Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Człowiek – najlepsza inwestycja

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 10 Grudnia, 2013 - 10:52, p.paradowski

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” i „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

•wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1);

•kursy i szkolenia  umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3);

•staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4);

•poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5);

•rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7);

•poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11);

•wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) (12).

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 6 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie lub w jednym z Regionalnych Punktów Przyjmowania Wniosków zlokalizowanych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 10 stycznia 2014 roku, nie będą rozpatrywane!

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych  (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),  które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych  w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 20 820 449,00 PLN, w tym:

- wyodrębniona alokacja w wysokości 6 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób w wieku 15-30 lat;

- wyodrębniona alokacja w wysokości 6 000 000,00 PLN na realizację projektów przewidujących wyłącznie wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej (projekt realizuje wyłącznie typ operacji nr 1).

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, w Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków  w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskaćw Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu