Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Konkurs dla startupów i organizacja stoiska na targach zagranicznych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 30 Października, 2018 - 08:24, jkrzyzanowski

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1)      Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla warszawskich startupów z branż technologicznych, posiadających prototyp, gotowy produkt, lub produkt na poziomie MVP i wybór 5 laureatów konkursu (startupów), których przedstawiciele (po jednej osobie z każdego startupa) wezmą udział w wydarzeniu Digital Demo Day (DDD).

2)      Zorganizowanie stoiska dla 5 startupów podczas wydarzenia Digital Demo Day w lutym 2019r. w Dusseldorfie.

3)      Organizacja przelotu, zakwaterowania oraz kompleksowa organizacja wizyty studyjnej w Dusseldorfie dla  przedstawicieli warszawskich startupów, które wygrały konkurs.

 

1.1.  Digital Demo Day

Digital Demo Day to międzynarodowe wydarzenie, którego głównym celem jest szerzenie świadomości i przekazywanie wiedzy na temat światowych trendów oraz najnowszych osiągnięć w zakresie nowych technologii. Uczestnikami wydarzenia są przede wszystkim startupy, które działają w sektorach, takich jak: VR, IT, ICT, robotyka, sztuczna inteligencja, IoT, cyberbezpieczeństwo,

 

1.2.  Cel przedsięwzięcia

 

Najbliższe wydarzenie Digital Demo Day będzie mieć miejsce 7 lutego 2019 roku. Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie przez Warszawę potencjału młodych firm technologicznych poprzez umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniu 5 wybranym w konkursie startupom.

 

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.3.1. Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie konkursu dla startupów, w wyniku którego wyłonione zostaną warszawskie firmy technologiczne, biorące udział w wydarzeniu pn. Digital Demo Day

 • Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji merytorycznej i realizacji konkursu (założenia i zadanie konkursowe, regulamin, kryteria wyboru, ogłoszenie o konkursie, promocja konkursu, przeprowadzenie konkursu zgodnie z regulaminem).
 • Grupą docelową konkursu są warszawskie startupy technologiczne, funkcjonujące w branżach takich jak: VR, IT, ICT, robotyka, IoT, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, inteligentne urządzenia.
 • Przedstawiciele wyłonionych podmiotów powinny posługiwać się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym. Wskazana jest znajomość języka niemieckiego.
 • Kandydaci w ramach konkursu mają przedstawić krótki film omawiający profil swojej działalności, kilka zdjęć, opis przedsięwzięcia na piśmie (max. 200 znaków w wersji polskiej i angielskiej) oraz wykazać dysponowanie prototypem, gotowym produktem, bądź produktem na poziomie MVP.
 • W komisji oceniającej aplikacje konkursowe uwzględnieni zostaną reprezentanci: Wykonawcy, m.st. Warszawy oraz minimum jednej warszawskiej IOB powołanej z grupy partnerskiej SPEED UP, na którą składają się podmioty tworzące stołeczny ekosystem startupowy. Za powołanie komisji oceniającej i przeprowadzenie posiedzenia odpowiada Wykonawca. Posiedzenie komisji odbędzie się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna lub w Centrum Kreatywności Targowa, których przestrzeń zostanie udostępniona przez Zamawiającego.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 grudnia 2018 r.

 

1.3.2. Organizacja wizyty startupów na wydarzeniu Digital Demo Day – zakres zadań

 • Wykup i organizacja Warszawskiego stoiska, jak również kontakt z organizatorami w innych kwestiach technicznych, związanych z wyposażeniem oraz jego obsługą,
 • Przesłanie organizatorom Digital Demo Day zgłoszeń przedsiębiorców uczestniczących w wydarzeniu,
 • Zamówienie oraz opłata transportu lotniczego na trasie Warszawa-Düsseldorf i Düsseldorf-Warszawa dla wyłonionych w konkursie startupów,
 • Zamówienie oraz opłata 2 noclegów na Digital Demo Day w dniach 6 i 7 luty 2019r. dla 5 wybranych startupów – po jednym przedstawicielu z każdego startupa. Hotel powinien znajdować się w pobliżu miejsca wydarzenia.
 • Zapewnienie transportu materiałów promocyjnych przekazanych przez wyłonione podmioty oraz
  m.st. Warszawę (np. rollup, ścianki promocyjne, publikacje) na wydarzenie Digital Demo Day,
 • Zapewnienie obsługi technicznej stoiska oraz dostosowanie go do potrzeb przedsiębiorców w granicach elastyczności gwarantowanej przez organizatorów,
 • Utrzymanie stałego kontaktu z przedstawicielami uczestników wizyty studyjnej
  od momentu rozpoczęcia realizacji konkursu do momentu zakończenia realizacji zadnia,
 • Startupy biorące udział w wydarzeniu będą zobligowane do wypełnienia ankiety oceniającej realizację konkursu i wizyty studyjnej oraz przygotowania sprawozdania z wizyty. Ankieta i sprawozdanie zostaną wypracowane wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania ankiet i sprawozdań oraz przekazania ich do Zamawiającego.

