Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

19 lutego mija termin składania wniosków na Projekty Partnerskie...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 25 Stycznia, 2010 - 20:15, admin

19 lutego mija termin składania wniosków na Projekty Partnerskie Grundtviga

Projekty Partnerskie Grundtviga

Projekty Partnerskie Grundtviga to projekty na niewielką skalę, których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy mniejszymi, mniej doświadczonymi we współpracy europejskiej organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą ogólną niezawodową edukacją dorosłych, organizacjami, które chcą uwzględnić współpracę europejską w swojej działalności edukacyjnej. Projekty partnerskie są zorientowane raczej na proces niż wypracowanie innowacyjnego produktu.

W Projektach Partnerskich Grundtviga kadra organizacji partnerskich i słuchacze z kilku krajów europejskich wspólnie pracują nad interesującymi ich wybranymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Taka wymiana doświadczeń, praktyk i metod przyczynia się do podniesienia świadomości zróżnicowania kulturowego, społecznego i gospodarczego Europy oraz do lepszego zrozumienia obszarów wspólnego zainteresowania.

Dużą rolę odgrywają wyjazdy zagraniczne do instytucji realizujących projekt. Ważnym elementem projektów jest aktywny udział dorosłych słuchaczy.

PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE PROJEKTÓW PARTNERSKICH GRUNDTVIGA

* sposoby motywowania osób dorosłych do nauki
* metodyka uczenia się i nauczania osób dorosłych
* kompetencje kluczowe
* aktywne obywatelstwo
* zagadnienia interkulturowe
* nauka języków obcych
* sztuka, muzyka i kultura
* edukacja europejska
* rozwój zrównoważony
* technologie informacyjne w edukacji dorosłych
* równe szanse dla kobiet i mężczyzn
* edukacja osób ze specjalnymi potrzebami (np. osób niepełnosprawnych, w starszym wieku, zagrożonych wykluczeniem społecznym)
* edukacja rodziców

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ, JAKIE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE W PROJEKTACH PARTNERSKICH

* spotkania partnerów projektu, seminaria, konferencje
* wyjazdy do organizacji partnerskich kadry i dorosłych słuchaczy uczestniczących w projekcie,
* wymiana doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie z wykorzystaniem technologii - informacyjno-komunikacyjnych (np. strony internetowe, e-mail, video-konferencje)
* wykonywanie prac artystycznych i innych dot. tematyki projektu
* prace w terenie, analizy i badania dot. tematyki projektu, itp.
* opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach współpracy
* organizowanie wystaw, przedstawień, festynów
* przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu w celu zapewnienia, że posiadają one niezbędne kompetencje w zakresie języka(-ów) roboczego(-ych) projektu
* współpraca z innymi projektami dotycząca podobnych obszarów tematycznych (w tym z Sieciami Grundtviga), wymiana doświadczeń z instytucjami w regionie, itp., z uwzględnieniem wyjazdów na wydarzenia organizowane w ramach Sieci, jeżeli są dobrze uzasadnione
* autoewaluacja
* rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.grundtvig.org.pl

Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji