Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 05/02/16

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 19 Lutego, 2016 - 09:47, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów

(w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:

1. Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020:

http://www.strategia.um.warszawa.pl

2. Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm 

3. Inne dokumenty strategiczne m.st. Warszawy.

 

Obszar współpracy partnerskiej:

 

1.  Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych lub programów związanych z tematyką wykorzystania technologii i systemów informatycznych oraz ich komunikacji i promocji, w ramach budowy tzw. „smart city” oraz zwiększania dostępności i jakości usług oraz innowacyjnych rozwiązań dla mieszkańców i działalności społecznej, w tym także opartych na otwartych danych publicznych.

2. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy w ramach obszaru 1 należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 11.03.2016 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury
i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.

Zgłoszenia z propozycją współpracy w ramach obszaru 2 należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 30.05.2016 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury
i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

 

1.      Kryteria oceny formalnej:

a)      złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm

      oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

b)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

c)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

d)      wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,

e)      krótki opis projektu,

f)       planowany okres realizacji projektu,

g)      zgodność oferty z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:

-     ze Społeczną Strategią Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020:

      http://www.strategia.um.warszawa.pl

-     z Innowacyjną Warszawą 2020. Programem wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm

-     z innymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, właściwymi ze względu na obszar tematyczny, którego dotyczy oferta,

h)      wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,

i)        dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

j)        określenie roli m.st. Warszawy w projekcie: Lider/ Partner.

 

2.      Kryteria oceny merytorycznej (max. 33 pkt):

a)         cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],

b)        opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],

c)         planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 3 pkt],

d)        szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],

e)         najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],

f)         doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],

g)         spodziewane korzyści dla m.st. Warszawy wynikające z realizacji projektu [max 3 pkt],

h)        oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt],

i)          przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 4 pkt],

j)          zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

 

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.