 

1.4.3. Promocja konkursu i udziału w wydarzeniu Digital Demo Day 

 

 • Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia planu promocji działań z podziałem na etapy, w tym etap przeprowadzenia konkursu, etap promocji konkursu oraz etap organizacji wizyty studyjnej (udziału startupów na DDD). Plan promocji powinien uwzględniać narzędzia i kanały promocji oraz harmonogram promocji.
 • Wydarzenie będzie zorganizowane przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym. 
 • Wykonawca zobowiązany jest do wywiązywania się z zadań, wynikających z kalendarza na bieżąco aktualizowanego przez organizatorów Digital Demo Day: https://digihub.de/veranstaltungen/ddd2019  

 

1.4.5. Zarządzanie zadaniem i sprawozdawczość z realizacji zadania

 

Od Wykonawcy oczekuje się samodzielności w realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że jest on zobligowany do przedkładania Zamawiającemu wszelkich materiałów dotyczących realizacji zadania do akceptacji z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem przed ich upublicznieniem.

 

 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 7 marca 2019 r.

 

 3. Warunki udziału w postępowaniu:  Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w wymaganym terminie oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na kompletnie wypełnionym  formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 zapytania ofertowego. Oferty złożone na innych formularzach będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

 

 4. Kryteria oceny ofert:

 

a)       Cena brutto oferty

b)       Koncepcja zorganizowania konkursu oraz stoiska na wydarzeniu Digital Demo Day

c)       Doświadczenie Wykonawcy - realizacja zagranicznych wizyt studyjnych i misji gospodarczych

d)       Doświadczenie Wykonawcy - liczba firm, które wzięły udział w wizycie studyjnej i misji gospodarczej

 

Kryterium oceny ofert:

 

a)       Cena brutto oferty - 30%.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

 

                           cena najniższej oferty

Liczba punktów =  ------------------------------- * 30

                              cena badanej oferty

 

 

b)        Koncepcja zorganizowania konkursu oraz stoiska na wydarzeniu Digital Demo Day – 20%

 

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

 

                                       punkty przyznane oferentowi

    Liczba punktów =  ------------------------------------------------------ * 20

                                najwyższa wartość spośród złożonych ofert
                                 za kryterium „koncepcja zorganizowania
                                  konkursu oraz stoiska na wydarzeniu”

 

c)       Doświadczenie  Wykonawcy -  realizacja zagranicznych wizyt studyjnych i misji gospodarczych - 25%.

 

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

 

                                                  punkty przyznane oferentowi

    Liczba punktów =  -------------------------------------------------------------------------- * 25

                             najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium
                           „doświadczenie  Wykonawcy realizacja zagranicznych
                                        wizyt studyjnych i misji gospodarczych”

 

d)       Doświadczenie  Wykonawcy -  liczba firm, które wzięły udział w wizycie studyjnej i misji gospodarczej - 25%.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

 

                                                        punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  ----------------------------------------------------------------------------------------------- * 25

                 najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium ”doświadczenie Wykonawcy
                     „ liczba firm, które wzięły udział w wizycie studyjnej i misji gospodarczej”

 

 

 

 

Koncepcja zorganizowania konkursu oraz stoiska na wydarzeniu Digital Demo Day

Program zostanie oceniony przez 3-osobowy zespół składający się z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy.

