXVI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxvi.pdf, rozmiar pliku: 770.82 KB)
  Pobierz
 78. 78.
  Protokół cząstkowy XXXVI
  (plik: protokol_czastkowy_xxxvi.pdf, rozmiar pliku: 1847.08 KB)
  Pobierz
 79. 79.
  Karta oceny cząstkowa XXXVII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxvii.pdf, rozmiar pliku: 808.82 KB)
  Pobierz
 80. 80.
  Protokół cząstkowy XXXVII
  (plik: protokol_czastkowy_xxxvii.pdf, rozmiar pliku: 1800.37 KB)
  Pobierz
 81. 81.
  Karta oceny cząstkowa XXXVIII
  (plik: karta_oceny_czastkowa_xxxviii.pdf, rozmiar pliku: 851.21 KB)
  Pobierz
 82. 82.
  Protokół cząstkowy XXXVIII
  (plik: protokol_czastkowy_xxxviii.pdf, rozmiar pliku: 1831.87 KB)
  Pobierz
 83. 83.
  Karta oceny cząstkowa XXXIX
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxix.pdf, rozmiar pliku: 830.32 KB)
  Pobierz
 84. 84.
  Protokół cząstkowy XXXIX
  (plik: protokol_czastkowy_xxxix.pdf, rozmiar pliku: 2033.15 KB)
  Pobierz
 85. 85.
  Karta oceny cząstkowa XL
  (plik: karta_oceny_czastkowa_xl.pdf, rozmiar pliku: 868.21 KB)
  Pobierz
 86. 86.
  Protokół cząstkowy XL
  (plik: protokkol_czastkowy_xl.pdf, rozmiar pliku: 1907.86 KB)
  Pobierz
 87. 87.
  Karta oceny cząstkowa XLI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xli.pdf, rozmiar pliku: 841.22 KB)
  Pobierz
 88. 88.
  Protokół cząstkowy XLI
  (plik: protokol_czastkowy_xli.pdf, rozmiar pliku: 1936.47 KB)
  Pobierz
 89. 89.
  Karta oceny cząstkowa XLII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xlii.pdf, rozmiar pliku: 818.54 KB)
  Pobierz
 90. 90.
  Protokół cząstkowy XLII
  (plik: protokol_czastkowy_xlii.pdf, rozmiar pliku: 2005.83 KB)
  Pobierz
 91. 91.
  Karta oceny cząstkowa XLIII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xliii.pdf, rozmiar pliku: 715.26 KB)
  Pobierz
 92. 92.
  Protokół cząstkowy XLIII
  (plik: protokol_czastkowy_xliii.pdf, rozmiar pliku: 1902.89 KB)
  Pobierz
 93. 93.
  Karta oceny cząstkowa XLIV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xliv.pdf, rozmiar pliku: 798.19 KB)
  Pobierz
 94. 94.
  Protokół cząstkowy XLIV
  (plik: protokol_czastkowy_xliv.pdf, rozmiar pliku: 1960.07 KB)
  Pobierz
 95. 95.
  Karta oceny cząstkowa XLV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xlv.pdf, rozmiar pliku: 745.98 KB)
  Pobierz
 96. 96.
  Protokół cząstkowy XLV
  (plik: protokol_czastkowy_xlv.pdf, rozmiar pliku: 1990.57 KB)
  Pobierz
 97. 97.
  Karta oceny cząstkowa XLVI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xlvi.pdf, rozmiar pliku: 1117.29 KB)
  Pobierz
 98. 98.
  Protokół cząstkowy XLVI
  (plik: protokol_czastkowy_xlvi.pdf, rozmiar pliku: 1919.95 KB)
  Pobierz
 99. 99.
  Karta oceny cząstkowa XLVII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xlvii.pdf, rozmiar pliku: 766.6 KB)
  Pobierz
 100. 100.
  Protokół cząstkowy XLVII
  (plik: protokol_czastkowy_xlvii.pdf, rozmiar pliku: 1906.24 KB)
  Pobierz