W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej –
w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin
  (plik: regulamin_konkursow_partnerskich.pdf, rozmiar pliku: 2012.95 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zal_nr_1_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 103 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zal_nr_2_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zal_nr_3_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Karta oceny cząstkowa I
  (plik: karta_oceny_czastkowai.pdf, rozmiar pliku: 1046.82 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowy_i.pdf, rozmiar pliku: 1938.04 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Karta oceny cząstkowa II
  (plik: karta_oceny_czastkowaii.pdf, rozmiar pliku: 800.87 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Protokół cząstkowy II
  (plik: protokol_czastkowy_ii.pdf, rozmiar pliku: 1979.41 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Karta oceny cząstkowa III
  (plik: karta_oceny_czastkowaiii.pdf, rozmiar pliku: 772.91 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Protokół cząstkowy III
  (plik: protokol_czastkowy_iii.pdf, rozmiar pliku: 1967.24 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Karta oceny cząstkowa IV
  (plik: karta_oceny_czastkowaiv.pdf, rozmiar pliku: 1155.83 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Protokół cząstkowy IV
  (plik: protokol_czastkowy_iv.pdf, rozmiar pliku: 1812.96 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Karta oceny cząstkowa V
  (plik: karta_oceny_czastkowav.pdf, rozmiar pliku: 791.88 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Protokół cząstkowy V
  (plik: protokol_czastkowy_v.pdf, rozmiar pliku: 1986.34 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Karta oceny cząstkowa VI
  (plik: karta_oceny_czastkowavi.pdf, rozmiar pliku: 1002.22 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Protokół cząstkowy VI
  (plik: protokol_czastkowy_vi.pdf, rozmiar pliku: 1882.5 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Karta oceny cząstkowa VII
  (plik: karta_oceny_czastkowavii.pdf, rozmiar pliku: 810.35 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Protokół cząstkowy VII
  (plik: protokol_czastkowy_vii.pdf, rozmiar pliku: 1911.64 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Karta oceny cząstkowa VIII
  (plik: karta_oceny_czastkowaviii.pdf, rozmiar pliku: 769.2 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Protokół cząstkowy VIII
  (plik: protokol_czastkowy_viii.pdf, rozmiar pliku: 1979.4 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Karta oceny cząstkowa IX
  (plik: karta_oceny_czastkowaix.pdf, rozmiar pliku: 768.16 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Protokół cząstkowy IX
  (plik: protokol_czastkowy_ix.pdf, rozmiar pliku: 1960.79 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Karta oceny cząstkowa X
  (plik: karta_oceny_czastkowax.pdf, rozmiar pliku: 1154.73 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Protokół cząstkowy X
  (plik: protokol_czastkowy_x.pdf, rozmiar pliku: 1306.05 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Karta oceny cząstkowa XI
  (plik: karta_oceny_czastkowaxi.pdf, rozmiar pliku: 808.8 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Protokół cząstkowy XI
  (plik: protokol_czastkowy_xi.pdf, rozmiar pliku: 1891.26 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Karta oceny cząstkowa XII
  (plik: karta_oceny_czastkowaxii.pdf, rozmiar pliku: 721.92 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Protokół cząstkowy XII
  (plik: protokol_czastkowy_xii.pdf, rozmiar pliku: 1870.68 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Karta oceny cząstkowa XIII
  (plik: karta_oceny_czastkowaxiii.pdf, rozmiar pliku: 709.67 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Protokół cząstkowy XIII
  (plik: protokol_czastkowy_xiii.pdf, rozmiar pliku: 1869.13 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Karta oceny cząstkowa XIV
  (plik: karta_oceny_czastkowaxiv.pdf, rozmiar pliku: 691.66 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Protokół cząstkowy XIV
  (plik: protokol_czastkowy_xiv.pdf, rozmiar pliku: 1879.05 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Karta oceny cząstkowa XV
