Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

dot. Organizacji i przeprowadzenia Indywidualnych zajęć reedukacyjnych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 28 Sierpnia, 2019 - 11:30, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

 

Organizacja i przeprowadzenie Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej dla uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Zajęcia powinny być zakończone wydaniem zaświadczenia potwierdzającego realizację wparcia dla uczestnika/uczestniczki.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1) W ramach realizacji zadania Oferent określi zakres wymaganego do przerobienia na zajęciach materiału indywidualnie dla każdej z osób wskazanej przez Zamawiającego, ponieważ uczestnicy kierowani na zajęcia wyrównujące braki w edukacji są na różnych poziomach wiedzy.

2) Zamawiający na realizację zamówienia dysponuje kwotą w wysokości 25 000,00 zł brutto.

3) Zajęcia wyrównujące braki w edukacji powinny obejmować wsparcie z zakresu: języka polskiego (ok. 1/3 ogólnej liczny godzin) oraz matematyki (ok. 2/3 ogólnej liczny godzin). W zależności od potrzeb możliwe będzie zwiększenie lub zmniejszenie liczby godzin z danego przedmiotu. W razie potrzeby będą udostępniane także inne przedmioty.  

4) Oferent zapewni każdemu uczestnikowi, który zgłosi takie zapotrzebowanie, możliwość połączenia zajęć z 2 przedmiotów.

5) Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych w dni robocze (po godzinie 13.00) oraz w soboty w godz.  8.00 – 16.00 (godziny zajęć powinny być każdorazowo uzgadniane z uczestnikiem). Oferent zapewni możliwość indywidualnego przeprowadzenia zajęć dla kilku uczestników równocześnie w tym samym czasie.   

6) Oferent zobowiązuje się do zapewnienia lokalu umożliwiającego przeprowadzenie zajęć dla co najmniej 2 osób jednocześnie , znajdującego się na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

7) Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w miejscu zamieszkania uczestnika/uczestniczki na terenie dzielnic Wola i/lub Bielany m.st. Warszawy lub w lokalu Oferenta mieszczącym się na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

8) Oferent zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a. nieobecności uczestnika/uczestniczki, 

b. zmianach w harmonogramie zajęć, 

9) W ramach realizacji zadania Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli/reedukatorów) zdolną do przeprowadzenia zajęć wyrównujących braki w edukacji na wymagane przedmioty (Oferent zapewni minimum 1 osobę prowadzącą zajęcia z każdego przedmiotu, przy czym 1 osoba może prowadzić zajęcia tylko z 1 przedmiotu, by umożliwić równoczesną realizację zajęć z kilku przedmiotów). Każda z osób prowadzących zajęcia powinna mieć wykształcenie kierunkowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia w uczeniu danego przedmiotu (np. uczenie w szkole, udzielanie korepetycji itp.)

10) Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie wg zrealizowanych spotkań dla każdego uczestnika, po zakończeniu każdego miesiąca, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek. 

11) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt materiałów szkoleniowych, koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Oferent.

12) W ramach realizacji zadania, Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: 

a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, 

b. Prowadzenia harmonogramów zajęć (miesięcznie dla całej grupy), 

c. Prowadzenia miesięcznych list uczestników z ewidencją odbytych spotkań, 

d. Raportu podsumowującego wykonanie zadania z informacjami o postępach dokonanych przez uczestników), 

Prowadzona dokumentacja powinna być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wymagania konieczne:  

Przeprowadzenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego 10 godzinnego cyklu zajęć reedukacyjnych dla min. 1 osoby w zakresie objętym zamówieniem ( Tabela nr 1),

Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,

Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji zamówienia.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

Liczba godzin zajęć reedukacyjnych – 50%, przy czym 50 punktów otrzymuje oferent oferujący realizacje największej liczby godzin zajęć za kwotę, którą dysponuje Zamawiający ( 25 000,00 zł brutto) ;

Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ( ponad wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu) – 40% (10 pkt za zrealizowane co najmniej 10 godzinnego cyklu zajęć reedukacyjnych dla min. 1 osoby w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).

Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru. (Tabela nr 1)

Posiadane doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 10 % (5 pkt za każdy dokumenty potwierdzający wykonanie zadania załączony do oferty, nie więcej jednak niż 10 pkt). ( Tabela nr 1).

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 13 grudnia 2019 r. 

 

1) Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

4) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie bgolab@um.warszawa.pl do dnia 4 września 2019 r. 

3) Plik stanowiący załącznik do e-maila ( oferta z załącznikami ) nie może przekraczać 10 MB.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową / zamówieniem.

3. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

4. Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

6. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy  i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

7. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

9. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

10. Wykonawca, na etapie zawierania umowy, zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (warunek udziału w postepowaniu) oraz ewentualny staż pracy/doświadczenie zawodowe (kryterium oceny ofert), które będą stanowiły załączniki do umowy. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie. 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 1783.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1-formularz_oferty.doc, rozmiar pliku: 1671 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, rozmiar pliku: 353.93 KB)
  Pobierz