Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

17,5 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10,4 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/17

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 13 Stycznia, 2017 - 08:39, lzelazowska
Sporządził: Luiza Żelazowska

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:

1. Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020: http://www.strategia.um.warszawa.pl

2. Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,fr...

3. Inne dokumenty strategiczne m.st. Warszawy.

Obszar współpracy partnerskiej: 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 31.03.2017 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41. W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

1. Kryteria oceny formalnej:

a) złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie... oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie b) wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie... oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

c) wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie... oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

d) wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,

e) krótki opis projektu,

f) planowany okres realizacji projektu,

g) zgodność oferty z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy: - ze Społeczną Strategią Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020: http://www.strategia.um.warszawa.pl - z Innowacyjną Warszawą 2020. Programem wspierania przedsiębiorczości: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,fr... - z innymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, właściwymi ze względu na obszar tematyczny, którego dotyczy oferta,

h) wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,

i) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

j) określenie roli m.st. Warszawy w projekcie: Lider/ Partner.

 

2. Kryteria oceny merytorycznej (max. 33 pkt):

a) cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],

b) opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],

c) planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 3 pkt],

d) szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],

e) najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],

f) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],

g) spodziewane korzyści dla m.st. Warszawy wynikające z realizacji projektu [max 3 pkt],

h) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt ],

i) przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 4 pkt],

j) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

 

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera. Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia. M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej – w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę. M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP. Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin konkursów partnerskich
  (plik: regulamin_konkursow_partnerskich.pdf, rozmiar pliku: 2012.95 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zal_nr_1_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 103 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zal_nr_2_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zal_nr_3_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 40.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowy_i.pdf, rozmiar pliku: 1925.54 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Karta oceny cząstkowa I
  (plik: karta_oceny_czastkow_i.pdf, rozmiar pliku: 785.44 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Protokół cząstkowy II
  (plik: protokol_czastkowy_ii.pdf, rozmiar pliku: 1915.42 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Karta oceny cząstkowa II
  (plik: karta_oceny_czastkow_ii.pdf, rozmiar pliku: 722.45 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Protokół cząstkowy III
  (plik: protokol_czastkowy_iii.pdf, rozmiar pliku: 1905.16 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Karta oceny cząstkowa III
  (plik: karta_oceny_czastkow_iii.pdf, rozmiar pliku: 1315.17 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Protokół cząstkowy IV
  (plik: protokol_czastkowy_iv.pdf, rozmiar pliku: 1929.09 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Karta oceny cząstkowa IV
  (plik: karta_oceny_czastkow_iv.pdf, rozmiar pliku: 1203.23 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Protokół cząstkowy V
  (plik: protokol_czastkowy_v.pdf, rozmiar pliku: 1989.88 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Karta oceny cząstkowa V
  (plik: karta_oceny_czastkow_v.pdf, rozmiar pliku: 1149.4 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Protokół cząstkowy VI
  (plik: protokol_czastkowy_vi.pdf, rozmiar pliku: 1989.14 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Karta oceny cząstkowa VI
  (plik: karta_oceny_czastkow_vi.pdf, rozmiar pliku: 1151.73 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Protokół cząstkowy VII
  (plik: protokol_czastkowy_vii.pdf, rozmiar pliku: 2044.87 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Karta oceny cząstkowa VII
  (plik: karta_oceny_czastkow_vii.pdf, rozmiar pliku: 1339.96 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Protokół cząstkowy VIII
  (plik: protokol_czastkowy_viii.pdf, rozmiar pliku: 1967.92 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Karta oceny cząstkowa VIII
  (plik: karta_oceny_czastkow_viii.pdf, rozmiar pliku: 1132.8 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Protokół cząstkowy IX
  (plik: protokol_czastkowy_ix.pdf, rozmiar pliku: 1966.39 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Karta oceny cząstkowa IX
  (plik: karta_oceny_czastkow_ix.pdf, rozmiar pliku: 811.49 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Protokół cząstkowy X
  (plik: protokol_czastkowy_x.pdf, rozmiar pliku: 2017.5 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Karta oceny cząstkowa X
  (plik: karta_oceny_czastkow_x.pdf, rozmiar pliku: 823.11 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Protokół cząstkowy XI
  (plik: protokol_czastkowy_xi.pdf, rozmiar pliku: 1961.56 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Karta oceny cząstkowa XI
  (plik: karta_oceny_czastkow_xi.pdf, rozmiar pliku: 1296.67 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Protokół cząstkowy XII
  (plik: protokol_czastkowy_xii.pdf, rozmiar pliku: 1985.52 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Karta oceny cząstkowa XII
  (plik: karta_oceny_czastkow_xii.pdf, rozmiar pliku: 806.32 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Protokół cząstkowy XIII
  (plik: protokol_czastkowy_xiii.pdf, rozmiar pliku: 1938.33 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Karta oceny cząstkowa XIII
  (plik: karta_oceny_czastkow_xiii.pdf, rozmiar pliku: 968.31 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Protokół cząstkowy XIV
  (plik: protokol_czastkowy_xiv.pdf, rozmiar pliku: 1838.94 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Karta oceny cząstkowa XIV
  (plik: karta_oceny_czastkow_xiv.pdf, rozmiar pliku: 627.55 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Protokół cząstkowy XV
  (plik: protokol_czastkowy_xv.pdf, rozmiar pliku: 1861.53 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Karta oceny cząstkowa XV
  (plik: karta_oceny_czastkow_xv.pdf, rozmiar pliku: 1152.6 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Protokół cząstkowy XVI
  (plik: protokol_czastkowy_xvi.pdf, rozmiar pliku: 1909.92 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  Karta oceny cząstkowa XVI
  (plik: karta_oceny_czastkow_xvi.pdf, rozmiar pliku: 1181.08 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  Protokół cząstkowy XVII
  (plik: protokol_czastkowy_xvii.pdf, rozmiar pliku: 1920.64 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  Karta oceny cząstkowa XVII
  (plik: karta_oceny_czastkow_xvii.pdf, rozmiar pliku: 757.05 KB)
  Pobierz