  (plik: karta_oceny_czastkowaxv.pdf, rozmiar pliku: 690 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Protokół cząstkowy XV
  (plik: protokol_czastkowy_xv.pdf, rozmiar pliku: 1863.17 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Karta oceny cząstkowa XVI
  (plik: karta_oceny_czastkowaxvi.pdf, rozmiar pliku: 776.39 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  Protokół cząstkowy XVI
  (plik: protokol_czastkowy_xvi.pdf, rozmiar pliku: 1868.53 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  Karta oceny cząstkowa XVII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xvii.pdf, rozmiar pliku: 1233.12 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  Protokół cząstkowy XVII
  (plik: protokol_czastkowy_xvii.pdf, rozmiar pliku: 1909.85 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  Karta oceny cząstkowa XVIII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xviii.pdf, rozmiar pliku: 803.73 KB)
  Pobierz
 40. 40.
  Protokół cząstkowy XVIII
  (plik: protokol_czastkowy_xviii.pdf, rozmiar pliku: 1881.35 KB)
  Pobierz
 41. 41.
  Karta oceny cząstkowa XIX
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xix.pdf, rozmiar pliku: 805.89 KB)
  Pobierz
 42. 42.
  Protokół cząstkowy XIX
  (plik: protokol_czastkowy_xix.pdf, rozmiar pliku: 1878.1 KB)
  Pobierz
 43. 43.
  Karta oceny cząstkowa XX
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xx.pdf, rozmiar pliku: 753.22 KB)
  Pobierz
 44. 44.
  Protokół cząstkowy XX
  (plik: protokol_czastkowy_xx.pdf, rozmiar pliku: 1945.9 KB)
  Pobierz
 45. 45.
  Karta oceny cząstkowa XXI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxi.pdf, rozmiar pliku: 709.97 KB)
  Pobierz
 46. 46.
  Protokół cząstkowy XXI
  (plik: protokol_czastkowy_xxi.pdf, rozmiar pliku: 2074.86 KB)
  Pobierz
 47. 47.
  Karta oceny cząstkowa XXII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxii.pdf, rozmiar pliku: 777.21 KB)
  Pobierz
 48. 48.
  Protokół cząstkowy XXII
  (plik: protokol_czastkowy_xxii.pdf, rozmiar pliku: 1907.27 KB)
  Pobierz
 49. 49.
  Karta oceny cząstkowa XXIII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxiii.pdf, rozmiar pliku: 1109.42 KB)
  Pobierz
 50. 50.
  Protokół cząstkowy XXIII
  (plik: protokol_czastkowy_xxiii.pdf, rozmiar pliku: 1929.93 KB)
  Pobierz
 51. 51.
  Karta oceny cząstkowa XXIV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxiv.pdf, rozmiar pliku: 1121.36 KB)
  Pobierz
 52. 52.
  Protokół cząstkowy XXIV
  (plik: protokol_czastkowy_xxiv.pdf, rozmiar pliku: 1983.19 KB)
  Pobierz
 53. 53.
  Karta oceny cząstkowa XXV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxv.pdf, rozmiar pliku: 795.63 KB)
  Pobierz
 54. 54.
  Protokół cząstkowy XXV
  (plik: protokol_czastkowy_xxv.pdf, rozmiar pliku: 2004.33 KB)
  Pobierz
 55. 55.
  Karta oceny cząstkowa XXVI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxvi.pdf, rozmiar pliku: 815.6 KB)
  Pobierz
 56. 56.
  Protokół cząstkowy XXVI
  (plik: protokol_czastkowy_xxvi.pdf, rozmiar pliku: 2012.92 KB)
  Pobierz
 57. 57.
  Karta oceny cząstkowa XXVIIa
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxviia.pdf, rozmiar pliku: 1081.33 KB)
  Pobierz
 58. 58.
  Karta oceny cząstkowa XXVIIb
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxviib.pdf, rozmiar pliku: 1075.35 KB)
  Pobierz
 59. 59.
  Protokół cząstkowy XXVII
  (plik: protokol_czastkowy_xxvii.pdf, rozmiar pliku: 2646.89 KB)
  Pobierz
 60. 60.
  Karta oceny cząstkowa XXVIIIa
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxviiia.pdf, rozmiar pliku: 812.23 KB)
  Pobierz
 61. 61.
  Karta oceny cząstkowa XXVIIIb
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxviiib.pdf, rozmiar pliku: 793.84 KB)
  Pobierz
 62. 62.
  Protokół cząstkowy XXVIII
  (plik: protokol_czastkowy_xxviii.pdf, rozmiar pliku: 2392.69 KB)
  Pobierz
 63. 63.
  Karta oceny cząstkowa XXIX
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxix.pdf, rozmiar pliku: 1171.47 KB)
  Pobierz
 64. 64.
  Protokół cząstkowy XXIX
  (plik: protokol_czastkowy_xxix.pdf, rozmiar pliku: 1897.54 KB)
  Pobierz
 65. 65.
  Karta oceny cząstkowa XXX
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxx.pdf, rozmiar pliku: 1153.8 KB)
  Pobierz
 66. 66.