 

Przy ocenie brane będą pod uwagę:

 1. Opis koncepcji konkursu i zaproponowane działania w ramach jego przeprowadzenia.
 2. Sposób rekrutacji uczestników.
 3. Oryginalność i kompleksowość zaproponowanej oferty.
 4. Opis promocji (konkursu oraz wizyty studyjnej).
 5. Opis koncepcji zorganizowania stoiska przy uwzględnieniu promocji m.st. Warszawy

 

Maksymalna liczba punktów = 20

Doświadczenie Wykonawcy –
realizacja zagranicznych wizyt studyjnych i misji gospodarczych

Kryterium dotyczy doświadczenia Wykonawcy w realizacji zagranicznych wizyt studyjnych i misji gospodarczych dla przedsiębiorców. Brane pod uwagę będzie doświadczenie z ostatnich 5 lat. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie opisu uwzględniającego informacje w ofercie oraz dołączonych fakultatywnie referencji.

 

Sposób punktacji:

 1. Brak doświadczenia w organizacji wizyt studyjnych / misji gospodarczych – (oferta odrzucona).
 2. Za każdą zorganizowaną wizytę studyjną / misję gospodarczą Wykonawca otrzyma 2 punkty. Jeśli Wykonawca wykaże więcej niż 10 zrealizowanych wizyt studyjnych / misji gospodarczych, otrzyma maksymalną liczbę punktów.

 

Maksymalna liczba punktów = 25 punktów.

Doświadczenie Wykonawcy – liczba firm, które wzięły udział
w organizowanych przez Wykonawcę wizytach studyjnych / misjach gospodarczych

Kryterium dotyczy doświadczenia Wykonawcy we współpracy z firmami, które wzięły udział w wizytach studyjnych / misjach gospodarczych organizowanych przez Wykonawcę. Brane pod uwagę będzie doświadczenie z ostatnich 5 lat. Weryfikacji oceniających podlegać będzie liczba firm, które wzięły udział w misji / wizycie misji. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie opisu uwzględniającego informacje
w ofercie oraz dołączonych fakultatywnie referencji.

 

Sposób punktacji:

1.             Brak doświadczenia we współpracy z firmami w ramach organizacji wizyt studyjnych / misji gospodarczych – (oferta odrzucona).

2.             Za każdą wskazaną w formularzu oferty firmę, Wykonawca może otrzymać
1 punkt. Jeśli Wykonawca wykaże więcej niż 20 firm, otrzyma maksymalną liczbę punktów.   

 

Maksymalna liczba punktów = 25 punktów.

 

RAZEM MAX

 

70 pkt

 

 

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium
Koncepcja zorganizowania konkursu oraz stoiska na wydarzeniu Digital Demo Day + liczba punktów w kryterium Doświadczenie Wykonawcy– realizacja zagranicznych wizyt studyjnych i misji gospodarczych + liczba punktów w kryterium Doświadczenie Wykonawcy – liczba firm, które wzięły udział
w organizowanych przez Wykonawcę wizytach studyjnych / misjach gospodarczych .
Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

 

W celu weryfikacji złożonych ofert Zamawiający może zorganizować spotkanie z Wykonawcami, podczas którego zostaną zaprezentowane przygotowane przez Wykonawców oferty. Każdy Wykonawca zostanie indywidualnie poinformowany o propozycji spotkania.

 

5. Termin składania ofert: 9 listopada 2018 r. do godz. 24:00.

 

Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: jkrzyzanowski@um.warszawa.pl
  lub
 2. pocztą na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, Centrum Przedsiębiorczości Smolna,
  ul. Smolna 4,00-375 Warszawa (decyduje data wpływu).

 

W razie pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z p. Janem Krzyżanowskim, jkrzyzanowski@um.warszawa.pl.

 

6. Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Umowa dot. realizacji przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała od dnia podpisania. Płatność za wykonanie umowy nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania rachunku lub faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru. Płatność za realizację zadania zostanie rozłożona na transze po zakończeniu wykonywania poszczególnych części zadania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty o dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań obligatoryjnych przez oferenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany docelowego zakresu umowy w zależności od przebiegu negocjacji z przyszłym Wykonawcą.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

 

 • gdy zawiera rażąco niską cenę, a gdy Oferent nie odpowie na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub gdy Zamawiający uzna wyjaśnienia za niewystarczające.
 • zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta).
 • gdy oferta uzyska w kryteriach jakościowych łącznie mniej niż 50% łącznej maksymalnej liczby punktów, które oferta może w tych kryteriach otrzymać.
 • gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 3.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg powyższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe Digital Demo Day
  (plik: zapytanie_ofertowe_digital_demo_day.pdf, rozmiar pliku: 2011.73 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 63.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
  (plik: zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_oferenta.doc, rozmiar pliku: 49 KB)
  Pobierz