  Protokół cząstkowy XXX
  (plik: protokol_czastkowy_xxx.pdf, rozmiar pliku: 1895.45 KB)
  Pobierz
 67. 67.
  Karta oceny cząstkowa XXXI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxi.pdf, rozmiar pliku: 813.5 KB)
  Pobierz
 68. 68.
  Protokół cząstkowy XXXI
  (plik: protokol_czastkowy_xxxi.pdf, rozmiar pliku: 1898.24 KB)
  Pobierz
 69. 69.
  Karta oceny cząstkowa XXXII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxii.pdf, rozmiar pliku: 1111.71 KB)
  Pobierz
 70. 70.
  Protokół cząstkowy XXXII
  (plik: protokol_czastkowy_xxxii.pdf, rozmiar pliku: 1911.27 KB)
  Pobierz
 71. 71.
  Karta oceny cząstkowa XXXIII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxiii.pdf, rozmiar pliku: 822 KB)
  Pobierz
 72. 72.
  Protokół cząstkowy XXXIII
  (plik: protokol_czastkowy_xxxiii.pdf, rozmiar pliku: 1950.7 KB)
  Pobierz
 73. 73.
  Karta oceny cząstkowa XXXIV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxiv.pdf, rozmiar pliku: 725.29 KB)
  Pobierz
 74. 74.
  Protokół cząstkowy XXXIV
  (plik: protokol_czastkowy_xxxiv.pdf, rozmiar pliku: 1904.18 KB)
  Pobierz
 75. 75.
  Karta oceny cząstkowa XXXV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxv.pdf, rozmiar pliku: 1061.87 KB)
  Pobierz
 76. 76.
  Protokół cząstkowy XXXV
  (plik: protokol_czastkowy_xxxv.pdf, rozmiar pliku: 1887.04 KB)
  Pobierz
 77. 77.
  Karta oceny cząstkowa XXXVI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxvi.pdf, rozmiar pliku: 770.82 KB)
  Pobierz
 78. 78.
  Protokół cząstkowy XXXVI
  (plik: protokol_czastkowy_xxxvi.pdf, rozmiar pliku: 1847.08 KB)
  Pobierz
 79. 79.
  Karta oceny cząstkowa XXXVII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxvii.pdf, rozmiar pliku: 808.82 KB)
  Pobierz
 80. 80.
  Protokół cząstkowy XXXVII
  (plik: protokol_czastkowy_xxxvii.pdf, rozmiar pliku: 1800.37 KB)
  Pobierz
 81. 81.
  Karta oceny cząstkowa XXXVIII
  (plik: karta_oceny_czastkowa_xxxviii.pdf, rozmiar pliku: 851.21 KB)
  Pobierz
 82. 82.
  Protokół cząstkowy XXXVIII
  (plik: protokol_czastkowy_xxxviii.pdf, rozmiar pliku: 1831.87 KB)
  Pobierz
 83. 83.
  Karta oceny cząstkowa XXXIX
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xxxix.pdf, rozmiar pliku: 830.32 KB)
  Pobierz
 84. 84.
  Protokół cząstkowy XXXIX
  (plik: protokol_czastkowy_xxxix.pdf, rozmiar pliku: 2033.15 KB)
  Pobierz
 85. 85.
  Karta oceny cząstkowa XL
  (plik: karta_oceny_czastkowa_xl.pdf, rozmiar pliku: 868.21 KB)
  Pobierz
 86. 86.
  Protokół cząstkowy XL
  (plik: protokkol_czastkowy_xl.pdf, rozmiar pliku: 1907.86 KB)
  Pobierz
 87. 87.
  Karta oceny cząstkowa XLI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xli.pdf, rozmiar pliku: 841.22 KB)
  Pobierz
 88. 88.
  Protokół cząstkowy XLI
  (plik: protokol_czastkowy_xli.pdf, rozmiar pliku: 1936.47 KB)
  Pobierz
 89. 89.
  Karta oceny cząstkowa XLII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xlii.pdf, rozmiar pliku: 818.54 KB)
  Pobierz
 90. 90.
  Protokół cząstkowy XLII
  (plik: protokol_czastkowy_xlii.pdf, rozmiar pliku: 2005.83 KB)
  Pobierz
 91. 91.
  Karta oceny cząstkowa XLIII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xliii.pdf, rozmiar pliku: 715.26 KB)
  Pobierz
 92. 92.
  Protokół cząstkowy XLIII
  (plik: protokol_czastkowy_xliii.pdf, rozmiar pliku: 1902.89 KB)
  Pobierz
 93. 93.
  Karta oceny cząstkowa XLIV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xliv.pdf, rozmiar pliku: 798.19 KB)
  Pobierz
 94. 94.
  Protokół cząstkowy XLIV
  (plik: protokol_czastkowy_xliv.pdf, rozmiar pliku: 1960.07 KB)
  Pobierz
 95. 95.
  Karta oceny cząstkowa XLV
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xlv.pdf, rozmiar pliku: 745.98 KB)
  Pobierz
 96. 96.
  Protokół cząstkowy XLV
  (plik: protokol_czastkowy_xlv.pdf, rozmiar pliku: 1990.57 KB)
  Pobierz
 97. 97.
  Karta oceny cząstkowa XLVI
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xlvi.pdf, rozmiar pliku: 1117.29 KB)
  Pobierz
 98. 98.
  Protokół cząstkowy XLVI
  (plik: protokol_czastkowy_xlvi.pdf, rozmiar pliku: 1919.95 KB)
  Pobierz
 99. 99.
  Karta oceny cząstkowa XLVII
  (plik: karta_czesciowa_oceny_xlvii.pdf, rozmiar pliku: 766.6 KB)
  Pobierz
 100. 100.
  Protokół cząstkowy XLVII
  (plik: protokol_czastkowy_xlvii.pdf, rozmiar pliku: 1906.24 KB)
  Pobierz